Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Shulyak.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
368.13 Кб
Скачать

1 Загальні положення

Курсову роботу з дисципліни „Бухгалтерський облік у галузях народного господарства”виконують після вивчення курсу теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку й оброблення спеціальної літератури.

Виконанню курсової роботи передує процес вибору теми, який обумовлюється напрямами наукових досліджень студентів. Крім того, вибрана тема узгоджується з об’єктом дослідження – підприємством, відповідно до його спеціалізації та перспективи подальшого економічного розвитку.

Виконання курсової роботи передбачає розв’язання студентом таких завдань:

 • опрацювання теоретичного матеріалу за вибраною темою;

 • вивчення первісної облікової документації;

 • розгляд нормативних документів, якими регулюється облік за темою дослідження;

 • аналіз фінансово-економічного стану господарської діяльності об’єкта дослідження;

 • обґрунтування системи ведення бухгалтерського обліку на прикладі об’єкта дослідження;

 • грамотне і логічне узагальнення у висновках результатів дослідження об’єкта.

2 Підготовка до виконання курсової роботи

Написання курсової роботи починається з вибору теми. Теми курсових робіт визначаються викладачем або обираються студентом самостійно та затверджуються керівником. Після вибору теми студент оформляє завдання та надає його викладачу для затвердження. Перелік тем наведено в додатку А. При виборі теми необхідно обґрунтувати її значимість, установити мету та об’єкт дослідження й запропонувати орієнтовний план написання.

Для написання курсової роботи необхідно вивчити літературні джерела і нормативні матеріали. Студент підбирає літературу самостійно. Роботу з нею треба починати зі складання правильного та повного списку підручників, посібників, газет, журналів, інших видань.

Після вивчення літературних джерел і нормативних матеріалів студент приступає до складання плану роботи. Це один із важливих етапів підготовчої роботи. Від складання плану залежить правильність та чіткість виконання всієї роботи.

Вибрана тема повинна відповідати плану й відображати сутність, послідовність і напрям її дослідження. Студенту рекомендується скласти 2 – 3 варіанти плану та звернутися до викладача кафедри для консультації та затвердження. Після обговорення з ним варіантів плану складається найбільш оптимальний. Зразки планів курсових робіт подані в додатку Б.

3 Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота з бухгалтерського обліку у галузях народного господарства має включати: титульний аркуш, завдання до курсової роботи, зміст, вступ, основну частину (з розділами і підрозділами), заключну частину (висновки), список літератури, додатки.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 40 – 45 сторінок рукописного тексту або машинописного без додатків. Робота виконується державною мовою.

Титульний аркуш містить інформацію про вид роботи та її тему, виконавця і керівника, результати захисту. Розміщення інформації на титульному аркуші подано в додатку В.

Курсова робота виконується згідно із завданням (додаток Г), що затверджується керівником курсової роботи; у ньому наводиться тема курсової роботи та термін її здачі

Зміст роботи оформляється на одній або декількох сторінках.

Вступ призначено для обґрунтування актуальності теми дослідження, формування його мети і завдань, визначення предмета та об’єкта. Підкреслюється роль галузі виробництва чи окремої групи господарських засобів у розвитку народного господарства України відповідно до вибраної теми роботи. Тут можна посилатися на рішення органів державної влади або уряду з даних питань для підтвердження актуальності теми, після чого підкреслити роль обліку в розв’язанні поставлених завдань.

Рекомендований обсяг вступу – 1 – 2 рукописних сторінки.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, котрі містять підрозділи стосовно основної теми дослідження.

Можливі два варіанти виконання даної курсової роботи. Перевага надається першому варіанту виконання курсової роботи.

Перший варіант – виконання курсової роботи здійснюється на даних конкретних підприємств. У цьому випадку основна частина роботи містить розділи, у яких викладений теоретичний матеріал теми та аналіз фінансово-економічної характеристики вибраного підприємства.

Перший розділ є теоретично-аналітичним дослідженням і присвячений розв’язанню наступних завдань:

 • короткої характеристики галузі, що досліджується;

 • теоретичному обґрунтуванню питань, котрі вивчаються;

 • розгляду концепції предмета дослідження;

 • огляду методології аналізу стосовно предмета дослідження;

 • аналізу предмета дослідження та його окремих елементів із використанням сучасних методів.

Перший розділ повинен містити теоретичний підрозділ, у якому розкривають особливості галузі дослідження, економічний зміст відповідної групи господарських засобів чи процесів, їх класифікацію, оцінку, складові частини та інше. В окремому пункті подають огляд 3 – 4 статей з періодичних видань, де розкривають різні погляди авторів на питання предмета дослідження з посиланням на літературні джерела в квадратних дужках, наприклад [7]. Особлива увага приділяється розгляду нових теоретичних розробок і критичному аналізу різних точок зору з теми дослідження. Тут розглядаються питання, пов’язані з нормативно-законодавчим регулюванням обліку предмета дослідження.

Другий розділ містить коротку фінансово-економічну характеристику підприємства – об’єкта дослідження. Крім загальних даних про місце розташування підприємства, його структуру, обсяг виробництва та реалізації, фінансові результати діяльності, необхідно більш детально розглянути фінансові показники підприємства, що є предметом вивчення. Для цього дають загальну характеристику стану облікової роботи на підприємстві: форма обліку, наявність і виконання графіка документообігу, організаційної структури облікового процесу, використання прогресивних методів ведення обліку (нормативний, сальдовий, застосування ЕОМ та ін.).

Зміст третього розділу носить змістовний характер, де відповідно до поставлених завдань аналізується проблема дослідження, розкривається її взаємозв’язок із практичною діяльністю, можливості та напрями реалізації на практиці щодо питань обліку предмета дослідження. Для цього в першу чергу передбачається висвітлення порядку обліку за конкретною темою стосовно об’єкта дослідження, оцінки й економічного аналізу факторів і результатів.

У третьому розділі у короткій формі чітко відображається стан облікової роботи на відповідній ділянці: завдання обліку, документування господарських операцій, організація складського, інвентарного, виробничого обліку, регістри синтетичного й аналітичного обліку, форми звітності, методика розрахунків, порядок калькуляції собівартості (для окремих галузей). Подається характеристика рахунків і можливих бухгалтерських записів за ними, приклади кореспонденції рахунків за здійснюваними господарськими операціями. У тексті зазначають усі відхилення та нововведення на підприємстві порівняно з нормативними й інструктивними положеннями. У пункті документального оформлення подають посилання на додатки всіх заповнених форм документів, регістрів чи розрахунків стосовно теми дослідження, будують загальну схему організації даної ділянки облікової роботи на підприємстві.

Висновки являють собою підсумок дослідження. Вони повинні бути сформульовані та обґрунтовані студентом у процесі виконання роботи. Як правило, це класифікація або перелік основних напрямів розвитку об’єкта і предмета дослідження, результати діяльності об’єкта дослідження в період до написання роботи і характер очікуваних змін його різних фінансово-економічних параметрів за результатами дослідження та впровадження їх у практику.

Також тут подається загальна оцінка рівня облікової роботи в цілому і на конкретній ділянці, відзначаються всі прогресивні та рекомендовані нововведення: форми, системи, організація роботи, документи, регістри і т. п. Потім зазначаються всі виявлені автором недоліки й відхилення від рекомендацій та інструкцій.

Далі стисло подають основні пропозиції, що дозволяють усунути ці недоліки та поліпшити організацію обліку в цілому чи окремих його ділянок, викладених в основній частині роботи. Пропозиції мають бути конкретними для практичної роботи керівників і спеціалістів підприємства.

Рекомендований обсяг матеріалу – 2 – 3 сторінки рукописного тексту.

Список літературних джерел має включати всі літературні джерела, матеріали яких було використано при підготовці роботи. Бібліографічний опис повинен відповідати встановленим вимогам.

Додатки повинні містити всі заповнені нетипові та рекомендовані форми документів і регістрів, що описані в пункті документального оформлення, розрахунки, графіки, схеми й інший допоміжний матеріал. Якщо робота виконується за даними підприємства, необхідно подати копії оприлюдненої бухгалтерської та фінансової звітності – об’єкта дослідження за останніх 2 роки діяльності, статут або витяг зі статуту та наказ про облікову політику.

Другий варіант – виконання курсової роботи здійснюється без даних конкретних підприємств. Це передбачає наявність таких розділів: теоретичних, що розкривають зміст і поняття галузі, теоретичні основи за вибраною темою, та практичного розділу з розв’язанням завдань.

Перший розділ є теоретично-аналітичним дослідженням і присвячений розв’язанню наступних завдань:

 • короткої характеристики галузі, що досліджується;

 • теоретичному обґрунтуванню питань, котрі вивчаються;

 • розгляду концепції предмета дослідження;

 • огляду методології аналізу стосовно предмета дослідження;

 • аналізу предмета дослідження та його окремих елементів із використанням сучасних методів.

Перший розділ повинен містити теоретичний підрозділ, у якому розкривають особливості галузі дослідження, економічний зміст відповідної групи господарських засобів чи процесів, їх класифікацію, оцінку, складові частини та інше. В окремому пункті подають огляд 3 – 4 статей з періодичних видань, де розкривають різні погляди авторів на питання предмета дослідження з посиланням на літературні джерела в квадратних дужках, наприклад [7]. Особлива увага приділяється розгляду нових теоретичних розробок і критичному аналізу різних точок зору з теми дослідження. Тут розглядаються питання, пов’язані з нормативно-законодавчим регулюванням обліку предмета дослідження.

Другий розділ містить висвітлення порядку обліку за конкретною темою стосовно об’єкта дослідження.

У даному розділі у короткій формі чітко відображається стан облікової роботи на відповідній ділянці: завдання обліку, документування господарських операцій, організація складського, інвентарного, виробничого обліку, регістри синтетичного й аналітичного обліку, форми звітності, методика розрахунків, порядок калькуляції собівартості (для окремих галузей). Подається характеристика рахунків і можливих бухгалтерських записів за ними, приклади кореспонденції рахунків за здійснюваними господарськими операціями. У тексті зазначають усі відхилення та нововведення на підприємстві порівняно з нормативними й інструктивними положеннями. У пункті документального оформлення подають посилання на додатки всіх заповнених форм документів, регістрів чи розрахунків стосовно теми дослідження, будують загальну схему організації даної ділянки облікової роботи на підприємстві.

У третьому розділу виконується розв’язання практичних завдань. Варіант практичного завдання визначається викладачем відповідно до додатка Д або видається студенту індивідуально. Перед розв’язком завдання студенту необхідно підібрати та викласти теоретичний матеріал щодо виданої практичної частини в середньому на 2 – 3 сторінки, після чого необхідно подати умову задачі та її розв’язок з необхідними поясненнями та розрахунками.

Висновки являють собою підсумок дослідження. Вони повинні бути сформульовані та обґрунтовані студентом у процесі виконання роботи. У висновках подається загальна оцінка рівня облікової роботи в цілому і на конкретній ділянці, відзначаються всі прогресивні та рекомендовані нововведення: форми, системи, організація роботи, документи, регістри і т. п. Рекомендований обсяг матеріалу – 2 – 3 сторінки рукописного тексту.

Список літературних джерел має включати всі літературні джерела, матеріали яких було використано при підготовці роботи. Бібліографічний опис повинен відповідати встановленим вимогам.

Додатки повинні містити всі заповнені нетипові та рекомендовані форми документів і регістрів, що описані в пункті документального оформлення, розрахунки, графіки, схеми й інший допоміжний матеріал. Якщо робота виконується за даними підприємства, необхідно подати копії оприлюдненої бухгалтерської та фінансової звітності – об’єкта дослідження за останніх 2 роки діяльності, статут або витяг зі статуту та наказ про облікову політику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]