Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Strategia_2012_zf.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
477.7 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Чому деякі стратегії на підприємстві зазнають невдачі?

 2. Яка роль вищого керівництва підприємства в процесі реалізації стратегії?

 3. Способи перебудови підприємства.

 4. Як узгодити реалізацію стратег і її ресурсне її забезпечення?

 5. Що таке корпоративна культура? Які складові входять до її аналізу?

 6. Чому в сучасному управлінні дуже велика роль відводиться формуванню та управлінню корпоративною культурою?

 7. Поняття стратегічного лідерства.

 8. Алгоритм побудови матриці “зміни – опір”.

 9. Необхідність контролю реалізації стратегії. Рівні, види та періодичність контролю.

Бібліографічний список до теми

4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 30

Тема 15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного

управління в Україні

Мета: ознайомлення з застосуванням системи стратегічного управління на українських підприємствах.

План вивчення теми

 1. Застосування досвіду закордонних компаній підприємствами України.

 2. Позитивний досвід провідних підприємств України при реалізації обраних стратегій діяльності.

 3. Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні. Стратегічні програми уряду.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розгляд цієї теми направлено на вивчення позитивного досвіду українських підприємств в стратегічному управлінні. Тому роботу над цією темою треба проводити з використанням сучасного матеріалу періодичних видань, бізнес-оглядів та нормативної бази (програм стратегічного розвитку).

Почати необхідно з характеристики економічної ситуації в країні. Потім послідовно розглянути питання теми.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте характеристику економічній ситуації а Україні.

 2. Застосування досвіду закордонних компаній при здійсненні стратегічного планування підприємствами України.

 3. Аналіз зовнішнього середовища для підприємств України.

 4. Джерела інформації при здійсненні стратегічного управління на українських підприємствах.

 5. Наведіть приклади позитивного досвіду провідних підприємств України при реалізації обраних стратегій діяльності.

 6. Які перспективи розвитку має стратегічного управління в Україні?

 7. Стратегічні програми уряду.

Бібліографічний список до теми

4, 6, 7, 8. 13, 5, 16, 18, 30, 36

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Розробка та впровадження стратегії підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти стратегії підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та виробити у студентів практичні навички щодо визначення основних чинників зовнішнього середовища підприємства та їх оцінки.

План заняття

 1. Узагальнення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття.

 2. Опрацювання виробничих ситуацій.

 3. Закріплення матеріалу шляхом тестового опитування.

Обладнання: мультимедіа проектор, ноутбук.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Середовище підприємства підрозділяється на: зовнішнє (прямого і непрямого впливу) і внутрішнє; контрольоване і неконтрольоване; мікро- і макросередовище).

Рис. 1. Середовище підприємства

До аналізу макрооточення підприємства входить: визначення загальних тенденцій у розвитку економіки, науковому прогресі в галузі, вплив соціально-демографічного середовища і політичних факторів, які можуть вплинути на розвиток підприємства.

В стратегічному аналізі значне розповсюдження отримав підхід під назвою PEST-аналізу при якому при аналізі макрооточення аналізу підлягають: політико-правові фактори (законодавство, податкова політика, програми державної підтримки тощо); економічні фактори (тенденції розвитку економіки, рівень інфляції, інвестиційна політика тощо); соціокультурні фактори (демографічна структура населення, активність споживачів тощо); технологічні фактори (витрати на НДДКР, нові продукти в галузі тощо).

Аналіз галузі на основі використання моделі “П’ять конкурентних сил” розробленої М. Портером.

Рис. 2. Схема аналізу галузі

Під ємністю товарного ринку розуміється можливий обсяг реалізації товару при даному рівні і співвідношенні цін. Ємність ринку формується під впливом безлічі факторів, кожний з яких може у визначених ситуаціях як стимулювати ринок, так і стримувати його розвиток, обмежуючи його ємність.

Розрізняють потенційну, мінімальну і реальну ємність ринку.

Потенційна ємність ринку (ринковий потенціал)– це та верхня межа, до якої прагне ринковий попит і обсяги продажів по мірі нарощування маркетингових витрат усіх фірм, що діють на даному ринку.

Мінімальна ємність ринку (ринковий мінімум)– це той мінімум товарів, що може бути реалізований на даному ринку при повній відсутності яких-небудь витрат фірм на стимулювання купівельного попиту.

Ринкова місткість ринку– це ринковий попит, що відповідає величині реально зроблених маркетингових витрат.

Аналізуючи ринковий потенціал і обґрунтовуючи прогноз продажу для підприємства, варто приділяти особливу увагу “розривам” між потенційною і реальною ємністю ринку, а також між реальною ємністю і існуючим обсягом продажу підприємств. Різниця між потенційною і реальною ємністю ринку створюєрозрив у споживанні, чиспоживчий розрив.

Розрив між реальною ємністю ринку і існуючим обсягом продажу підприємств включає: розрив у розподілі продуктів чи послуг, продуктовий розрив, конкурентний розрив.

Розподільний розрив пов’язаний з певними обмеженнями в розподілі продуктів, наприклад, рамками визначеного географічного ринку, що не дозволяє очікувати продажів в інших регіонах.

Продуктовий (сегментний, позиційний)розрив нерідко виникає на добре сегментованих ринках у випадку, якщо виробники не мають комерційних пропозицій для конкретних сегментів.

Конкурентний розривє наслідком присутності на ринку фірм-конкурентів, що залучають визначену частину покупців своєю товарною, ціновою, комунікаційною й іншою маркетинговою політикою.

Соседние файлы в папке учеба