Скачиваний:
49
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники

План вивчення теми

  1. Сутність статистичних показників, їх функції та види

  2. Абсолютні статистичні величини, особливості представлення їх видів

  3. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання

  4. Середні величини у статистиці, їх види, умови наукового застосування та особливості обчислення

Після вивчення теми студенти повинні:

 • знати: суть і види узагальнюючих статистичних показників; принципи, які забезпечують відповідність використання відповідних показників і методів їх визначення реальним соціально-економічним явищам і процесам;

 • вміти: правильно розраховувати різні статистичні показники у відповідності з сутністю досліджуваних явищ і процесів та метою статистичного дослідження.

Бібліографічний список: [7 – 10; 17 - 22 ]

  1. Сутність статистичних показників, їх функції та види

При вивченні різних соціальних і економічних явищ статистика у своїх висновках спирається на числові дані, отримані в конкретних умовах місця і часу. Статистичний показник – це кількісна характеристика соціально-економічних явищ та процесів в умовах їх якісного визначення, тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціально-економічного явища чи процесу. Якісний зміст показника визначається суттю явища і виявляється у його назві (наприклад, чисельність населення, народжуваність, рентабельність тощо), кількісна характеристика представлена числом і одиницею виміру.

Конкретний статистичний показник характеризує розмір, обсяг явища чи процесу, що вивчається, у конкретному місці й у певний час. Показник-категорія відображає суть, загальні відмінні властивості конкретних статистичних показників одного й того ж виду без зазначення часу, простору та кількісного значення. Система статистичних показників — це сукупність взаємопов'язаних показників, що має однорівневу чи багаторівневу структуру; має на меті розв'язання конкретного статистичного завдання. Це ієрархічна структура, на нижньому щаблі якої - узагальнюючий інтегральний показник, на верхньому - рівновагомі ознаки, які безпосередньо вимірюються. Класифікація видів статистичних показників за різними ознаками представлена на рис. 5.1.

Достовірність статистичних даних залежить від адекватності статистичного показника та точності й повноти вимірювання.

Види показників

За суттю характеристик досліджуваних явищ

Об’ємні (кількісні)

Якісні

За ступенем охоплення одиниць сукупності

Індивідуальні

Загальні

За способом обчислення

Первинні

Абсолютні

Похідні (вторинні)

Абсолютні

Відносні

Середні

За ознакою часу

Інтервальні

Моментні

За визначенням у просторі

Загально-територіальні

Локальні (регіональні чи міські)

Рис. 5.1. Класифікація показників

За аналітичною функцією показників вирізняють абсолютні, відносні та середні величини. Одні характеризують масштаби явищ, другі – співвідношення між явищами, треті – поширеність явищ чи інтенсивність їх розвитку. Так як соціально-економічні явища надзвичайно складні й багатогранні, найчастіше немає можливості схарактеризувати їх якимось одним показником, тільки в їх комплексі виникає можливість дати різнобічну характеристику явища чи процесу.