Скачиваний:
49
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать
  • Побудова довірчого інтервалу коефіцієнта регресії.

Стандартна похибка коефіцієнта регресії

.

Гранична похибка коефіцієнта регресії

,

де -- імовірнісний коефіцієнт, знайдений за таблицями розподілу Стьюдента, для обраного рівня істотностіα і V = n – 2 ступенів свободи.

Межі довірчого інтервалу коефіцієнта регресії

а1 ≤ а1 ≤ а1 + .

Тема 11. Вибірковий метод спостереження

План вивчення теми

11.1. Сутність та переваги вибіркового методу спостереження, причини й умови його застосування

11.2. Вибіркові оцінки і похибки репрезентативності

11.3. Стандартна похибка як міра точності вибіркових даних. Довірчі межі середньої і частки

11.4. Основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок

11.5. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки

Після вивчення теми студенти повинні:

  • знати: сутність вибіркового методу проведення спостереження; основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок; порядок розрахунку стандартної та граничної похибок вибірки та визначення довірчих меж середньої і частки;

  • уміти: обґрунтовано визначати мінімально достатній обсяг вибірки; формувати вибіркову сукупність; визначати довірчі межі параметрів генеральної сукупності; поширювати результати на генеральну сукупність.

Бібліографічний список: [7 – 10; 17 - 22 ]

11.1. Сутність та переваги вибіркового методу спостереження, причини й умови його застосування

При вивченні багатьох соціально-економічних явищ і процесів недоцільно, а іноді, навіть, неможливо використовувати суцільні методи проведення спостережень. Це стосується передусім перевірки якості продукції (наприклад, перевірка жирності молока, якості електричних пристроїв, вологості зерна тощо). Тому в наш час велика увага приділяється розробці та вдосконаленню методики проведення несу цільних, в тому числі й вибіркових спостережень. Їх прикладом можуть бути – маркетингові дослідження, аудиторські перевірки діяльності та податкової дисципліни різних фірм, обстеження доходів та видатків населення та домогосподарств, вивчення громадської думки тощо.

Основні переваги вибіркового спостереження:

  • Економічність, при його проведенні забезпечується економія матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, часу.

  • Можливість дослідження частини сукупності за умови неможливості спостереження за усією сукупністю.

  • Досягнення більш детального обстеження одиниць вибіркової сукупності.

Практика використання вибіркового спостереження:

  • Вивчення певного кола соціально-економічних явищ.

  • Перевірка якості продукції.

  • Контроль результатів суцільного спостереження.

Вибірковий метод - це система наукових принципів випадкового відбору певної частини сукупності, яка представляла б усю сукупність і характеристики якої слугували б надійною основою статистичного висновку. Вибіркове спостереження – це такий вид несу цільного спостереження, при якому обстеженню підлягають не всі елементи досліджуваної сукупності, а лише певним чином дібрана її частина. Сукупність, з якої відбираються елементи для обстеження, називають генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, - вибірковою.