Скачиваний:
49
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать
  • Тема 8. Виявлення і вимірювання тенденцій розвитку

Основні компоненти часових рядів. Основні методи виявлення та аналізу тенденцій розвитку. Рівняння тренду, етапи визначення та обґрунтування найпридатнішого функціонального виду, суть параметрів.

Екстраполяція трендів як один із методів прогнозування рівнів соціально-економічних явищ.

  • Тема 9. Індексний метод

Суть індексів і їх роль в аналізі соціально-економічних явищ. Класифікація індексів. Індивідуальні індекси. Методологічні принципи побудови зведених індексів; агрегатні та середньозважені індекси. Індекси з постійними та змінними вагами. Індексний метод економічного аналізу кількісного впливу чинників на наслідок. Дослідження динаміки середніх величин індексним методом: індекси середніх величин змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок.

Змістовий модуль 4. Методи аналізу взаємозв’язків та подання статистичних даних

  • Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ

Сутність та види взаємозв’язків явищ. Графічні методи вивчення кореляційного зв’язку.

Метод аналітичних групувань і дисперсійний аналіз. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування.

Регресійно - кореляційний аналіз взаємозв’язку. Оцінювання щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку на основі рівняння регресії.

  • Тема 11. Вибірковий метод спостереження

Сутність та переваги вибіркового методу спостереження, причини й умови його застосування. Вибіркові оцінки і похибки репрезентативності. Стандартна похибка як міра точності вибіркових даних. Довірчі межі середньої і частки. Основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок. Відносна похибка вибірки. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки.

Модуль 2. Використання методів статистичного дослідження Індивідуальне навчально-розрахункове завдання.

    1. Тематичний план навчальної дисципліни "Статистика"

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Теорія статистики

Змістовий модуль 1. Методи збирання та оброблення інформації

Тема 1. Методологічні засади статистики

Тема 2. Статистичне спостереження

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці та графіки

Змістовий модуль 2. Агрегування інформації та аналіз закономірностей розподілу

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники

Тема 6. Методи аналізу рядів розподілу

Змістовий модуль 3. Аналіз закономірностей динаміки

Тема 7. Аналіз інтенсивності динаміки

Тема 8. Виявлення і вимірювання тенденцій розвитку

Тема 9. Індексний метод

Змістовий модуль 4. Методи аналізу взаємозв’язків та проведення вибіркових спостережень

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ

Тема 11. Вибірковий метод спостереження

Модуль 2. Використання методів статистичного дослідження

Індивідуальне навчально-розрахункове завдання

Підсумковий контроль: іспит