Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ (3).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.3 Кб
Скачать

1) Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби: Дебет - 372 “Розрахунки з підзвітними особами”; Кредит - 30 “Каса”; Сума, грн.. - 2500,00.

Отже, у процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження, виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

На суму виданих авансів підприємство-покупець (замовник) робить запис по дебету рахунку 371 у кореспонденції з рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" та ін. Після оплати поставлених матеріальних цінностей та закінчених робіт зарахована сума авансів відображається у покупця записом по кредиту рахунку 371 в кореспонденції з рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

По сумах претензій, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, суму авансів списують проводкою: Д-т pax. 374, К-т pax. 371.

Повернуті постачальникам невикористані суми авансів: Д-т pax. ЗО, 31, К-т pax.371.

Раніше видані, але не повернуті аванси, відображають як сумнівні борги: Д-т pax. 944, К-т pax. 371.

Відображення в обліку операцій з розрахунку з підзвітними особами:

1. Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 30 Каса".

2. Списано на рахунки витрат витрати, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, в межах норм 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

3. Використано підзвітні суми для придбання основних засобів інших необоротних матеріальних активів 10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

4. Відображені податкові розрахунки з ПДВ 64 "Розрахунки за податками й платежами" 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

5. Списана безнадійна дебіторська заборгованість підзвітної особи 94 "Інші витрати операційної діяльності" 37 "Розрахунки з різними

дебіторами"

6. Відображено перевитрачання підзвітною особою сум понад встановлені норми (на відшкодування цієї суми є згода керівника) 977 "Інші витрати звичайної діяльності" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

7. Повернуті в касу залишки невикористаних сум списуються з підзвітних осіб 30 "Каса" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Заборгованість, що відображається на цьому рахунку, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами.

На ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» видача грошей працівнику на відрядження або на господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим касовим ордером, а повернення невикористаних коштів працівником оформляється прибутковим касовим ордером.

Облік розрахунків за нарахованими доходами здійснюється на субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами», на якому відображається облік нарахованих дивідендів, с / г, роялті, що підлягають отриманню.

Нараховано відсотки за кредитним договором: Дт – 373; Кт – 732.

Заборгованість, яка відображається на рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами. До категорії дебіторів, які відносяться до інших відносяться: розрахунки з дебіторами по різним наданим послугам, розрахунки з дебіторами з оренди приміщення.

Аналітичний облік на рахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Аналітичний облік на рахунку 38 "Резерв сумнівних богів" ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Поточна дебіторська заборгованість з минулими термінами позовної давності і інші борги нереальні для стягнення списуються за рахунок резерву по сумнівних боргах (якщо він створюється) або на фінансові результати (якщо вищезгаданий резерв не створюється) Якщо для списання боргів створеного резерву виявиться недостатньо, залишок боргу відноситься на фінансові результати. При цьому кредитуються рахунки по обліку розрахунків з дебіторами, а дебетуються "Резерв по сумнівних боргах" або "Інші доходи і витрати". В останньому випадку згідно пункту "Витрати організації" списана сума включається у внереалізаційні витрати.

Аналітичний облік по рахунку 38 ведеться в розрізі боржників або за строками непогашення дебіторської заборгованості в залежності від того, за яким методом здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. На підприємстві на кожного дебітора заводять картку вільної форми, в якій зазначається найменування покупця (замовника), зміст операції (відвантаження продукції, надходження оплати), дата оплати за договором, дата фактичної оплати, сума створеного резерву сумнівних боргів.