Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ (3).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.3 Кб
Скачать
  1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Облікова політика на ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» здійснюється відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16 липня 1999 р. Облікова політика застосовується таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П(с)БО. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

Облікова політика підприємства - це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності підприємства.

При формуванні облікової політики передбачаються майнова незалежність і безперервність діяльності підприємства, а також послідовність застосування обраної облікової політики. При створенні облікової політики керівник і бухгалтер спираються на Положення «Облікова політика підприємства» - окремий нормативний документ, в якому зазначені всі ті особливості, що впливають на діяльність підприємства та облік на ньому.

На підприємстві існує чіткий розподіл функціональних обов’язків, хоча організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю не передбачений. На підприємстві вже давно не використовують ручна обробка облікової інформації, а застосовується комп’ютерна обробка .

Істотними способами ведення бухгалтерського обліку, прийнятими при формуванні облікової політики підприємства і підлягають розкриттю у складі бухгалтерської звітності, є:

─ Спосіб погашення вартості основних засобів, нематеріальних та інших активів (як враховується неминучий в процесі виробництва знос будівель, обладнання та машин);

─ Метод оцінки виробничих запасів, товарів та незавершеного виробництва і готової продукції (як при постійно мінливих цінах на сировину та інші виробничі витрати розраховується вартість продукції на всіх етапах її створення);

─ Методика обліку прибутку від реалізації продукції (як порахувати дохід або прибуток від виробничих або торгових операцій).

Керівник підприємства видає наказ про облікову політику, де оголошує, яким чином на протязі року буде вирішуватися вище перелічений набір облікових проблем підприємства. У ньому конкретно відображені всі параметри фінансово-економічної діяльності підприємства, які використовуються безпосередньо в його роботі: як розділити так звані основні засоби (ті матеріальні цінності, які коштують дорого і служать довго) і кошти в обігу (службовці недовго і стоять недорого), як враховувати неминучий знос будинків, устаткування і машин, як рахувати вартість готової продукції і т.д.

Міняти облікову політику підприємство може тільки в особливих випадках, які також зазначені в документі «Положення по обліковій політиці підприємства» [18].     

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться силами бухгалтерської служби ( бухгалтерії), керованої головним бухгалтером, яка підпорядкована безпосередньо Генеральному директору. Всі обов’язки між працівниками бухгалтерії чітко розмежовано і закріплені у посадових інструкціях. Права та обов’язки головного бухгалтера визначаються Законом “ Про бухгалтерський облік в Україні ”.

Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації, основними елементами якого є:

- План документації і графік документообігу;

- План інвентаризації;

- План рахунків і їх кореспонденція;

- План звітності;

- План технічного оформлення обліку;

- План організації праці працівників бухгалтерії.

Зазначається перелік документів, як уніфікованих, так і розроблюваних організацією самостійно.

Основою організації первинного обліку в організаціях є затверджений головним бухгалтером графік документообігу, який визначає регламент проходження кожного документа за відповідним маршрутом: місце; коло осіб, відповідальних за оформлення документа, час проходження документа з моменту складання до здачі в архів.

Визначають порядок, форми і терміни проведення планових (обов'язкових) та позапланових інвентаризацій майна і фінансових зобов'язань організації.

Вказуються перелік звітних форм, звітний період, терміни та адреси подання звітності, спосіб представлення, прізвища працівників, відповідальних за складання звітності. Наявність заздалегідь розробленого плану звітності сприяє економії часу, зниження обороту документів і в цілому підготовці єдиної бази для формування звітності.

Дається детальна характеристика форми обліку та контролю, визначається, які обчислювальні засоби і програмні продукти використовуються при веденні обліку. Поточний контроль за здійсненням і оформленням господарських операцій здійснюють структурні підрозділи організації відповідно до їх компетенції (юридична служба, служба бухгалтерського обліку тощо).

У плані технічного оформлення передбачається і організація облікової роботи з філіями та представництвами, їх структурними підрозділами (агентства, відділення), вказуються використовувані в обліку філії програмні продукти.

Організація облікової роботи з філіями, представництвами залежить від розміру організації, системи управління (централізована, децентралізована) та форми зв'язку з окремими частинами організації. При цьому філії не мають права розробляти власну облікову політику. Незалежно від системи управління, видів діяльності, місця знаходження та інших фактів філії повинні керуватися єдиної облікової політикою організації і єдиним робочим планом.

При централізації обліку обліковий апарат організації зосереджений в головній бухгалтерії, в ній здійснюється ведення всього синтетичного й аналітичного обліку на основі первинних і зведених документів, отриманих від окремих філій (представництв) організації. У філіях здійснюється лише первинна реєстрація господарських операцій. Філії здійснюють облік касових, банківських та інших операцій і не визначають фінансові результати своєї діяльності. Показники діяльності філій включаються в баланс головної організації. Порядок документообігу у філіях встановлюється головною організацією [12].

За наявності широкої міжрегіональної мережі філій та децентралізації обліку обліковий апарат розосереджений по окремих підрозділах організації, де здійснюється синтетичний і аналітичний облік, складаються баланси і звітність філії. Порядок документообігу у філіях встановлюється головною організацією. Філії самостійно ведуть бухгалтерський облік. Філії мають окремий баланс і можуть визначати фінансовий результат своєї діяльності. При цьому відокремлені підрозділи філії - агентства, відділи, що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні керівників філій - здійснюють свою діяльність на основі затверджених філіями положень, ведуть бухгалтерський облік відповідно до порядку, встановленого філією, і не визначають фінансові результати своєї діяльності. Показники діяльності представництв, філій включаються в баланс філій. Філії контролюють проведення, відображення в обліку фінансово-господарських операцій, виконання графіка документообігу в своїх структурних підрозділах самостійно.

Бухгалтерська служба головної організації в цьому випадку веде бухгалтерський облік тільки тих фінансово-господарських операцій, які безпосередньо здійснюються організацією, виробляє зведення балансів і звітів відособлених підрозділів, складає зведений баланс і звіти з організації шляхом підсумовування показників як власних облікових регістрів, так і внутрішньої бухгалтерської звітності відокремлених підрозділів, а також здійснює контроль за постановкою обліку в окремих підрозділах організації.

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із зазначенням найменування підприємства та інші реквізити. Облік автоматизований, ведеться в 1С: Підприємство, версія 8.

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» в бухгалтерії працюють Головний бухгалтер, бухгалтер і касир.

Головний бухгалтер підпорядковується керівнику установи, несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, а так само своєчасне представлення повної і достовірної бух. Звітності. Головний бухгалтер затверджує посадові інструкції для працівників бухгалтерії. Розподіл службових обов'язків здійснюється за функціональною ознакою, тобто за кожною групою працівників або окремим працівником, залежно від обсягу робіт, закріплюється окрема ділянка. У бухгалтерії створюються такі групи: фінансова, матеріальна, розрахунків, і т.д.

Положення про бухгалтерію:

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується головному бухгалтеру. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника підприємства.

У разі розбіжностей між керівником організації та головним бухгалтером щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника підприємства.

Завдання бухгалтерії:

─ Формування повної і достовірної інформації про діяльність підприємства, та її майновий стан.

─ Забезпечення інформацією керівників підприємства з метою правильного здійснення підприємством господарських операцій.

─ Забезпечення обліку наявності та руху майна і зобов'язань, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами.

─ Запобігання негативних результатів господарської діяльності підприємства і виявлення внутрішньогосподарських ресурсів забезпечення його фінансової стійкості.

Функції бухгалтерії:

У бухгалтерії ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» існують свої функції та обов'язки, ось деякі з них:

─ Організація обліку статутного капіталу, розрахунків по виділеному майну.

─ Організація обліку розрахунків з персоналом, соціального страхування, утриманню з заробітної плати.

─ Організація обліку фінансових результатів, прибутку, обліку власних коштів підприємства, і т.д.

На даному підприємстві вся бухгалтерія ділиться на три відділи:

─ Розрахунковий відділ;

─ Матеріальний відділ;

─ Загальний відділ;

У кожному відділі працюють по шість чоловік. На підприємстві ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» розроблені посадові інструкції з розподілу обов'язків працівників бухгалтерії, які також затверджені генеральним директором. Кожен працівник свого відділу бухгалтерії має свої обов'язки і функції, згідно положень ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності.