Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ (3).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.3 Кб
Скачать

70

ВСТУП

Виробнича практика є заключним етапом при вивченні курсу бухгалтерського обліку. Основна мета практики - впровадити свої знання та вміння на практичному прикладі, яким виступає конкретне підприємство. У ході проходження практики багато питання, не ясні з теоретичного курсу стають зрозумілими, тому що з'являється можливість самостійно відобразити ті чи інші операції бухгалтерського обліку.

Для проходження виробничої практики мною було обрано підприємство ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Основним видом діяльності є виробництво цемента.

Дана організація має такі структурні підрозділи: керівництво організації, бухгалтерія, проектний відділ, ремонтно-механічний цех.

Метою практики є оволодіння навиками практичного застосування знань щодо організації і управління господарчою діяльністю підприємства.

Завданням практики є вивчення:

- питань організації і управління господарчою діяльністю підприємства;

- вивчити основні документи підприємства: статут, облікову політику, колективний договір, фінансову звітність;

- вивчити документообіг;

- виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг);

- здійснюваних на підприємстві видів діяльності;

- методики розрахунку техніко-економічних показників і виробничо-господарчої діяльності;

- Ознайомитися з фінансовою звітністю організації за попередній період.

Теоретичною та методологічною основою при написанні роботи стали закони, інструкції, література сучасних вчених, облікова політика підприємства, накази, розпорядження, первинна і облікова інформація підприємства і його звітність.

  1. Стисла характеристика підприємства і умов його виробництва.

Акціонерне товариство ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» було створено в 1896 році вітчизняним підприємцем А.Н.Ковалевим. Він побудував при станції Амвросіївна перший цемзавод і назвав його “Донецьким”. Через рік вступив будівельний завод “Союз” який належав французькому підприємцю Р.Мішо. Обидва заводи були забезпечені печами Дитяча і мали бондарний цех і кар’єр для добування сировини.

В 1994 році створюється відкрите акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна» в склад якого увійшли об'єднані кар’єри по виробництву цемента завод асбоцемвиробів. В 1994 році запущений в експлуатацію новий карповський меломергельний кар’єр на території підприємства. В 1995 році введене в експлуатацію упаковане відділення дозволяюще таріровать цемент в євроупаковку.

Підприємство попередньому не губе передових позицій в якості цементу. Докази тому золотий приз “ За якість” полученний у 1997 році у Франції, общенаціональна нагорода “ Вища проба” 2000 року, вручена за високу якість і конкурентоспроможність портландцементного клінкера і портландцемента. Як і раніше його використовують на основних будівництвах Запорізька і Ровенська атомні станції, Бориспольский аеропорт, гідроспоруди.

Місце знаходження ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»:

87333, Донецька область, Амвросіївський район, с.М.Т. Новоамвросіївське вулиця 12- грудня 14.

Характер господарської діяльності закріплені в уставі такими положеннями:

- Максимально задовольнити потреби підприємств, організацій, громадян України, а також іноземних споживачів у будівельних матеріалах.

- Утворення загальних і малих підприємств, господарських товариств з залученням грошових матеріальних коштів, юридичних і фізичних осіб України і іноземних країн з ціллю отримання прибутку.

- Допомога у формуванні і розвитку ринка і ринкових відносин.

- Розробка і реалізація соціальних природоохоронних і екологічних программ, а також інша діяльність незаборонена законодавством України.

Форма власності ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» колективна, виробнича по тужність 50% його використання.

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» самостійно здійснює виробничо-господарчу діяльність, укладає кредитні та господарчі договори, несе повну відповідальність за їх виконанням.

Голова правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» здійснює поточне керівництво всією діяльністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Голова правління має наступні права:

- самостійно визначає структуру органів керування виробничих підрозділів, витрати на утримання апарату керування, професійно якісний склад робочої сили;

- в межах повноважень видає накази, дає вказівки, які є обов`язковими до виконання працівниками підприємства, укладає договори з найманими робітниками на виконання робіт, послуг та інших видів діяльності підприємства.

З метою оперативного рішення питань виробничо та соціально-економічного характеру всі працівники підприємства розподіляються на дві категорії: адміністрацію, яка складається з керівника підприємства, його заступника, керівників відділів, головного бухгалтера та трудовий колектив у склад якого входять всі інші працівники.

Відділ кадрів здійснює роботу по комплектуванню підприємства кадрами робітників та службовців необхідних професій та спеціальностей.

Директор по фінансам і економіки здійснює керівництво праці по економічному плануванню на підприємстві, використанню резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.

Планово - економічний відділ являється самостійним структурним підрозділом підприємства і відчиняється заміснику директора по економічним питанням (головному економісту)

Відділ праці і заробітної плати являється самостійним структурним підрозділом підприємства. В його обов`язки входять:

- проведення аналізу організації і структури заробітної плати по підрозділам підприємства категоріям і професіям робітників.

- Контроль за використання фондів заробітної плати в цехах, відділах і службах підприємства прийняття рішень по виявленню недоліків і їх ліквідація.

Бухгалтерія являється самостійним структурним підрозділом підприємства на правах відділу і відчиняється головному бухгалтеру. У своєї діяльності головний бухгалтер користується положенням по бухгалтерському обліку і звіту. Головними задачам бухгалтерського обліку являються: формування певної інформації о господарських процесах і фінансових результатах діяльності організації.

Заступник головного бухгалтера забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та здійснює контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Замісник головного бухгалтера повинен забезпечувати облік поступаючих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов’язаних з їх рухом.

Головним видом діяльності ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» являється виробництво цементу.

Підприємство самостійно займається видобутком головної сировини мєла і мергеля. Гірські роботи ведуться відкритим способом.

Передчасний посол шлама виробляється в мельницях “ Гідрофол”. Перевезення сировини по кар`єру здійснюється залізничним транспортом із кар`єра на виробництво автотранспортом і гідротранспортом ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» як і більшість цементних підприємств в Україні використовують “Мокрий” спосіб виробництва цемента. Готовий цемент транспортується насосом в силоса.

Різновид випускаємої продукції включає:

- портландцемент ний клінкер;

- портландцемент для асбесцементних виробів;

- портландцемент I-500;

- портландцемент II (A-Ш-500) з мінеральними домішками;

- портландцемент II (А-Ш-400) з мінеральними домішками;

- портландцемент II (Б-Ш-400) з мінеральними домішками;

- сульфатостійкий портландцемент М-400;

- шлакопортландцемент М -400;

- портландцемент I-500н (бездомішковий нормативний).

Продукція ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» високої якості, на підприємстві випускаються високоякісні марки 500.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде фінансову, податкову, соціальну, статистичну і інші види звітності.

Ведення і організацію бухгалтерського обліку та складання і подання звітності покладено на головного бухгалтера, метою якого є забезпечення дотримання у товаристві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлений термін фінансової та податкової звітності і контроль за раціональним, економним використанням і збереженням матеріальних ресурсів. Основні техніко-економічні показники діяльності фірми показано в табл.1.1.

Таблиця 1.1. Техніко-економічні показники ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»

Показники

2010р.

2011р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

1

2

3

4

5

Основні засоби, тис. грн.

821,1

791,0

-30,1

0,04

Виробничі запаси, тис. грн.

958,2

0

-958,2

1,00

Поточні зобов’язання, тис. грн.

3903,5

2858,0

-1045,5

0,27

Власний капітал, тис. грн.

2892,8

3439,0

546,2

-0,19

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

21999

27756,0

5757

-0,26

Матеріальні затрати, тис. грн.

10235,2

162,0

-10073,2

0,98

Витрати на оплату праці, тис. грн.

244,1

235,0

-9,1

0,04

Відрахування на соцзаходи, тис. грн.

90,7

87,0

-3,7

0,04

Амортизація, тис. грн.

43,4

48

4,6

-0,11

Інші операційні витрати, тис. грн.

4144,1

7166,0

3021,9

-0,73

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

538

(106)

-644

1,19

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

13

15

2

0,15

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.

1564,74

1305,6

259,2

0,17

З табл. 1.1 видно, що основні засоби ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зменшилися на 30,1 тис. грн. Виробничі запаси в 2010р. становили 958,2 тис. грн., а в 2011р. уже дорівнювали нулю. Для фінансування виробництво збільшився статутний капітал у 1,37 разів. Поточні зобов’язання ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зменшилися на 1045,5тис. грн., при цьому довгострокових зобов’язань підприємство не має. Власний капітал зріс на 546,2 тис. грн., оскільки збільшився статутний капітал.

Дохід від реалізації продукції ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» збільшився у 2011році на 5757 тис. грн. порівняно з 2010 роком, проте результатом діяльності 2011 року є збиток, це пояснюється стрімким зростанням інших операційних витрат. В 2011р. виникли матеріальні затрати, які становили 162,0 тис. грн.., витрати на оплату праці зменшилися на 9,1 тис. грн., відповідно і зменшилися відрахування на соціальні заходи на 3,7 тис. грн., інші операційні витрати зросли на 27 %. Середньооблікова чисельність працюючих у 2011р. збільшилася на 2особи., а середньомісячна зарплата одного працюючого знизилася на 17%.

Отже, основними причинами зростання обсягу реалізації продукції є додаткове залучення працівників, підвищення ефективності їх роботи, та додаткове фінансування діяльності. Проте це призвело до збитків підприємства у 2011 році [22].