Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ (3).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.3 Кб
Скачать

Висновки

У ході проходження практики були розглянуті основні аспекти організації бухгалтерського обліку підприємства. При цьому наведені пропозиції щодо вдосконалення облікової політики підприємства та деяких моментів ведення бухгалтерського обліку.

ВАТ «Рівненський ЦУМ» використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт про фінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт про власний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».

У зв’язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на підприємстві господарські операції зберігаються в електроних варіантах, а також в папках.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

- склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

- склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

- склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Форми фінансової звітності згідно п.2 ст.11 Закону про бухгалтерський облік, які використовує підприємство їх є п’ять:

- баланс;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух грошових коштів;

- звіт про власний капітал;

- примітки до звітів.

За період виробничої практики з бухгалтерського обліку мною проводилася робота з формування бухгалтерської звітності. Я навчилася заповнювати форми річної звітності, також, ознайомилася з комп'ютерною формою ведення бухгалтерського обліку і вивчила синтетичний і аналітичний облік господарських операцій на даному підприємстві.

Отже, виконання даної курсової роботи дало змогу вивчити:

1) організацію та вимоги до первинного обліку підприємства;

2) рахунки, на яких ведеться облік основних засобів, запасів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат;

3) економічну сутність, класифікацію та ознаки зобов’язання в бухгалтерському обліку;

4) відображення у фінансовій звітності основних показників господарської діяльності підприємства.

Перелік посилань

 1. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Київ: Знання-Прес, 2003. - 268 с.

 2. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 454с.

 3. http://www.ewaudit.com.ua/uk/directories/laws/33-psbo10?start=1

 4. http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_1/53.htm

 5. Бухгалтерський фінансовий облік:Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726с.

 6. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912с. – 1000примю – ISBN 978-966-8162-49-7

 7. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – к.: Знання. 2004. – 473с.

 8. http://pidruchniki.ws/1209081043964/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_dovgostrokovoyi_debitorskoyi_zaborgovanosti

 9. http://www.нашлось.kiev.ua/база-рефератів/бухгалтерський-облік/курсові-бухгалтерський-облік-2/облік-і-аудит-облік-дебіторської-забо/

 10. http://studentu5.com/index.php?work=1116

 11. http://uk.wikipedia.org/wiki/Резерв_сумнівних_боргів

 12. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 282 с.

 13. http://pidruchniki.ws/12650516/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vekseliv_oderzhanih

 14. http://www.coolreferat.com/Основні_етапи_організації_податкового_обліку_на_підприємстві

 15. Панасюк В. М. Податковий облік: Навчальний посібник. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

 16. http://ua.coolreferat.com/Облік_податку_на_прибуток_та_ПДВ_часть=5

 17. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку податку на додану вартість в умовах здійснення спільної діяльності при застосуванні програмного продукту «1С: Бухгалтерія»/ А.В. Дмитенко// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – №1(32). – с. 67-70.

 18. Наказ про облікову політику № 1- А.

 19. Положення про бухгалтерію.

 20. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV.

 21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

 22. Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» від 25 вересня 2009 року.

 23. http://www.br.com.ua/kurs/Audit/92280-2.html

 24. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-735.htm

 25. http://kodeksy.com.ua/buh/plan-rahunkiv/class-3/rahunok-34.htm