Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ (3).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.3 Кб
Скачать
  1. Звітність підприємства.

Фінансова (бухгалтерська) звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період з метою одержання користувачем узагальненої інформації.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

У ході виробничої практики мною була вивчена бухгалтерська звітність на підприємстві.

Всі організації, які є юридичними особами, незалежно від організаційно-правової форми, зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність.

Складання бухгалтерської звітності є завершальним етапом процесу бухгалтерського обліку, що дозволяє сформувати на певну звітну дату повну і достовірну інформацію про результати діяльності організації за певний звітний період.

Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Звітним періодом є період, за який організація повинна складати бухгалтерську звітність. Звітними періодами є місяць, квартал, перше півріччя, дев'ять місяців та рік в цілому.

Звітною датою вважається дата, станом на яку організація повинна складати бухгалтерську звітність. Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду (місяця, кварталу і т.д.).

Бухгалтерська звітність поділяється на річну та проміжну звітність.

Проміжна бухгалтерська звітність повинна складатися наростаючим підсумком протягом року за всі звітні періоди, крім року в цілому (за місяць, квартал і т.д.).

Річна бухгалтерська звітність складається наростаючим підсумком в цілому за календарний рік.

У бухгалтерському балансі узагальнено відображаються у грошовій оцінці стан господарських засобів і джерел їх формування на певну звітну дату. Бухгалтерський баланс є основною формою бухгалтерської звітності та складається на основі даних, відображених у Головній книзі або оборотної відомості за останній місяць звітного періоду. Залишки по дебету і кредиту синтетичних рахунків, відображені в Головній книзі або оборотної відомості, служать основою для складання бухгалтерського балансу організації.

Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих велич які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки. Тому в бухгалтерському балансі дані про матеріальні активи, основні засоби та дохідних вкладеннях в матеріальні цінності наводяться за залишковою вартістю.

Організаціям рекомендується у формі бухгалтерського балансу за підсумками даних про активи організації, капіталу і резервів і зобов'язань організації приводити довідкові-дані про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Дані заповнюються на основі вказівок, наведених у Плані рахунків бухгалтерського обліку, а також з урахуванням конкретного переліку позабалансових рахунків, що використовуються організацією.

Бухгалтерський баланс підписується керівником організації та головним бухгалтером і завіряється печаткою організації. Також вказується дата складання бухгалтерського балансу.

Звітним роком для ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» вважається період з 1 січня по 31 грудня включно.

Звітність організацій класифікують за видами, періодичності складання, ступеня узагальнення звітних даних.

Підприємство ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються результатами інвентаризації активів та зобов'язань, що забезпечує їх достовірність. Квартальна фінансова звітність представляється підприємством не пізніше 25 числа місяця, що випливає після звітного кварталу, а річна – не пізніше 20 лютого, що випливає за звітним роком.

Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби — керівником спеціалізованої організації або фахівцем-бухгалтером, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних даних.

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Метою складання Балансу є надання користувачам повної правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Баланс, як і будь-який інший звіт, узагальнює інформацію. У балансі інформація систематизується на основі класифікації господарських засобів на оборотні та необоротні активи, а також за джерелами їх утворення. Подальша деталізація засобів і джерел їх утворення в активі та пасиві Балансу поглиблює цю класифікацію у вигляді балансових статей та їх груп.

Баланс є відкритою формою звітності, яка забезпечує можливість ознайомлення з фінансовим станом і результатами господарської діяльності підприємства. У балансі відображаються всі позитивні та негативні моменти в роботі підприємства.

Елементами фінансової звітності (основні статті, що відбиваються у фінансових звітах) є:

1.Виручка – надходження чистих активів або погашення зобов’язань шляхом реалізації товарів або послуг, що складають основні операції підприємства (продаж товарів за готівку або в кредит).

2.Витрати – відтік або використання активів, або виникнення зобов’язань у зв’язку з доставкою товарів або послуг, чи з іншою діяльністю, що складає основні операції підприємства (заробітня плата працівників, сплачується готівкою або повинна бути сплачена).

3. Прибутки – збільшення чистих активів від випадкових і неосновних операцій та інших видів діяльності, за винятком доходів або інвестицій з власників (продаж ділянки землі за ціну, більшу ціни придбання).

4. Збитки – зменшення чистих активів від випадкових або побічних операцій та інших подій, за винятком видатків або розподілень власникам (продаж ділянки землі за ціну, меншу ціни придбання).

5. Активи – можливі майбутні економічні вигоди, отримані підприємством внаслідок минулих операцій (земля, будівлі, обладнання, патенти).

6. Зобов’язання – можливі майбутні втрати економічних вигод внаслідок минулих операцій; включають передачу активів або послуг (кредит, належний банку, податки належні, але ще не сплачені, невиплачена заробітня плата).

7. Капітал власників – остаточні проценти власників після сплати всіх боргів (тобто Активи – Зобов’язання – Капітал власників) (це випущені акції плюс нерозподілені прибутки) [20].