Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_organizatsiya_kursovoy.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

Додаток г

Таблиця Г.1 - Об'ємна маса і коефіцієнт ущільнення матеріалів

Найменування матеріалів

Об'ємна маса сухого матеріалу в ущільненому стані,

т/м3

Коефіцієнт ущільнення

Щебінь, шлак, гравій

2,0

1,26

Грунтощебінь, грунт оброблений бітумом

2,0

1,18

Щебенева оптимальна суміш

1,9

1,24

Щебенево-піщана суміш

1,8

1,22

Супіщаний грунт

1.8

1,1

Пісок

1,65

1,1

Асфальтобетон

2,45

1,25

Таблиця Г. 2 - Норми втрат будівельних матеріалів

Матеріал

Норми втрат, %

при збереженні

при навантаженні і розвантаженні

Органічні в'яжучі

0,5... 1,0

0,1...0,2

Неорганічні в'яжучі при збереженні в силосних складах

0,1

0,25

Щебінь

1,5...2,5

0,2... 0,5

Гравій, пісок

3,0

0,5

Таблиця Г.3 – Норми добового запасу матеріалів на складах ()

Вид продукції

Спосіб доставки

залізничним

транспортом

автомобільним транспортом на відстань

до 50 км

більше 50 км

Бітум, дьоготь, паливно-мастильні матеріали

25

8

15

Цемент

20

8

10

Мінеральний порошок

20

8

10

Щебінь

15

5

7

Пісок

15

5

7

Рисунук В.3 – Графік привозу і витрати щебеню та мінерального порошку для асфальтобетону

Рисунук В.11 – Потреба у транспортних засобах для перевезення дорожньобудівельних матеріалів

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Шилін Ігор Володимирович

Методичні вказівки до курсової роботи

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.060101 «БУДІВНИЦТВО»

(

12/33-20 -

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Підписано до випуску . .20__р. Гарнітура Times New.

Умов. друк. арк. . Зам. № .

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут

84646, м. Горлівка, вул. Кірова, 51

E-mail: druknf@rambler.ru

Редакційно-видавничий відділ

С

відоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2982 від 21.09.2007 р.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]