Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_kursovaya_rabota_2009.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
172.03 Кб
Скачать

22

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

з курсу «Гроші та кредит»

для студентів напряму підготовки

6.030.500 «Фінанси і кредит»

Донецьк 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

з курсу «Гроші та кредит»

для студентів напряму підготовки

6.030.500 «Фінанси і кредит»

Розглянуто на засіданні кафедри фінансів

та банківської справи

Протокол № 4 від 19.11.2009 р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видатничої ради ДонНТУ

Протокол № 5 від 21.12.2009 р.

Донецьк 2009

УДК 336.7

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030.500 «Фінанси і кредит»- Донецьк: ДонНТУ, 2009. - с. 20 (1,25 друк.арк)

Наведені рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи з курсу «Гроші та кредит» містять загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи, структуру курсової роботи, перелік тем для студентів денної форми навчання та перелік тем, план, мету для студентів заочної форми навчання, порядок захисту курсової роботи, перелік рекомендованої літератури.

Укладачі: Сорокіна Л.В. к.е.н., доцент кафедри «Фінанси та банківська справа»,

Зарубєєва Н.В. асистент кафедри «Фінанси та банківська справа».

Рецензент: Попова О.Ю. к.е.н., доцент кафедри «Економіка підприємства»

Відповідальний за випуск Вишневський В.М. д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів і банківської справи

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….5

  1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРОВОЇ РОБОТИ…………….6

  2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………………...8

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБОТ …………..…………………………………….11

3.1. Перелік тем, мета та план курсової роботи для студентів

заочної форми навчання……………………………………………………………..11

3.2. Перелік тем курсових робіт для студентів денної форми навчання………………15

  1. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………………………...18

  2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………19

ДОДАТКИ

ВСТУП

Важливе місце у підготовці висококваліфікованих бакалаврів з економіки належить навчальному курсу “Гроші та кредит”. Тому наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів.

Підвищення ролі грошей та кредиту в господарстві України, в свою чергу, обумовлюється розвитком ринкових відносин. Усе це визначає місце цього курсу в загальноекономічній підготовці бакалаврів з економіки та підприємництва, закладає основу для вивчення наступних фахових предметів з банківської справи, фінансів, страхування, бухгалтерського обліку та аудиту. Вона забезпечує науково-теоретичну та методологічну основу для формування системи знань з конкретно-прикладних дисциплін за кожною з названих спеціальностей.

Сучасний фахівець фінансист може досягти успіху в своїй професіональній діяльності тільки в тому разі, коли він має чітке уявлення: що таке гроші; які види та форми грошей бувають, як здійснюється грошовий обіг, які принципи покладені в основу побудови грошових систем; що таке попит на гроші та які чинники на нього впливають; чим визначається рівень позичкового відсотку; сутність та значення дискусії між науковими школами відносно економічної природи та ролі грошей в суспільному виробництві; яким чином грошово-кредитна політика впливає на економічний розвиток держави; яка ефективність такої політики в ринкових умовах, суть валютних відносин і валютних систем, їх вплив на національну економіку; механізм функціонування міжнародних валютних ринків; основи здійснення міжнародної грошово-кредитної політики. Тільки свідоме використовування інструментів грошово-кредитної системи може забезпечити стале зростання ефективності господарювання у всіх ланках суспільного виробництва.

Мета написання курсової роботи з курсу “Гроші та кредит” – систематизація та узагальнення знань студентів з основ здійснення грошово-кредитної та валютної політики держави, механізму функціонування ринку позичкового капіталу, ринку грошей, фондового, кредитного і валютного ринків.

Вибір теми курсової роботи для студентів заочної форми навчання здійснюється згідно с останньої цифрою залікової книжки. Нижче наведено плани для виконання курсової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]