Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_kursovaya_rabota_2009.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
172.03 Кб
Скачать
 1. Захист курсової роботи

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру у визначений термін. Роботу попередньо розглядає викладач-керівник, який у рецензії приймає рішення про допущення її до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студенту необхідно ознайомитися з рецензією наукового керівника й відповідно відреагувати на зауваження та рекомендації.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку. Оцінка курсової роботи враховує якість її підготовки, теоретичний рівень, ступінь самостійного висвітлення теми, оформлення виносок, посилань, списку використаної літератури. Не менше значення для остаточної оцінки мають мова і стиль написання курсової роботи, виступ студента на захисті, повнота і правильність відповідей на запитання при захисті курсової роботи.

Поточне і підсумкове оцінювання здійснюється відповідно.

Відмінно” (А) виставляється за умови вмілої обробки багатьох теоретичних джерел, висловлювання власної позиції, залучення та аналізу конкретної статистичної інформації щодо економіки України, наявності у роботі самостійних, добре аргументованих коментарів до таблиць, схем, діаграм і графіків.

Добре” (В,С) заслуговують роботи, в яких є перелік поглядів економістів різних наукових шкіл на сутність певних економічних явищ і процесів. При цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але не зміг здійснити узагальнення, сформулювати власні оцінки щодо процесів, які аналізуються.

Задовільно” (Д,Е) отримують студенти, в роботах яких зміст теми розкрито в певній послідовності й виділено основні теоретичні положення за вивченими літературними джерелами.

«Незадовільно» (FX, F) оцінюються курсові роботи, які за змістом і оформленням не відповідають діючим вимогам.

Не виключена можливість таких ситуацій, коли робота написана й оформлена на досить високому рівні, але виступ студента під час захисту роботи має помилки, відповіді на запитання поверхні, непродумані. Зрозуміло, що в таких випадках оцінка може бути значно знижена.

Перелік рекомендованої літератури

 1. Банковское дело. Учебник / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2004. с. 564

 2. Габбард Р.Г. Гроші, фінансова система та економіка : Підручник / Р.Г. Габбард ; Пер. з англ. під ред. М. Савлука, Д. Олесневича, ─ К. : КНЕУ, 2004 . ─ 889с.

 3. Гроші та кредит : Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. ; За заг. ред. М.І. Савлука, Київ. нац. екон. ун-т, Укр. фін.-банк. школа . ─ 3-тє вид.,переробл. і допов. ─ К. : КНЕУ, 2004 . ─ 598с.

 4. Гроші та кредит : Підручник для ВНЗ / Б.С.Івасів ; Терноп. акад. нар. госп-ва . ─ 2-ге вид., змін. й допов. ─ Тернопіль : Карт-бланш, 2005 . ─ 528с.

 5. Гроші та кредит : підручник для ВНЗ / А.І. Щетинін . ─ 2-ге вид., переробл. та допов. ─ К. : ЦНЛ, 2006 . ─ 432с

 6. Гроші та кредит : навчальний посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник . ─ К. : Знання, 2009 . ─ 253с.

 7. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях. За ред. Б.Л. Луціва. Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

 8. Грошово-кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко ; За ред. В.І. Міщенка . ─ 2-ге вид.,переробл і допов. ─ К. : Знання, 2003 . ─ 421с.

 9. Демківський А.В. Гроші і кредит. Навчальний посібник – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

 10. Денежная система и инфляция. Фролов В., Сорокин А. К.: УкрНИИНТИ, 1991.

 11. Денежное обращение и кредит при капитализме. Под редакцией Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 1989.

 12. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Долан Э.Дж. и др. СПб., 1994.

 13. Деньги, кредит, банки. Справ. пособие. Под редакцией Г.И. Кравцовой. Минск, 1994.

 14. Деньги, кредит, банки. Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.:Финансы и статистика, 1999. - 448 с.: ил.

 15. Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов/ под ред. Е.Ф. Жукова - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622.

 16. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн . ─ К. : Книга, 2007 . ─ 528с.

 17. Історія грошей і кредиту : підручник для ВНЗ / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; Буковин. держ. фін. акад. ─ К. : Кондор, 2009 . ─ 508с.

 18. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М.Кейнс ; Пер.с англ. Н.Н.Любимова под ред. Л.П.Куракова, Под ред. Л.П.Куракова . ─ М. : Гелиос АРВ, 2002 . ─ 352с.

 19. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.посібник. – К.: Знання України, 2006. – 332 с.

 20. Козюк В.В. Незалежність центральних банків . Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003-244 с.

 21. Лагутін  Гроші та грошовий обіг : Навч.посіб. для ВНЗ . ─ 3-тє вид.,стер. ─ К. : Знання, 2001 . ─ 181с.

 22. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело. Учебник. – М.: Инфра-М, 2000г.

 23. Мир денег : Крат.путеводитель по денежной,кредитной и налоговой системам Запада : Справ.пособие / Ред-сост.Р.М.Энтов . ─ М. : АО "Развитие", 1992 . ─ 319с.

 24. Монеты рассказывают. Федоров-Давыдов Г.А. М.: Педагогика, 1981.

 25. Національні паперові гроші Украіни . ─ Донецк : Аспект, 1992 . ─ 59с. :

 26. Національний банк і грошово-кредитна політика : Навч.посібник для ВЗО / Б.П.Адамик . ─ Тернопіль : Карт-бланш, 2002 . ─ 278с

 27. Общая теория денег и кредита. Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. с. 180

 28. Олейникова И.И. Деньги. Кредит. Банки. :учебное пособие/ И.Н. Олейникова. – М.: Манистр, 2008. – 509 с.

 29. Павлов В.І. та ін.. Цінні папери в Україні: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2008. -400 с.

 30. Рябинина Л.Н. Деньги кредит: учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. -602 с.

 31. Селищев А.С. Деньги, кредит, банки. – Сб: Питер, 2007. – 432 с.

 32. Структура и функции центральных банков, зарубежный опыт. Учебное пособие. Поляков В.П., Московина Л.А. М.: ИНФРА-М, 1996.

 33. Теорiї грошей. Гальчинський А.С. К., 1999.

 34. Теории денег. Усоскин В.М. М.: Мысль, 1976.

 35. Теорія і практика валютного курсу : навчальний посібник для ВНЗ / Т.С. Шемет ; За ред. О.І. Рогача . ─ К. : Либідь, 2006 . ─ 360 с

 36. Тхоржевський  Нариси історії грошей в Україні : (З давніх часів до сучасності) : Навч.посібник для вузів / Терноп.акад.нар.господарства,Наук.-дослід.центр історії грошей . ─ Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 1999 . ─ 238с.

 37. Финансово-кредитная система государства. Бровкова Е.Г.К.:Сирин, 1997.

 38. Міжнародні валютно-кредитні відносини : Підручник для вузів / За ред.А.С.Філіпенка . ─ К. : Либідь, 1997 . ─ 208с

 39. Фінасово-монетарні важелі регулювання економіки / А.І. Даниленко, Я.В. Белінська, С.А. Буковинський та ін. ; за ред. А.І. Даниленка, НАН України ,Об'єднаний ін-т економіки . ─ К. : Об'єднаний ін-т економіки, 2005 . ─ 108с.

 40. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. Под ред. Сенчакова В.К. – М.: Проспект, 2001 с. 412

 41. Финансы,деньги,кредит : Учебник для вузов / Под ред.О.В.Соколовой . ─ М. : Юристъ, 2000 . ─ 784с.

 42. Финансы.Денежное обращение. Кредит:Учебник для вузов / Под ред.Г.Б.Поляка;Всерос.заоч.фэи. ─ 2-е изд. ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001 . ─ 512с.

 43. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для вузов / В.А. Челноков . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007

 44. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : Учебник для вузов / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; Под ред. В.А. Щегорцова . ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005 . ─ 528с.

 45. Эволюция денег при капитализме. Шаров А.К. М., 1990.

 46. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Макконнелл К.Р., Брю М.Л. М.: Республика, 1992.

 47. Єпіфанов А.О та інші Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми. ВТД «Універсальна книга», 2007. – 523 с.

 48. Юхименко П.І. Теорія монетаризму: Навч.посіб. – К. – Кондор, 2008. – 378 с.

http://www.bank.gov.ua/ НБУ

http://www.kmu.gov.ua/ Кабінет міністрів України

http://www.minfin.gov.ua/ Міністерство фінансів України

http://www.ukrstat.gov.ua/ Державний комітет статистики України

http://www.bank-ua.com/ Банки України, статті, огляд, статистика

http://www.ukrbanks.info/ Банки України, статті, огляд, статистика

http://www.oschadnybank.com/ Ощадний банк України

http://news.finance.ua статті, огляд, статистика

http://www.uapravo.net – Законодавство України

http://www.prostobankir.com.ua - банки України, рейтинги, огляд, статистика.

Додаток Б

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]