Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_ULP_posl_04_02_13.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
596.48 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

Кафедра «Транспортні технології»

Методичні вказівки

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ»

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.07010102 ТА 8.07010102

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ (АВТОМОБІЛЬНОМУ)»)

16/ -2013-

Горлівка – 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор АДІ ДВНЗ «ДонНТУ»

М. М. Чальцев

2013 р.

Кафедра «Транспортні технології»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ»

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.07010102 ТА 8.07010102

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ (АВТОМОБІЛЬНОМУ)»)

16/ -2013-

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Навчально-методична комісія факультету

«Транспортні технології»

Протокол № від . .2013 р.

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Кафедра

«Транспортні технології»

Протокол № від . .2013 р.

Горлівка – 2013

УДК 656.13(07)

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для студентів спеціальності 7.07010102 та 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)») [Електронний ресурс] / укладачі: А. В. Куниця, В. В. Нужний, Н. О. Селезньова, А. В. Меженков. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-R): 12 см. – Системні вимоги: Pentium; 32 МВ RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану.

Розглянуто мету, завдання й порядок виконання практичних робіт, надано рекомендації щодо оформлення робіт.

Укладачі:

Куниця А.В., д.т.н., проф.

Нужний В. В., к.т.н., доц.

Селезньова Н.О., к.е.н., доц.

Меженков А. В.

Відповідальний за випуск:

Куниця А. В., д.т.н., проф.

Рецензент:

Сокирко В. М., к.т.н., доц.

© Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут, 2013

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 7

Практична робота № 1 (4 години) «Управління ланцюгом постачань на стадії закупівлі матеріальних ресурсів» 7

Практична робота №2 «Управління ланцюгом постачань на стадії створення запасів продукції» 21

Практична робота №3 «Управління ланцюгом постачань на стадії розподілу товарів» 28

Практична робота №4 «Управління ланцюгом постачань на стадії складування запасів вантажів» 39

3 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 47

1 Загальні положення

При організації виробництва народного господарства переміщуються певні матеріали. В більшості випадків при розгляді питання організації просування матеріальних ресурсів увагу приділяють переміщенню матеріалів лише в межах однієї організації. В реальному житті різні організації не діють ізольовано одна від одної. Фактично кожна з них виступає у якості замовника, коли купує матеріали у своїх постачальників, а потім сама стає постачальником, коли надає свою продукцію власним споживачам. Більшість видів продукції в процесі створення проходять через декілька організацій, переміщуючись від постачальників початкового рівня до кінцевих споживачів. Для усіх цих ланцюгів діяльності та організацій застосовуються різні назви. В даному випадку нас цікавить, в першу чергу, переміщення матеріалів, тому будемо приділяти увагу ланцюгу постачань.

Ланцюг постачань складається з видів діяльності та організацій, через які матеріали проходять під час свого переміщення від постачальників початкового рівня до споживачів. Кожен продукт має свій власний та унікальний ланцюг постачання, причому деякі з них можуть бути занадто довгими та складними.

В загальному випадку організації виробництва існують декілька обґрунтованих причин, які обумовлюють можливу наявність більш довгого ланцюга постачань. При цьому ланцюг постачань збільшується і збільшується обсяг можливих послуг, що отримують споживачі. Ланцюги постачань виникають для того, щоб подолати розриви у виробничих процесах, що виникають у випадках, коли постачальники матеріалів розташовуються на великих відстанях від споживачів. Також ланцюги постачань дозволяють усувати невідповідність між попитом і пропозицією і т.д.

Відповідно до учбового плану викладання курсу дисципліни «Управління ланцюгом постачань» побудовано на поєднанні лекційних й практичних занять, самостійної роботи студентів та поточних консультацій.

Метою викладання дисципліни «Управління ланцюгом постачань» є створення необхідного обсягу знань в області дослідження ланцюга постачань з боку транспортної системи, ефективного управління матеріальними, фінансовими і інформаційними потоками постачань.

Предметом навчальної дисципліни є загальні закономірності управління ланцюгом постачань матеріальних, фінансових й інформаційних потоків.

Викладення курсу дисципліни «Управління ланцюгом постачань» здійснюється за наступними основними напрямками діяльності при організації управлінні ланцюгами постачань: функціональний логістичний менеджмент, управління замовленнями, управління закупками товарів, виробнича логістика, управління запасами продукції, транспортна логістика, складська логістика. Значна увага приділяється взаємозв’язку ланцюгів постачань з основними функціональними сферами виробничої діяльності підприємств. Більш докладно розглядаються питання підтримки логістичного менеджменту та його фінансового і інформаційного забезпечення.

Основні задачі, що вирішуються під час вивчення дисципліни.

Студент повинен знати:

 • сутність та взаємозв’язок категорій управління ланцюгом постачань;

 • особливості сучасних логістичних процесів у системі господарської ринкової діяльності;

 • сучасні методи управління матеріальними потоками у ланцюгах постачань;

 • особливості окремих елементів постачального потоку.

Студент повинен вміти:

 • використовувати теоретичні фахові знання для рішення конкретних практичних задач щодо управління ланцюгом постачань за окремими видами матеріальних потоків на підприємстві на підставі взаємодії з зовнішніми постачальниками і споживачами;

 • аналізувати механізм функціонування логістичних систем;

 • оптимізовувати показники управління матеріальними потоками з метою підвищення ефективності функціонування підприємства в цілому.

Вивчення дисципліни «Управління ланцюгом постачань» сприяє формуванню фахового і професійного рівня спеціалістів і магістрів.

Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань та одержання практичних навичок управління ланцюгом постачань шляхом:

 • вибору найвигіднішого постачальника та розрахунку оптимального розміру замовлення ресурсів, матеріалів, товарів та продукції;

 • розрахунку параметрів системи управління запасами продукції;

 • визначення місця оптимального розташування складу та визначення ефективності каналів розподілу товарів;

 • розрахунку річного обсягу надходження вантажів на склад та кількості і норм продуктивності складської техніки;

 • оптимального закріплення споживачів за постачальниками.

Дисципліна «Управління ланцюгом постачань» для спеціальності 7.07010102 і 8.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» є логічним продовженням дисциплін «Логістика», «Взаємодія видів транспорту», «Організація вантажних перевезень», «Організація пасажирських перевезень».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]