Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NewDoc.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
321.02 Кб
Скачать

Практичне заняття № 2

Визначення основних характеристик організаційно-правових форм підприємницької діяльності

Мета роботи: проведення порівняльного аналізу діючих організаційно – правових форм бізнесу та розробка проекту щодо реалізації власної бізнес – ідеї.

Хід виконання роботи

1. Провести порівняльну характеристику організаційно – правових форм підприємницької діяльності.

2. Розробити проект щодо створення власного підприємства (реалізація бізнес - ідеї ) та заповнити відповідну документацію.

Методика виконання роботи

Правильний вибір форми організації бізнесу має для здійснення діяльності учасниками економічної діяльності стратегічне значення.

Для досягнення поставленої мети практичної роботи, на першому етапі, студентам пропонується провести економічний аналіз діючих форм підприємницької діяльності, використовуючи таблицю 2.1. При цьому, слід обґрунтувати свою відповідь, відповідно до діючого законодавства, на основі Законів України “Про господарські товариства”.

Таблиця 2.1 - Витрати на виробництво продукції за 20__ рік.

Елемент витрат

Сума, тис. грн.

Структура витрат, %

план

факт

(+, −)

план

факт

(+, −)

1. Матеріальні витрати

2. Заробітна плата

3. Відрахування в фонд соціального страхування

4. Амортизація основних засобів

5. Інші витрати

6. Загальні (постійні витрати)

Повна собівартість

При визначені матеріальних витрат необхідно провести оцінку використання матеріалів на одиницю продукції протягом одного виробничого циклу (табл. 2.3).

Таблиця 2.2 – Дані про використання матеріалів (сировини).

Найменування

Од. виміру

Витрати

Втрати, %

Використання у виробничому циклі

У якості статті про заробітну плату використовується інформація, яка відображена в табл. 2.4.

Таблиця 2.3 – Дані про розподілення фонду заробітної плати.

Операції (виробничий цикл)

Сума, тис. грн.

Використання у виробничому циклі

При формуванні штатного розкладу пропонується розподілення персоналу на три різноманітні групи: управління, виробництво, маркетинг (табл. 2.5).

Таблиця 2.4 – Управлінський склад підприємства.

Посада

Кількість (чол.)

Оклад (тис. грн.)

Період зайняття посади

Аналогічно складаються таблиці для визначення необхідної кількості кадрів у сфері виробництва і маркетингу.

На другому етапі проводиться розробка інвестиційного плану для визначення витрат, пов’язаних з виробництвом товарів і послуг, посередництвом, торгівлею, оцінкою витрат на будівництво будівель, споруд, придбання устаткування, його монтаж, налагодження, проведення реконструкції виробництва, удосконалення технологічних процесів (табл. 2.6-2.7).

Таблиця 2.5- Вихідні дані для формування інвестиційного плану.

Найменування етапу

Вартість, тис. грн.

Період сплати виконаних робіт, днів

Амортизація тис. грн.

Податок тис. грн.

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

1. Технічний проект

2. Будівництво корпусів будівель

3. Придбання технологічного устаткування та його монтаж

4. Придбання і монтаж офісного устаткування

5. Інші активи

6. Передсплачувані витрати

З метою визначення джерел і можливостей залучення ресурсів та напрямків їх використання доцільно провести оцінку переліку ресурсів, необхідних для здійснення основних функцій підприємства (табл. 2.7).

Таблиця 2.6 – Перелік ресурсів необхідних для розвитку підприємства (активи), тис. грн.

Перелік ресурсів

наявні (вартісна характеристика)

додаткові можливості залучення

Фінансові

Технологічні

Продуктивність

Персонал

Можливості маркетингової сфери

Обсяг продажів виробленої продукції (наданих послуг)

На третьому етапі проводиться складання операційного плану, що пов’язано з визначенням збуту виробленої продукції і оцінкою витрат виробничої діяльності (табл. 2.8). Розробка даного плану дозволяє розглянути усі варіанти продажів, таких як: сплата по факту, в кредит, з передоплатою (авансом).

Таблиця 2.7- Характеристика процесів реалізації продукції підприємства.

Найменування продукції

Умови реалізації (продаж на внутрішньому / зовнішньому ринках )

Ціна, тис. грн.

Умови сплати

Період реалізації на ринках

Для доцільності вибору поставок відповідних видів продукції необхідно розрахувати ефективність даних пропозицій (табл. 2.9).

Таблиця 2.8 – Оцінка видів пропозицій

Умови поставок

Значення показників

Перша пропозиція

Форма сплати – сплата по факту

Строк сплати

Транспортні витрати

Прейскурантна ціна

мінус 5% скидки за обсяги поставок

Закупівельна ціна

мінус 2% скидки за комплексність поставки

Аналогічно проводиться оцінка сплати в кредит, з передоплатою (авансом). З метою урахування і контролю за обсягом продукції використовується табл. 2.10.

Таблиця 2.9 – Характеристика обсягів реалізації відповідно до варіантів продажів.

Сегмент реалізації

Умови сплати

Затримка платежів (днів)

Строк

Передоплата, %

Скидки, %

Внутрішній ринок

Зовнішній ринок

Умови поставок

Втрати, %

Час на збут, (дні)

Запаси готової продукції, %

Поставки протягом місця

Внутрішній ринок

Зовнішній ринок

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

реєстрація – перереєстрація – внесення змін (необхідне підкреслити)

  1. Ідентифікаційний код_____________________________________________________________

  2. Організаційно-правова форма__________________________________________________________________________

3. Найменування____________________________________________________________________

(українською мовою)

4. Найменування____________________________________________________________________

(російською мовою)

5. Місцезнаходження________________________________________________________________

5. Поштовий індекс____________

6. Область, район____________________ Місто (село), район міста_________________________

7. Вулиця ____________ Будинок ______ Корпус _____ Телефон _________

8. Телефакс_____________

9. Керівник ______________________________________

10. Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

11. Форма власності________________________________________________________________

12. Орган управління_______________________________________________________________

13. Ознака особи: юридична – 1, без права юридичної особи – 2___________________________

14. Кількість відокремлених підрозділів_______________________________________________

(філій, представництв, відділень тощо)

15. Форма фінансування: бюджет – 1, кредитування – 2, за рахунок членських

внесків–3,змішана-4_______________________________________________________________

16. Статутний фонд _______________________________________________________________

17. Головна організація (підприємство)_______________________________________________

________________________________________________________________________________

18. Країна _______________________________________________________________________

19. Місцезнаходження_____________________________________________________________

20. Найменування___________________________________________________

21. Ідентифікаційний код та найменування органу державної реєстрації__________________________________________________________

22. Дата _________________ 23. Номер реєстраційної справи_____________

Зворотній бік реєстраційної картки

Засновники

Назва країни

Ідентифікаційний код, або ідентифікаційний номер

Найменування, або прізвище ім’я та по батькові засновника

Місце знаходження

Номер телефону

Внесок до статутного фонду

Грошова одиниця

Картку заповнив(ла)________ ________ __________ ___________

(дата) (посада) (прізвище та ініціали)

__________________ ________

(номер телефону) (підпис)

Перевірив(ла)______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_______

(підпис)

СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта

підприємницької діяльності – юридичної особи

Найменування____________________________________________________________________

(повне та скорочене)

Організаційно-правова форма________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України___________________________________________________________

Видане_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган державної реєстрації)

Дата реєстрації “____” _________________ р.

про що зроблено запис “___” ___________ р. у журналі реєстраційних справ за №_____

Посадова особа

органу державної реєстрації ________ ________________ _________ ________

(посада) (прізвище та ініціали) (підпис )

Відомості про зміну місцезнаходження

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Практичне заняття № 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]