Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_kursovaya_rabota_2009.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
172.03 Кб
Скачать

2. Структура курсової роботи

Структура курсової роботи повинна відповідати наступній схемі:

Титульна сторінка (форма титульної сторінки наведена у додатку А)

Завдання на курсову роботу

Реферат (форма реферату наведена у додатку Б)

Зміст

Вступ (1,5-2 стор.)

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми (згідно обраної теми)

Розділ 2. Аналіз фактичного стану вирішення проблеми (згідно вибраної теми)

Розділ 3. Основні шляхи вирішення проблеми

Висновки (1,5-2 стор.)

Перелік посилань

Додатки

ЗМІСТ

Зміст повинен містити всі розділи і підрозділи роботи відповідно до її структури з зазначенням сторінки роботи, де розміщено відповідний її розділ.

ВСТУП

Вступна частина роботи повинна характеризувати актуальність теми, ступінь висвітлення досліджуваної проблеми в літературі, висвітлити питання, які потребують вирішення. На цій основі повинна бути визначена мета дослідження і задачі, які були вирішені в процесі виконання роботи, надана характеристика об’єкта і предмета дослідження. Обсяг вступу 3-4 сторінки формату А4. Як сформулювати мету обов’язково обговорюйте з керівником курсової роботи.

РОЗДІЛ 1.

Цей розділ являється теоретичним і повинен містити повну характеристику суті відповідної економічної категорії, її місце і роль в процесі розширеного відтворення. Всі питання, які розглядаються в цьому розділі, повинні розглядатись в історичному аспекті і супроводжуватись відповідними статистичними даними з їх аналізом в динаміці. Статистичні дані наводяться в формі таблиць, графіків і діаграм.

Примітка: Недопустимо одні і ті ж дані наводити зразу в декількох формах.

Обов’язковою вимогою до виконання теоретичної частини роботи є дослідження економічної категорії чи поняття з точки зору законодавчої бази. Студент повинен розглянути основні законодавчі документи, що регламентують відповідні відносини.

Наприклад, законодавчі і інші нормативні акти, що регулюють валютні відносини і т.п.

Результати досліджень законодавчої бази необхідно оформити у вигляді таблиці. Можлива форма такої таблиці наведена нижче:

Таблиця 1 – Огляд законодавчої бази, яка регулює

№ п/п

Повна назва законодавчого (нормативного акту)

Основні питання, що регламентуються (регулюються)

Після таблиці необхідно навести короткий підсумок щодо проведеного дослідження та висловити своє ставлення до повноти та характеру врегулювання проблеми з боку держави.

Крім того, кожен студент, згідно своєї теми повинен самостійно обрати не менше трьох ключових термінів та навести їх тлумачення в різних джерелах (економічна література, періодичні видання, законодавчі і інші нормативні акти). Ці дослідження теж доцільно оформити у вигляді таблиці. Можливий вигляд такої таблиці може бути наступним (табл 2.):

Таблиця 2 - Існуючі тлумачення суттєвості економічних категорій

№ п/п

Термін

Тлумачення терміну

Джерело

Ці тлумачення необхідно проаналізувати і висловити своє відношення до обґрунтованості таких тлумачень. Точка зору автора курсової роботи повинна мати відповідне обґрунтування.

РОЗДІЛ 2.

Цей розділ повинен висвітити основні результати здійснених досліджень (аналізу) сучасного стану практичного вирішення проблеми, основні недоліки існуючої практики, та які питання ще не знайшли свого вирішення на практиці.

В цьому розділі досліджується динаміка показників, які витікають із предмету дослідження, наводяться графіки, діаграми, таблиці. При цьому використовуються статистичні дані не тільки по Україні і її регіонах, але і відповідні статистичні дані зарубіжних країн.

Наприклад, коли тема курсової роботи присвячена дослідженню законів грошового обігу, то такими показниками можуть бути: динаміка грошової маси країни, динаміка ВНП, темпи інфляції, рівень процентних ставок, обсяги інвестицій і т.і.

РОЗДІЛ 3.

Цей розділ повинен носити творчий характер. Студент повинен; дослідити взаємозв’язок між показниками, які характеризують вибрану проблему (наприклад, коли тема проекту - дослідження законів грошового обігу, то це можуть бути дослідження залежності між зміною грошової маси і темпами інфляції, залежність обсягів грошової маси та ВНП і т.п.); виділити певні невирішені питання проблеми, яка досліджується, та надати рекомендації щодо шляхів їх вирішення. Наприклад, шляхи активізації інноваційно-інвестиційних процесів в державі, коли тема роботи присвячена дослідженню сутності позичкового проценту.

ВИСНОВКИ

Висновки є підсумком виконаної курсової роботи. Вони мають узагальнити виконані дослідження та здійснений аналіз.

Висновки – це послідовне, логічне викладення отриманих результатів та їх співвідношення із загальною метою та конкретними завданнями курсової роботи.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

У переліку посилань наводяться ті першоджерела, які були використані при виконанні курсової роботи. Розміщення першоджерел у їх переліку повинне відповідати черговості посилань на них у курсовій роботі.

Наприклад, студент характеризує точки зору науковців щодо сутності грошей і при цьому першим наводить визначення грошей, яке подано у монографії Доллана і ін. “Деньги, банки и денежно-кредитная политика”. В такому разі під номером 1 в переліку посилань буде саме це літературне джерело. Інші літературні джерела будуть поповнювати перелік в міру появи посилань на них в тексті роботи.

Бібліографічний опис джерел повинен відповідати чинним стандартам бібліотечної і видавничої справи. Самостійне скорочення або пропуск окремих елементів бібліографічного опису літературного джерела не допускається.

ДОДАТКИ

До додатків необхідно включати допоміжний матеріал, який необхідний для повноти сприйняття курсової роботи. Додатки оформляються як продовження курсової роботи і розміщуються після списку посилань. При цьому, коли робота має кілька додатків, то вони розміщуються у порядку посилань на них у тексті курсової роботи. Кожен додаток повинен розпочинатись з нової сторінки, мати відповідний заголовок, позначення, що це є додаток і літерний номер. Наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.п.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]