Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до РГР з дисципліни Моделювання електромеханічних систем (№655).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
775.68 Кб
Скачать

Список літератури:

 1. Сорока К.О, Кисельов М.І. Навчально - методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання електромеханічних систем”. – Харків: ХДАМГ, 2003, - 120 с.

 2. Сорока К.А. Методичні вказівки по вивченню електронної таблиці "Excel" та виконанню лабораторних робіт з курсу “Математичне моделювання електромеханічних систем”. Харків: ХДАМГ, 1999.

 3. Курбасов А.С., Седов В.И., Сорин Л.Н. Проектирование тяговых электродвигателей. – М.: Транспорт, 1987. – 536 с.

 4. Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 360 с.

 5. Кёниг и Блек Уэлл. Теория электромеханических систем. - М.: Мир, 1999.

 6. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин: Уч. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. –327 с.

 7. Пушков П.М. Основы электрической тяги. Часть 1. Характеристики основных режимов движения поезда: Уч. пособие для студентов специальности 7.092202. – «Электрический транспорт».- Харьков: ХГАГХ, 2001. – 187 с.

 8. Розенфельд В.Е. и др. Теория электрической тяги. – М.: Транспорт, 1983. – 328 с.

 9. Байрыева Л.С., Шевченко В.В. Электрическая тяга. Городской наземный транспорт. М.: Транспорт, 1986, - 206 с.

 10. Ляшко И.И. и др. Методы вычислений. (Численный анализ. Методы решения задач математической физики.) – К.: Высшая школа, 1977, -408 с.

 11. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.: Наука, 1989. – 432 с.

 12. Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на Фортране. – М.: Мир, 1977. – 584 с.

 13. Турчак Л.И. Основы численных методов. М.: Наука, 1987

 14. Білущак Г.І, Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. Навчальний посібник. Львів: 2001, 418 с.

 15. Вашків П.Г. та ін. Теорія статистики: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

 16. Герасименко С.С. та ін. Статистика: Підручник. – К.: КНЕУ 2000, 467 с.

 17. Громико Г.Л. та ін. Теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА, 2000, 414 с.

 18. Овчаров Р.Ю., Крисюк В.І., Юрченко, О.В. Статистика. Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004, 139с.

 19. Дубина А., Орлова С., Шубина И. MS Excel в электронике и электротехнике. – СПб.: БХВ „Петербург”, 2004. – 304 с.

 20. Николь Н., Альбрехт Р.. Электронные таблицы. Excel 5.0: Практическое пособие. - Пер. с нем. – М.: ЭКОМ, 1996.

 21. Минько А.А.Статистический анализ в MS EXCEL. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. – 448 с.

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра ЕТ

Розрахунково – графічна робота з курсу "Моделювання електромеханічних систем"

Виконав:

студент 2 групи

4 курсу факультету ЕТ

Шевченко Я.П.

Перевірив:

доц. Сорока К.О.

Харків 2007

Зміст

Стор.

Вступ ………………………………………………………………………… 3

Частина 1. Аналітичне моделювання електромеханічних систем і

побудова детермінованих моделей ………………………………………….5

Задача 1. Побудова математичної моделі двигуна і дослідження

його характеристик ……………………………………………………5

Задача 2. Моделювання руху електротранспорту ……………………18

Частина 2. Побудова стохастичних моделей систем ………………………31

Задача 3. Відшукання залежності між температурою перегріву трансформатора і струмом холостого ходу. Кореляція і лінійна регресія…………………………………………………………………. 32

Задача 4. Аналіз пробігу шин коліс тролейбуса. Двофакторний дисперсійний аналіз…………………………………………………… 40

Список літератури …………………………………………………… 48

Додаток 1………………………………………………………………………49

Навчальне видання

Моделювання електромеханічних систем. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092201 - “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 7.092202 - “Електричний транспорт”; 7.092203 - “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”)

Укладачі: Костянтин Олексійович Сорока,

Дмитро Олександрович Личов

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2007, поз. 560М

_______________________________________________________________

Підп. до друку 11.05.07 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 3,0 Облік.-вид. арк. 3,5

Тираж 300 прим. Замовл. №

_______________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ