Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ з Пр. Ек для заоч.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
217.09 Кб
Скачать

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

____________________________________________________________________________________________________________________

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

О.Ю.НІКІТЧЕНКО,

С.В.НЕСТЕРЕНКО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з курсу

ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ

(для студ. заочної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

Харків –ХНУМГ 2015

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Промислова екологія»(для студ.заочної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). / Укл.: Нікітченко О.Ю., ст.в.С.В.Нестеренко - Харків: ХНУМГ, 2015.- с.

Укладачі: доц., к.т.н. Нікітченко О.Ю., ст.в.С.В.Нестеренко.

Рецензент: доц. В.Е.Абракітов

Відповідальний за випуск: М.В.Хворост

Затверджено на засіданні кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності,

протокол № від 24.09. 2015р.

ЗМІСТ

Стор.

Загальні положення…………..…………………………………… ….

4

1 Місце і значення «Промислової екології» як навчальної дисципліни………… ……...

5

2. Теми для самостійного вивчення..…………………………………

7

3.Порядок виконання контрольної роботи............................……….

8

Список джерел…………………………………………………………

21

Загальні положення

Робочою програмою курсу «Промислова екологія» для студентів заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи, а також самостійне опрацювання рекомендованої літератури.

Завдання для виконання контрольної роботи студент отримує на установчій лекції, де викладач доводить до студентів вимоги програми курсу, форми контролю знань дисципліни, розподіляє варіанти завдань. Варіант визначається порядковим номером студента по списку деканату.

Мета контрольної роботи - закріпити знання студентів, набуті з провідних тем дисципліни; активізувати їх творчі здібності; розвинути навички роботи з нормативною і технічною літературою; підготувати до самостійного вирішення питань безпеки життєдіяльності на виробництві, побуті й повсякденному житті.

Для опанування положень Промислової екології студенти самостійно опрацьовують рекомендовану літературу та виконують контрольну роботу.

Методичні вказівки, розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, включають такі головні частини: порядок вивчення дисципліни; програму курсу, (тобто теоретичні питання, що виносяться на самостійне вивчення; контрольні завдання (практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після ознайомлення із теорією); список джерел (нормативних, навчальних, довідкових), потрібних для засвоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань; додатки з необхідними даними для вирішення завдань індивідуальної семестрової роботи.

Робота складається з розв’язання декількох інженерних згідно з обраним варіантом.