Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ з Пр. Ек для заоч.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
217.09 Кб
Скачать

1. Місце і значення промислової екології

як навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Промислова екологія” – забезпечити майбутніх спеціалістів основами екологічних знань, прищепити їм екологічну культуру, дбайливе відношення до використання природних ресурсів. Висвітлити причини виникнення на нашій планеті глобальної екологічної кризи, що загрожує подальшому існуванню людства на Землі і показати можливі шляхи виходу з цієї кризи.

Предметом вивчення дисципліни є вплив антропогенної діяльності на

навколишнє середовище і основні принципи його охорони

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра -

вивчення дисципліни базується на отриманих студентом раніше знаннях з фізики, хімії, біології перекликаючись з курсами з інших базових дисциплін,які одночасно викладаються студентам.

2. Теми для самостійного вивчення.

Тема 1. Вступ. Теоретичні аспекти промислової екології. Взаємодія людини і природного середовища. Середовище існування людини. Структура природного середовища. Біосфера та біогеохімічний колообіг речовин і енергії у природі. Перехід до техносфери.

Тема 2. Захист повітряного басейну. Зниження ступеня забруднення повітряного середовища населених місць. Загальна характеристика систем очищення викидів в атмосферу.

Апарати сухого очищення газів від пилу. Пилоосаджуючі (гравітаційні) камери. Інерційні пиловловники. Відцентрові пиловловники (циклони). Відцентрово-інерційні пиловловники.

Установки мокрого очищення газів. Загальні відомості про мокрі пиловловники. Конструкції та розрахунок мокрих пиловловників.

Фільтри. Загальна характеристика фільтрувальних апаратів. Конструкції та розрахунок фільтрувальних апаратів.

Очищення викидів від газо- і пароподібних домішок . Метод абсорб­ції. Метод адсорбції. Метод хемосорбції. Каталітичний метод очищення.

Тема 3. Захист водного середовища. Визначення необхідного ступеня очищення промислових стічних вод.

Механічні методи очищення стічних вод. Проціджування. Відстоювання. Нафто уловлювання. Усереднення. Зниження концентрації забруднюючих речовин у відстояній стічній воді. Виділення механічних домішок у полі дії відцентрових сил. Фільтрування.

Хімічні методи очищення стічних вод.

Фізико-хімічні методи очищення.

Біологічне очищення.

Термічне очищення.

Тема 4. Захист літосфери та поводження з відходами. Захист літосфери. Раціональне використання земельних ресурсів та охорона ґрунтів від забруднення. Охорона та раціональне використання земних надр. Рекультивація земель.

Тема 5. Створення маловідходних та безвідходних технологічних процесів.Безвідходні технології та зменшення викидів. Замкнені технологічні процеси. Комплексне використання сировини і вторинних матеріальних ресурсів.

Тема 6. Системи перероблення і утилізації промислових відходів. Перероблення і утилізація відходів хімічних виробництв. Перероблення відпрацьованих олив, вторинних паливно-енергетичних ресурсів, відходів нафтопереробки та нафтохімії. Оброблення твердих промислових відходів. Утилізація й ліквідація осадів стічних вод.

Тема 7. Наслідки промислового впливу на навколишнє середовище. Забруднення біосфери як наслідок неадекватності принципів і методів втручання людини у природу. Загальна характеристика промислових забруднень довкілля. Енергетичне забруднення довкілля. Теплове забруднення. Віброакустичне забруднення. Радіоактивне забруднення та іонізуюче випромінювання. Небезпечні та шкідливі випромінювання і поля. Нагромадження відходів та поводження з ними. Забруднення основних геосфер. Забруднення атмосфери. Забруднення гідросфери. Забруднення і деградація літосфери та нераціональне використання надр.

Тема 8. Контроль стану навколишнього середовища та оцінювання промислового впливу на довкілля. Екологічний моніто­ринг. Біогеохі­мічний фон та аномалії. Поняття екологічного моніторингу. Моніторинг довкілля в Україні.

Методи дослідження і контролю стану навколишнього природного сеюедовиша. Основні методи дослідження стану довкілля. Хімічні методи дослідження стану довкілля. Фізико-хімічні методи дослідження стану довкілля. Фізичні методи дослідження стану довкілля. Біологічні та біохімічні методи контролю стану навколишнього середовища.

Нормування та контроль техногенного впливу на довкілля . Обмеження забруднення повітряного басейну. Обмеження забруднення водного басейну. Обмеження забруднення ґрунтів.

Оцінювання промислового впливу на довкілля . Екологічна експертиза та паспортизація підприємств . Економічне оцінювання екологічних збитків. Моделювання і прогнозування процесів у навколишньому середовищі.

Тема 9. Основні напрямки діяльності щодо захисту довкілля від промислового забруднення. Соціально-правові аспекти взаємодії людського суспільства та довкілля. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Правові аспекти забезпечення екологічної безпеки в Україні. Основні шляхи захисту довкілля промислового забруднення. Забезпечення належного рівня екологічної безпеки промислових підприємств.

Основні методи охорони навколишнього середовища від промислового забруднення. Нові типи фізико-хімічних процесів в охороні довкілля.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.