Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Professions_Meals_Kuprina.doc
Скачиваний:
131
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
6.11 Mб
Скачать

Professions. Meals

Навчальний посібник

для студентiв II курсу факультету «Референт-перекладач»

В авторській редакції

Відповідальна за випуск В. А. Купріна

Комп’ютерний набір В. А. Купріна, К. М. Заплішна

Підписано до друку .10.2010. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 3,95. Обл.-вид.арк. 6,04.

Тираж 120 пр. Зам. №

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002

Надруковано у видавництві Народної української академії

61000, Україна, Харків, мсп, вул. Лермонтовська, 27.

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

В. А. Купріна, К. М. Заплішна

Professions. Meals

Hавчальний посібник

для студентiв II курсу факультету «Референт-перекладач»

Видавництво НУА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]