Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом.doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.57 Mб
Скачать

36

ВСТУП

В поточних умовах стану української економіки одним з головних питань є необхідність підтримки розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат – прибуток.

Складні умови господарювання, зміни в техніці та технологіях, зростаючі вимоги споживачів вимагають від сучасних менеджерів всіх рівнів управління нових знань і навичок, які б відповідали вимогам часу.

Практичне розв’язання проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного управління.

Дослідженням питань, пов’язаних з розробкою стратегії підприємств і стратегічним управлінням, займаються наступні науковці: Саблук П. Т., Зубець М. В., Кириленко І. Г., Оберемчук В. Ф., Виханський О. С., Володькина М. В., Треньов М. М., Градов А. П. та інші.

Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей.[1]

Значення вироблення стратегії, що дозволяє підприємству виживати в конкурентній боротьбі, у довгостроковій перспективі, надзвичайно велике. В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється, дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй встигати за змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі. У минулому багато підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів у поточній діяльності. Зараз же, хоча і не знімається задача раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такої стратегії, що забезпечує адаптацію фірми до мінливого навколишнього середовища.

Тільки чітко уявляючи місце свого підприємства на ринку, враховуючи його особливості, менеджер може вирішити такі життєво важливі питання: яким бізнесом займатись, що необхідно зробити сьогодні для успіху завтра і яким чином цього добиватися, які перспективи у фірми, які можливості має компанія і як ними скористатися?

Метою магістерської роботи є вибір стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства ТОВ «Анатолівське» та виявлення проблемних місць, що знаходяться у виробничому циклі і вироблення рекомендацій щодо їх вирішення.

Завданням роботи є вивчення теоретичних основ формування стратегії, дослідження основних напрямків формування стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні, розгляд змісту, що вкладують в поняття “стратегія” різні автори, вивчення методики прийняття стратегічних рішень, визначення природно-економічних умов, в яких функціонує досліджуване господарство, проведення аналізу наявності та використання виробничих ресурсів підприємства, фінансових результатів діяльності, аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, формулювання його місії і цілей, розробка стратегічних альтернатив і вибір стратегії підприємства.

Об’єктом дослідження є процес управління підприємством ТОВ «Анатолівське», що знаходиться в с. Анатолівка Нижньосірогозького району Херсонської області, а також діяльність підприємства на ринку.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування стратегії розвитку даного підприємства.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній узагальнено, систематизовано та проаналізовано світовий досвід теорії та практики формування стратегії управління підприємством в умовах національної економіки та розроблені пропозиції щодо етапів її запровадження.

Практична значущість для підприємства полягає у тому, що отримані результати можуть бути використані керівництвом підприємства з метою вдосконалення своєї діяльності.

Методологічну основу дослідження складають загальноприйняті наукові методи пізнання , а саме: спостереження, порівняння, абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання. В основу дослідження було покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід.

Апробація результатів дипломної роботи. Науковий зміст основних результатів дослідження та їх практичне застосування доповідались та обговорювались на науково-практичних конференціях: щорічній студентській науковій конференції ХДАУ (21 квітня 2014 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації», (25 квітня 2014 року, ОДАБА, м. Одеса.)

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Поняття стратегії та класифікація стратегій

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. Виробничі (допоміжні) види стратегій забеспечують реалізацію генеральної стратегії підприємства по окремим направленням його діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, пов’язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців, стратегія неторгової діяльності – ремонтно-будівельної, транспортної, виробничої і т.д.) використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і використання трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.)

Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.[2]

Першим і, може бути більш істотним рішенням при плануванні, буде вибір цілей підприємства.

Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забезпечити ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під ціллю розуміють якісні і кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Досягнення цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку передбачає реалізацію продукції, тобто визнання її покупцем.

Формування цілей підприємства, вибір основних із них залежить і від стадії життєвого циклу підприємства, що показано в таблиці 1.

Таблиця 1.1

Класифікація цілей підприємства в залежності від стадії життєвого циклу

Стадія життєвого циклу

Головна ціль підприємства

Основне завдання

Народження

Виживання

Вихід на ринок

Дитинство

Короткочасний прибуток

Закріплення позицій на ринку

Юність

Прискорений ріст об’ємів продаж та прибутку

Захоплення своєї частини ринку

Рання зрілість

Постійний ріст об’ємів діяльності

Диверсифікація діяльності (освоєння додаткових напрямків діяльності)

Зрілість

Формування іміджу підприємства і збалансований ріст

Закріплення позицій підприємства на освоєному ринку

Старіння

Збереження позицій

Забезпечення стабільності господарської діяльності

Відродження

Оживання (пошук додаткових імпульсів в діяльності)

Омоложення (технічне переозброєння, нові постачальники, застосування нових технологій і т.п.)

Мета підприємства – це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне. Мета функціонування підприємства утворює складну і взаємопов’язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, так і від внутрішніх факторів його функціонування.

Завдання підприємства визначають етапи або шляхи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія, це відображено на таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Етапи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія

Ознака

Вид мети

Характеристика мети

1. В залежності від ступеню досягнення мети

 • бажані

- життєво-необхідні

Бажана мета діяльності будь-якого підприємства – це отримання максимальних прибутків

Життєвонеобхідна мета – отримання мінімально-необхідних прибутків, котрі забеспечують збереження статутного фонду підприємства

2. В залежності від часового фактору

 • перспективна

- поточна

мета, яка повинна бути досягнута в майбутньому, через 5-10 років

мета, досягнення якої необхідне уже сьогодні

3. В залежності від відношення до головної мети підприємства

 • кінцеві

 • проміжні

Головні цілі підприємства завдання, які ставить перед собою підприємство для досягнення головної мети

4. В залежності від оцінки

 • кількісні

- якісні

Кількісні цілі виражаються певними абсолютними і відносними показниками (об’єм продажу, сума отриманого прибутку, ріст прибутку на інвестований капітал і т.д.)

Якісні цілі виражаються слідуючими показниками: культура обслуговування, соціальний мікро-клімат, культура виробництва

5. В залежності від ступеня впливу зовнішніх факторів на функціонування

підприємства

 • цілі, зумовлені змінами у зовнішньому середовищі

 • цілі, не пов’язані із змінами у зовнішньому середовищі

Інфляція, зміни податкової політики держави, зміни попиту споживачів

Вони, як правило, впливають з невикористаних резервів покра-щення діяльності підприємства і не потребують додаткового залучення ресурсів

6. В залежності від змісту і характеру відображуваних інтересів

 • цілі підприєм-ства, як суб’єкта ринкових від-носин

 • цілі суспільства, задоволення пот-реб населення

Отримання прибутків

Відповідність обсягу і структури споживчому попиту

7. В залежності від предмету діяльності

 • цілі виробництва

 • цілі комерційної діяльності

 • цілі соціальної діяльності

 • цілі іноваційної діяльності

 • цілі інвесте-ційної діяльності

Випуск продукції

Реалізація товарів

Створення сприятливих умов праці

Впровадження нових технологій

Вкладання коштів в реальні і фінансові інвестиції

8. В залежності від об’єкту виконання мети

 • на рівні групи підприємств

 • на рівні підпри-ємства

 • на рівні струк-турної одиниці

об’єднання

підприємство

відділ магазину, філіал універмагу

В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни коньюнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку. Види стратегії та їх характеристика показана на рисунку 1 і в таблиці 3.

Стратегія

Це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, головні і проміжні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення

довстроковий плановий документ

Види базовий стратегій

 • стратегію зростання, що виражає наміри підприємства збільшувати обсяги продаж, прибутку, капіталовкладень тощо;

 • стратегію стабілізації – діяльність під-приємства в умовах відчутної не-стабільності обсягів продаж та прибутку;

 • стратегію виживання – чисто оборонно стратегія, що застосовується за умови глибокої кризи діяльності підприємства.

Базова стратегія – це генеральний напрямок будь-якого перспектив-ного плану підприємства

Рис.1.1. Види стратегії.

Таблиця 1.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.