Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
дек мова 2.rtf
Скачиваний:
148
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

57. Граматичні норми

ГРАМАТИЧНІ НОРМИ — це вибір правильного закінчення відмінкових та особових форм, синтаксичної форми. Дотримуватись граматичних норм — значить стежити за будовою речення, вислову, фрази. Граматичні норми визначають правила зміни слів, зв’язку їх у реченні і надають мові стрункого, осмисленого характеру. Серед граматичних норм виділяють словотвірні, морфологічні та синтаксичні норми.

Важливе значення граматичних норм у сучасній українській літературній мові зумовлене провідною роллю граматики у збереженні стійкості мовної системи, адже утримання процесів словотворчості у межах тієї самої системи для забезпечення зв’язку між поколін¬нями здійснює граматичний ярус мови.

У результаті тривалого складного розвитку української мови і складних взаємовпливів мови і її відгалужень (діалектів, говорів, про-фесійних сфер мови) у граматичній будові української мови немає й на сьогодні чіткої однотипності. Динамічна картина у сфері грама-тичних норм української літературної мови, що спостерігається ос-таннім часом, викликана, з одного боку, оживленням багатьох форм, що зумовлено максимальним розширенням і поглибленням сфер функціонування української мови як державної, з другого боку — нормалізаційними тенденціями. У нашій мові існують численні дублетні граматичні форми, одна з яких нормативна і завжди більш вживана, друга — просторічна, діалектна чи застаріла, тобто вужча за сферою вживання, наприклад: штанями — штаньми — штанами.

Вироблення граматичних норм української мови сьогодні не пе-ретинає шлях говірковому мовленню, хоча його вживаність перебу-ває у прямій залежності від рівня унормованості та опанування нормами літературної мови. Так, обидві форми іменника тато у Р. відмінку множини (тат — татів) за новим правописом є норма¬тивними, хоча нещодавно словоформа татів вважалася розмов¬ною, нелітературною.

Граматична помилка - це помилка в структурі мовної одиниці : в структурі слова, словосполучення або пропозиції; це порушення якої-небудь граматичної норми - словотворчою, морфологічною, синтаксичною. Наприклад:

- подскользнуться замість посковзнутися, благородність замість благородство - тут припустилася помилки в словотворчій структурі слова, використана не та приставка або не той суфікс;

- без коментар, їдь замість без коментарів, їдь, більше легше замість легше (чи легше) - невірно утворена форма слова, тобто порушена морфологічна норма;

- заплатити за квартплату, удостоєний нагородою - порушена структура словосполучення, не дотримані норми управління;

- (1) Покатавшись на катку, болять ноги; (2)У творі я хотів показати значення спорту і чому я його люблю - неправильно побудовані пропозиції з дієприслівниковим оборотом (1) і з однорідними членами (2) : порушені синтаксичні норми.

58. Лексичні помилки - порушення лексичних норм. Традиційно сюди відносять вживання слів в ненормативних з погляду мовної системи значеннях, порушення лексичній поєднуваності, повтори і тавтологію. Такі типи помилок представлені у кожній із класифікацій [1]. - ужите не те слово

- ужите зайве слово

- вжиті російсьбкі слово замість українських

- повторення однакових слів і речень.