Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovi_2.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

9.7. Інформаційний банк даних системи землеустрою

З метою створення банку даних по землевпорядкуванню потрібно організувати державний фонд землевпорядної документації, який дозволить в короткий термін і без великих затрат праці здійснити землевпорядне обслуговування державного управління земельними ресурсами, обіг земель, забезпечити громадян і юридичних осіб необхідною землевпорядною інформацією, а також створити інформаційну базу здійснення землеустрою.

Основними видами землевпорядної документації, яка включається у фонд, є:

1) державні і регіональні програми використання та охорони земель;

2) проекти віднесення земель до державної власності, власності місцевих адміністрацій та власності територіальних громад;

3) матеріали по зонуванню і природно-сільськогосподарському районуванню земель, про розміщення і встановлення меж особливо охоронних територій, територій традиційного природокористування;

4) схеми землеустрою адміністративно-територіальних утворень, схеми міського землекористування, схеми формування спеціальних фондів земель, плани земельно-господарського устрою земель міст і селищ, які підлягають забудові або тимчасово не забудовуваних;

5) проекти перерозподілу земель, формування нових і впорядкування існуючих землекористувань, організації їх території, внутрігосподарського землеустрою;

6) матеріали з формування землекористування, межування земель, виготовленню планів земельних ділянок, закріплення і змін на місцевості меж населених пунктів;

7) проекти рекультивації порушених земель, захисту фунтів від ерозії, селів, зсувів, підтоплення, заболочування, висушення, ущільнення, засолення, негативних геологічних процесів і явищ, відновлення і консервації земель, забруднених відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами, поліпшення сільськогосподарських угідь, освоєння нових земель, збереження і підвищення родючості грунтів;

8) матеріали (технічні звіти) топографо-геодезичних і картографічних робіт, ґрунтових, агрохімічних, геоботанічних та інших обстежень і дослідних робіт із землеустрою;

9) матеріали складання планів меж земель, обмежених у використанні й обтяжених правами інших осіб;

10) матеріали виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь та забруднених земель;

11) матеріали інвентаризації, систематичного виявлення не використовуваних, нераціонально використовуваних і використовуваних не по цільовому призначенню земель та формування фонду перерозподілу земель;

12) спеціальні тематичні карти (атласи) стану і використання земельних ресурсів.

До фонду землевпорядної документації можуть включатися й інші види землевпорядної документації, отриманої в процесі проведення Землеустрою.

Державний фонд землевпорядної документації створюється самостійно і не є складовою частиною державного фонду геодезичних картографічних, земельно-кадастрових та інших матеріалів.

Фонд землевпорядної документації повинний постійно поповнюватися, обновлятися і підтримуватися в стані, що забезпечує наявність необхідної інформації про землеустрій. Тому всі розробники землевпорядної документації, як громадяни, так і юридичні особи, які виконують роботи за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів самих замовників, зобов'язані безплатно передавати один примірник копій створених ними матеріалів і документів у відповідний територіальний інститут (філіал) Інституту землеустрою УААН, на який покладено організацію та ведення фонду для включення їх в державний фонд землевпорядної документації.

Дані про землеустрій носять відкритий характер, за винятком даних, віднесених до категорії обмеженого доступу і які складають державну таємницю, доступ до яких здійснюється відповідно до законодавства України.

Дані, які містяться в землевпорядній документації, повинні надаватися за плату або безкоштовно в порядку, передбаченому законодавством України про інформацію.

Безкоштовно дані повинні надаватися:

  • органам державної влади України та місцевого самоврядування;

  • правоохоронним органам і судам по справах, які знаходяться у виробництві;

  • органам державної статистики;

  • землевпорядним навчальним закладам для навчальних і наукових цілей;

  • іншим особам, визначеним законами України. Громадяни і юридичні особи, користувачі матеріалів і документів державного фонду землевпорядної документації, зобов'язані:

  • забезпечувати збереження отриманих у тимчасове користування матеріалів і документів та повертати їх у встановлений термін;

  • не розголошувати зведення, які містяться в зазначених матеріалах і документах, що складають державну таємницю;

  • не допускати використання отриманої інформації способами й у формі, що завдають шкоди правам і законним інтересам правовласника на землю.

Крім цього, основним напрямком інформаційного забезпечення землеустрій повинний стати земельно-інформаційним банком формування правової, науково-технічної документації, нових технологій з землеустрою, що дозволить створити банк науково-технічної інформації і тим самим забезпечити розробників і споживачів землевпорядної документації інформацією про технології в землевпорядкуванні, а також забезпечити більш тісну взаємодію між ; наукою і виробництвом, що, у кінцевому підсумку, підвищить якість і прискорить реалізацію проектів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]