Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovy_nauchno-pedagogicheskih_issledovaniy.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень»

для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта

Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 15 від 27.12.10

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 26 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.

Відповідальний за випуск В.І. Палагута, д-р філос. н, проф.

Рецензент І. О.Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 06.07.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк. 1,62. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Основи науково-педагогічних досліджень» є нормативною і входить до циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки майбутніх спеціалістів в галузі професійної педагогіки. Її присутність у загальному комплексі навчальних дисциплін обумовлено тим, що глибоке розуміння суті педагогічних явищ, інноваційне розв’язання педагогічних ситуацій неможливе без оволодіння методами наукового пізнання, ознайомлення майбутніх педагогічних фахівців із логікою дослідницького процесу, досвіду відносно його аналізу та напрямів подальшого розвитку.

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які б дозволили їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання з методології, методики та організації науково-педагогічного дослідження у своїй професійній діяльності.

За підсумком вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- характер та головні особливості проведення науково-педагогічного дослідження;

- методологічні та методичні засади науково-педагогічного дослідження;

- зміст основних методик, що використовуються в науково-педагогічних дослідженнях;

- зміст та послідовність етапів проведення науково-педагогічного дослідження;

- особливості використання результатів науково-педагогічного дослідження в педагогічній практиці.

вміти:

- аналізувати та використовувати літературу з питань загальнонаукового та науково-педагогічного дослідження;

- враховувати основні методологічні вимоги при проведенні науково-педагогічного дослідження;

- складати програми науково-педагогічного дослідження;

- вибирати відповідні до вимог, сформульованих у програмі завдань, дослідницькі методики;

- будувати вибірку, яка б доказово репрезентувала результати дослідження;

- аналізувати і узагальнювати отримані в дослідженні дані та робити відповідні науково-практичні висновки;

- оформляти звіт про проведене науково-педагогічне дослідження та отримані при цьому результати і сформульовані висновки.

Критерії успішності: отримання позитивних оцінок при виконанні контрольних робіт та складанні екзамену.

Засоби діагностики: комплекти питань у тестовій формі.

Зв'язок з іншими дисциплінами: в структурі дисциплін гуманітарного циклу дисципліна «Основи науково-педагогічних досліджень» має безпосередній зв'язок із дисципліною «Педагогіка вищої школи».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]