Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otk_kolonki_2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
236.54 Кб
Скачать

83

Вимоги до оформлення курсової роботи з курсу «Основи теорії кіл»

Курсова робота є кінцевим результатом вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії кіл». За змістом і якістю оформлення вона повинна відповідати сучасним вимогам, які висуваються до таких робіт. Структура роботи має бути наступною:

 • титульний лист;

 • завдання до курсової роботи;

 • перелік умовних скорочень, позначень (якщо вони є в роботі);

 • зміст;

 • розрахункова частина, що містить завдання, порядок та результати розрахунків;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за необхідністю).

Обсяг курсової роботи – 20–35 сторінок (включаючи рукопис, рисунки та список літератури).

Робота оформляється на стандартному папері формату А4 (210х297 мм) з рамкою та штампом 15мм за наступними вимогами:

 • повинна бути надрукована шрифтом текстового редактора Word розміру 14;

 • надрукований текст повинен мати рівномірну щільність, бути контрастним і чітким;

 • мати поля – зліва не менше 30 мм, справа не менше 10 мм, зверху та знизу не менше 20мм;

 • абзацний відступ – п’ять знаків;

 • перша сторінка зі змістом повинна містити штамп не 15мм, а 40 мм.

Текст роботи може бути написаний від руки креслярським шрифтом.

84

Заголовки структурних частин роботи слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Відстань між заголовком і текстом має бути не менше, ніж два рядки. Нові розділи треба починати з нової сторінки. Такі структурні частини, як зміст, перелік скорочень, список використаних джерел, не мають порядкового номера.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу, наприклад: 2.4. (четвертий підрозділ другого розділу). Далі в тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Підрозділи можуть поділятися на пункти, які повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу, наприклад: 2.1.2. Пункт може не мати заголовка.

Номер сторінки позначається арабськими цифрами у відповідній комірці рамки. Титульний лист та завдання з курсової роботи включають до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляють.

Курсова робота повинна бути переплетена.

ТИТУЛЬНИЙ лист є першою сторінкою, яка містить:

 • назву вищого навчального закладу, факультету, кафедри, де навчається студент,

 • назву роботи,

 • прізвище, ініціали студента,

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали наукового керівника.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ складають за умови повторення термінів більше трьох разів у тексті. Перелік друкують двома колонками, в яких зліва, за абеткою, наводять скорочення, а справа їх розшифровку. Формується за умови використання скорочень у роботі.

ЗМІСТ – містить нумерацію та назви всіх розділів та підрозділів із зазначенням номера їх початкової сторінки (див. приклад у Додатку 1).

85

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – це перелік джерел, які були використані при написанні роботи і на які є посилання в тексті.

Використані джерела рекомендується розміщувати в порядку згадування в тексті за їх наскрізною нумерацією. Не слід

включати до списку роботи, на які не було посилання в тексті.

Бібліографічний опис виконується мовою оригіналу.

Приклади оформлення списку літератури:

Книга 1-3 авторів:

 1. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 448 с.

 2. Тейлор Д., Грин Н, Стаут У. Биология: В 3-х т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. - Т.1.- 454 с.

Книга чотирьох авторів:

 1. Психологія релігії. Ч.1: Навч. посібник і хрестоматія для студентів вищих навч. закладів/ В.І.Лубський, О.І.Предко, Т.Г.Горбаченко, С.М.Піддубна.-К.: Крок, 2002.- 247 с.

Книга п'яти і більше авторів:

 1. Ендокринологія / П.М.Боднар, О.М.Приступюк, О.В.Щербак та ін.; За ред. проф. П.М.Боднара. – К.: Здоров’я, 2002. – 512 с.

Складові частини книги, збірника, журналу:

 1. Брикман А. Нарушения обмена кальция и фосфора у взрослых // Эндокринология: Пер. с англ. / Под ред. Н. Лавина. – М.: Практика, 1999. – С. 413 – 454.

 2. Юрочко Ф. Клінічна фармакологія блокаторів гістомінних рецепторів // Медицина світу – 2000. -  1. – С. 8-16.

 3. Oven R. Declaration of mental independence // Amer. Atheist.-1991.-Vol.33.-№6.-P.18-25.

Каталоги:

 1. Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен-современность / АНСССР. Зоологический институт; Под ред. И.М. Громова,

86

Г.И.Барановой. –Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1981.- 456с.

Тези доповідей:

 1. БереговаТ.В., ЄщенкоЮ.В., Григорова Н.В. Вміст цинку та секреторного матеріалу в клітинах Панета при стресових впливах, уведенні адреналіну, пілокарпіну та дитизону // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи: Матер. міжнарод. конференції – Львів, 2004.-С.13.

ДОДАТКИ. Якщо є багато допоміжного матеріалу (проміжні математичні докази, формули, розрахунки, комп΄ютерні програми, допоміжні таблиці, ілюстрації, протоколи), його розміщують після списку літератури, нумерують або підписують. У тексті повинні бути посилання на додатки. Кожний додаток починається з нової сторінки, має спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі симетрично до тексту, над заголовком друкують слово “Додаток N” (форматування по правому краю тексту). Позначають додатки послідовно арабськими цифрами.

У Додатку 1 наводиться приклад оформлення курсової роботи. Зверніть увагу, що індивідуальні дані (в тому числі дати, варіанти, особливості завдання тощо) зазначаються студентами згідно з фактичними даними. У зразку наведено приклад титульної сторінки, технічного завдання до курсової роботи, змісту з обов’язковою рамкою та сторінки розрахунків (тексту) з рамкою. Оформлення рамок повинно відповідати стандарту і не неводиться у зразку.

87

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]