Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурологія Навчальна програма.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
103.48 Кб
Скачать

Тема 9. Західноєвропейська культура періоду Просвітництва

Заняття 8

Мета: дослідження крізь призму західноєвропейської культури Просвітництва специфіки формування сучасної європейської цивілізації та її цінностей.

Зміст практичного заняття:

 1. Особливості розвитку культури періоду Просвітництва.

 2. Своєрідність європейської архітектури епохи Просвітництва.

 3. Література та музика другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

Завдання для обов'язкового виконання:

Домашні завдання: Наукові відкриття епохи Просвітництва.

Художньо-естетичні напрями доби Просвітництва: інтерпретація творів.

Бароко.

Класицизм.

Реалізм.

Сентименталізм.

Рококо.

Аудиторні завдання: У чому сутність механіцистського світогляду?

У чому особливості англійського, німецького, французького, північноамериканського Просвітництва?

Рекомендована література: 18, 27, 49, 120, 121, 122, 129

Тема 10. Європейська культура хіх ст.

Заняття 9

Мета: визначення своєрідності європейського типу культури у ХІХ ст., особливості взаєморозвитку науки й мистецтва.

Зміст практичного заняття:

 1. Розвиток науки, техніки в Європі ХІХ ст.

 2. Своєрідність духовної культури Європи. Перші ознаки кризи.

 3. Особливості західноєвропейського мистецтва.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання: Епохальні відкриття в науці ХІХ ст.

Культурологічна концепція Ф.Ніцше.

Мистецьке життя ХІХ ст.: інтерпретація творів.

Романтизм.

Реалізм.

Натуралізм.

Імпресіонізм.

Постімпресіонізм.

Символізм.

Аудиторні завдання: Розкрийте зміст поняття «індустріальна цивілізація».

Які особливості еклектизму у мистецтві ХІХ ст.?

Рекомендована література: 98, 100, 120, 121, 122, 126, 127

Тема 11. Європейська культура хх ст.

Заняття 10

Мета: розгляд європейської культури ХХ ст. у багатоманітні існування її форм крізь призму модерністського і постмодерністського світобачення.

Зміст практичного заняття:

 1. Основні тенденції розвитку культури Західної Європи ХХ ст.

 2. Науково-технічний прогрес, наука та освіта.

 3. Особливості розвитку сучасного західноєвропейського мистецтва.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання: культурологічна думка про культуру ХХ ст. Футурологічні концепції (О.Шпенглер, З.Фрейд, Х.Ортега-і-Гассет, А.Швейцер, М.Бердяєв, Махатма Ганді)

Діяльність Римського клубу.

Течії модернізму: фовізм, кубізм, футуризм, конструктивізм, абстракціонізм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм – інтерпретація творів.

Реалістичні тенденції у мистецтві др. пол. ХХ ст.: неореалізм, магічний реалізм, психологічний реалізм, інтелектуальний реалізм.

Течії постмодернізму: поп-арт, гіперреалізм, фото реалізм, сонористика, алеаторика, хеппенінг, мистецтво саморуйнації, концептуалізм – інтерпретація творів.

Аудиторні завдання:

ХХ століття – примітивізація і «варваризація» культури?

Запропонуйте свої методи подолання соціокультурної кризи.

Рекомендована література: 1, 4, 24, 64, 82, 101, 120, 121, 122, 126, 127

Тема 12. Культурні регіони.

Заняття 11. Схід у полікультурній картині світу. Далекосхідний культурний регіон

Мета: розглянути культурологічні поняття «Схід-Захід», Китай та Японію як фундаторів далекосхідної культурної специфіки, визначити самобутність матеріальної та духовної культури далекосхідного регіону.

Зміст практичного заняття:

 1. Перші європейські уявлення про Схід. Формування протилежних позицій в розумінні східного світу. Явище європоцентризму.

 2. Ідеї “діалогу”, “синтезу” культур Сходу і Заходу.

 3. Конфуціанство як культурна стратегема. Основні культуротворчі принципи.

 4. Чинники формування японської ментальності. Специфіка японського характеру. Психологія групізму й суспільне моделювання.

Завдання для обов'язкового виконання:

Домашні завдання: Конфуціанська естетична парадигма. Підходи до розуміння художньої творчості у традиційній китайській філософії.

Філософія світовлаштування японців. Традиційні види мистецтва та художні ремесла.

 • Підготувати інтерпретацію двох культурних артефактів, що яскраво демонстрували б самобутність відповідного типу культури (китайська, японська).

Аудиторні завдання: Роль світових та національних філософських та релігійних вчень у становленні культури далекосхідного регіону.

Прокоментуйте слова відомого діяча Д. Ікеда про ХХІ ст. як епоху Азії і Тихого океану, де «Японія повинна взяти на себе керівну роль у процесі поступового переходу від західної цивілізації до нової, тихоокеанської».

Китай: поєднання культурних традицій і новацій.

Рекомендована література: 14, 29, 32, 33, 42, 51, 90, 93, 95, 97, 124

Заняття 12 Індійський культурний регіон

Мета: визначення самобутності матеріальної та духовної культури

індійського регіону.

Зміст практичного заняття:

 1. Індійські національні звичаї, традиції, культи.

 2. Індійське мистецтво та естетика: традиції та сучасність.

 3. Релігія в культурі Індії.

 4. Самобутність матеріальної та духовної культури регіону.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання: Хараппа і Мохенджо-Даро – центри протоіндійської культури.

Міфологія давньої Індії.

Варни і касти та їх роль у суспільному житті Індії.

Давньоіндійські наукові знання.

Пам’ятки буддійської храмової архітектури.

Танець в культурі Індії.

Йога – сутність та різновиди.

Аудиторні завдання: Яке походження назви «Індія» і як у назві відображено специфіку цієї країни?

Якими здобутками збагатила культуру людства Індська (Хараппська) цивілізація?

У чому полягало історичне значення індійського походу А.Македонського?

Поясніть терміни «упанаяна», «саті».

Буддизм в Індії.

Рекомендована література: 32, 68, 71, 78, 90, 109

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Мета та завдання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів зорієнтована на модульно-рейтингову систему оцінювання знань, вона є базовим елементом університетської освіти, закономірним продовженням лекційної роботи викладача та студента і головне – виявленням організованості студента, здатності оволодіти матеріалом курсу.

Її результативність оцінюється різними формами контролю, кількістю балів, передбаченого Положенням про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра філософії.

В першу чергу студентам необхідно максимально використати потенціал лекційного матеріалу, рекомендованої літератури, консультацій з викладачем.

Форми організації самостійної роботи

Основними формами контролю за самостійною роботою студентів з курсу історії та теорії зарубіжної культури є виступи студентів на семінарських заняттях, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, вимір рівня знань при написанні модульних контрольних робіт, співбесіда.

  1. Перелік питань для самостійної роботи