Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать
    1. Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства

Фінансово-економічний аналіз зорієнтований на оцінювання фінансового стану, фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Він дає змогу виявити напрямки й обмеження фінансового розвитку та реструктуризації фінансової політики.

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства за останні 3 роки розглянемо у наступній таблиці.

Таблиця 2.4.

Основні економічні показники господарської діяльності Державного підприємства «Ємільчинське лісове господарство» 2011-2013 рр.

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р.

2011

2012

2013

+, -

%

1

2

3

4

6

7

1. Чистий доход (виручка), тис. грн.

63907

64092

68249

4342

6,79

2. Валовий прибуток, тис. грн.

14863

13999

15426

563

3,79

3. Чистий прибуток, тис. грн.

347

423

869

522

150,43

4. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

603

518

473

-130

-21,56

5.Фонд оплати праці,тис.грн.

19824,7

17678,1

18393,2

-1431,5

-7,22

6. Середньорічна вартість активів, тис. грн.:

16111

17708,5

17879

1768

10,97

в т. ч..

 

 

 

 

 

необоротних

11591,5

13311,5

12798

1206,5

10,41

оборотних

4519,5

4397

5544

1024,5

22,67

7. Фондовіддача

1,41

1,15

1,26

-0,15637

-11,08

8.Фондомісткість

0,71

0,87

0,80

0,08824

12,46

9. Фондоозброєність, тис.грн./особу

17,46

23,54

25,98

8,519716

48,80

10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

14,1403

14,576302

13,9583

-0,182

-1,29

11. Продуктивність праці, тис. грн./чол.

105,98

123,73

144,29

38,30788

36,15

12. Середньомісячна зарплата 1 працівника, грн

2739,73

2843,97

3240,52

500,7896

18,28

13. Рентабельність господарської діяльності, %

1,89

1,66

1,94

0,05

-

14. Рентабельність активів,%

0,02

0,02

0,05

0,03

-

15. Рентабельність власного капіталу,%

1,421

1,14

1,24

-0,18

-

Згідно з таблицею у 2013 році порівняно з 2011 у 1,5 рази зріс чистий прибуток, на 36,15% зросла продуктивність праці, рентабельність господарської діяльності зросла на 2,74%, а рентабельність активів зросла у 1,25 разів, водночас зменшилася рентабельність власного капіталу на 12,87%, коефіцієнт оборотності оборотних активів зменшився на 1,29%, а фондовіддача зменшилась на 11,8%. Однак негативні тенденції на підприємстві вдалося компенсувати скороченням чисельності працівників на 21,56% і відповідно фонду оплати праці на 7,22%, що й призвело до позитивного фінансового результату.

Проаналізуємо динаміку і структуру активів та пасивів підприємства і охарактеризуємо зміни які відбулися за 2011-2013 рр. за Ф1. «Баланс» (див. додатки Є,Ж) у таблицях 2.5 і 2.6.

Таблиця 2.5.

Динаміка та структура активів ДП «Ємільчинське лісове господарство» за 2011-2013 рр.

Найменування статей

2011

2012

2013

Відхилення 2013 до 2011

абсолютні величи-ни

відносні величини,%

абсолютні величи-ни

відносні величини,%

абсолютні величини

відносні величини,%

в абсолютних величи-нах

у струк-турі,%

темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи первісна вартість

 0

 0

30

0,16

30

0,16

 

Незавершені капітальні інвестиції

964

5,36

1015

5,83

103

0,56

-861

-4,79

-89,32

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справедли-ва (залишкова) вартість

12351

68,61

12039

69,13

12538

68,36

187

-0,26

1,51

Первісна вартість

26073

144,84

27800

159,62

31669

172,66

5596

27,82

21,46

Знос

13722

76,23

15761

90,5

19131

104,3

5409

28,07

39,42

Відстрочені податкові активи

127

0,71

127

0,73

127

0,69

0

-0,01

0

Продовження таблиці 2.5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього за розділом І

13442

74,67

13181

75,7

12798

69,77

-644

-4,9

-4,79

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

0

1410

8,1

2014

10,98

2014

11

-

виробничі запаси

769

4,27

712

4,09

779

4,25

10

-0,02

1,3

поточні біологічні активи

55

0,31

39

0,22

45

0,25

-10

-0,06

-18,18

Незавершене виробництво

449

2,49

378

2,17

632

3,45

183

0,95

40,76

готова продукція

293

1,63

319

1,83

602

3,28

309

1,65

105,46

Товари

1

0,01

1

0,01

1

0,01

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

2062

11,45

2006

11,5

2127

11,6

65

0,14

3,15

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

 

0

 

0

552

3,01

552

3,01

-

Дебіторська заборгованість з податку на прибуток

 

0

 

0

50

0,27

50

0,27

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

3

0,02

4

0,02

696

3,79

693

3,78

23100

Інша поточна дебіторська заборгованість

29

0,16

78

0,45

77

0,42

48

0,26

165,52

Грошові кошти в національній валюті

104

0,58

4

0,02

33

0,18

-71

-0,4

-68,27

Інші оборотні активи

794

4,41

694

3,98

 

0

-794

-4,41

-100

Усього за розділом ІІ

4559

25,33

4235

24,32

5544

30,23

985

4,9

21,61

Баланс

18001

100

17416

100

18342

100

341

0

1,89

Як бачимо, у 2013 році на підприємстві з’явилися нематеріальні активи, обсяг незавершених капітальних інвестицій зменшився на 10,78% порівняно з 2011 роком, зросла також залишкова вартість основних засобів (на 1,51), що позитивно характеризує розвиток підприємства. В цілому ж відбулося зменшення необоротних активів на 644 тис.грн. за 3 роки (≈4,8%). Аналізуючи оборотні активи, бачимо зростання виробничих запасів – на 1,3%, зменшення поточних біологічних активів – на 18,8%, зростання незавершеного виробництва на 183 тис.грн. або на 40,76% та залишків готової продукції на складах на 309 тис.грн. (105,46%), дані аспекти є негативними. Найбільш несприятлива ситуація на підприємстві з дебіторською заборгованістю, так, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла у звітному році порівняно з базовим на 65 тис. грн. (3,15%), а дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – у 31 раз, інша поточна дебіторська заборгованість зросла 48 тис.грн. тобто майже у 2 рази, крім того у 2013 році з’являються дебіторська заборгованість за виданими авансами і з податку на прибуток, обсяг грошових коштів зменшився майже на 69%. Отже негативні тенденції розвитку підприємства за три роки його діяльності лише посилились.

Проаналізуємо статті пасиву балансу в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Динаміка та структура зобов’язань ДП «Ємільчинське лісове господарство»

Найменування статей

2011

2012

2013

Зміни 2013 р. до 2011 р.

абсолютні величи-ни

відносні величини,%

абсолютні величи-ни

відносні величини,%

абсолютні величини

відносні величини,%

в абсолютних величи-нах

у струк-турі,%

темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Статутний капітал

6866

38

6866

39,4

6866

37,4

0

-0,7

0

Інший додатковий капітал

3760

21

3582

20,6

4967

27,1

1207

6,19

32,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1539

8,6

1899

10,9

739

4,03

-800

-4,5

-52

Усього за розділом І

12165

68

12347

70,9

12572

68,5

407

0,96

3,35

Продовження таблиці 2.6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Короткострокові кредити банків

472

2,6

484

2,78

495

2,7

23

0,08

4,87

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

699

3,9

716

4,11

1058

5,77

359

1,89

51,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

332

1,8

275

1,58

548

2,99

216

1,14

65,1

збюджетом

985

5,5

1065

6,12

724

3,95

-261

-1,5

-26,5

Зістрахування

663

3,7

472

2,71

562

3,06

-101

-0,6

-15,2

З оплати праці

1277

7,1

748

4,29

1196

6,52

-81

-0,6

-6,34

Усього за розділом ІV

4428

24,6

5069

29,11

5770

31,46

1342

6,86

30,31

V. Доходи майбутніх періодів

1408

7,82

1309

7,52

1187

6,47

-221

-1,35

-15,7

Баланс

18001

100

17416

100

18342

100

341

0

1,89

У структурі власного капіталу відбулося зростання у досліджуваному періоді вартості іншого додаткового капіталу на 32,1% та зменшення нерозподіленого прибутку на 51,98%, що є позитивною тенденцією. Розглядаючи динаміку поточних зобов’язань за 2011-2013 роки бачимо негативне зростання кредиторської заборгованості підприємства за товари, роботи, послуги на 51,36%, водночас як наслідок зростання дебіторської заборгованості, відображеної в активі балансу зріс обсяг короткострокових кредитів на 4,87%. Позитивно скоротилися поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - на 26,50%, зі страхування – на 15,23%, з оплати праці – 6,34%.

Розглянемо динаміку формування фінансових результатів за Ф2 (див. додатки З,І) ДП «Ємільчинське лісове господарство» за останні 3 роки у наступній таблиці.

Отже, як бачимо у 2013 році порівняно з 2011 відбулося зростання доходів і скорочення деяких видів витрат, так адміністративні витрати скоротилися на 3,62%, а фінансові витрати – на 3,13%, проте значно зросли витрати на збут (33,31%) та

Таблиця 2.7.

Динаміка показників формування фінансових результатів ДП «Ємільчинське лісове господарство» 2011-2013 рр.

Показники

2011

2012

2013

Відхилення 2013 р. до 2011 р.

+,-

%

1

2

3

4

5

6

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

63907

64092

68249

4342

6,79

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

49044

50105

52823

3779

7,71

Валовий прибуток

14863

13987

15426

563

3,79

Інші операційні доходи

826

1249

14835

14009

1696,01

Адміністративні витрати

2401

2603

2314

-87

-3,62

Витрати на збут

9671

9777

12892

3221

33,31

Інші операційні витрати

2383

2344

13944

11561

485,15

Прибуток від операційної діяльності

1234

512

1111

-123

-9,97

Інші доходи

 

605

514

514

-

Фінансові витрати

32

43

31

-1

-3,13

Прибуток до оподаткування

1202

1074

1594

392

32,61

Податок на прибуток від звичайної діяльності

855

651

725

-130

-15,21

Чистий   прибуток

347

423

869

522

150,43

інші операційні витрати (майже у 5 разів!), що спричинило зменшення прибутку від операційної діяльності на 9,97%. Перевищення зростання доходів над зростанням витрат (зокрема інші операційні доходи перевищили такі доходи 2011 року майже у 17 разів) чистий фінансовий результат зріс у 1,5 рази порівняно з базовим періодом.

У таблиці 2.8 представлена динаміка операційних витрат підприємства за 3 роки. Згідно з таблицею у 2013 році зросли у 1,2 рази матеріальні витрати і у 3,3 рази амортизація, витрати ж на оплату праці та соціальні заходи скоротилися на 7,22%, інші операційні витрати скоротилися на 10,24%. Загалом бачимо зростання операційних витрат на 11,83%, що перевищило ріст чистого доходу і є негативним. У структурі операційних витрат бачимо зростання матеріальних витрат і амортизації

Таблиця 2.8.