Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
8.67 Mб
Скачать

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП „КОРОСТИШТВСЬКИЙ

ЛІСГОСП АПК..........................................................................................................3

1.1.Загальна економічна характеристика підприємства...........................................3

1.2. Характеристика зовнішнього середовища підприємства...........................8

1.3. Організація планування та економічного аналізу на підприємстві.............10

1.3.Внутрішньо-економічний механізм діяльності підприємства.........................12

1.4. Бухгалтерській облік на підприємстві.................................................16

1.5. Внутрішній механізм підприємства. Внутрішня економічна політика

підприємства.....................................................................................19

1.6. Нормування і оплата праці..............................................................23

1.7. Норми та нормативи витрат матеріальних цінностей на підприємстві........33

1.8. Фінанси підприємства....................................................................34

1.9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства . ............................ . ..41

1.10. Охорона навколишнього середовища.....................................49

ВИСНОВКИ...................... . . ............................'........................ …….. 55

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………61

ВСТУП

Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання являються підприємства, які виступають в ролі господарюючих суб'єктів. Вони здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність, в результаті якої виробляють відповідні види продукції, реалізують її, отримують доходи і накопичення, розподіляють її, формують відповідні фонди грошових коштів. З іншої сторони, для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів І накопичень, підприємства використовую окремі види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти.

Метою проходження практики є вивчення функціонування господарського механізму ДП „Коростишівський лісгосп АПК" як форми підприємництва і

об'єкта ринку, та вміння оцінити стан даного механізму з метою формування та

розвитку практичних навичок та професійних вмінь для прийняття самостійних

рішень під час практичної роботи в сучасних економічних умовах.

Об'єктом дослідження є Державне підприємство „Коростишівський лісгосп АПК".

Предметом дослідження є господарська діяльність Державного підприємства „Коростишівський лісгосп АПК".

Об'єктом індивідуального завдання є господарські операції та процеси,

пов'язані із управлінням мотивацією праці працівників ДП«Коростишівський

лісгосп АПК».

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи,

спеціальна, наукова література, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців, офіційні статистичні матеріали, звітно-статистичні дані ДП «Коростишівський лісгосп АПК».

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика дп „коростишівський лісгосп апк"

1.1 Загальна економічна характеристика підприємства

Державне підприємство „Коростишівськс лісове господарство", засноване на державній власності, створене відповідно до наказу Державного комітету лісового господарства України від 28.12.1999 р. № 113 „Про удосконалення лісовим і мисливським господарством у Житомирській області", належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України і входить до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Місцезнаходження підприємства: 12507. Україна. Житомирська обл.

м.Коростишів, вул. Щорса, 29. Повне найменування підприємсіва: "Коростишівське лісове господарство агропромислового комплексу", ДП „Коростишівський лісгосп АПК" (скорочене).

Підприємство створено з метою:

- ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів ;

-ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь наданих у користування підприємству.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;

- здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високодуктивні заліснення малопродуктивних земель;

- організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, впрошування

декоративного посадкового матеріалу;

- проведення прикладних досліджень , спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства;

- проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;

- збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що

виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції;

- охорона лісів, і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень притягнення до відповідальності лісо порушників і стягнення з них збитків.

Управління ДП «Коростишівський лісгосп АПКК» здійснює Його директор -Ейсмонт Валентин Севастянович. На рисунку 1.1. наведено структура ДП «Коростишівський лісгосп АПК».

.

Рис. 1.1. Структура ДП «Коростишівський лісгосп АПК»

ДП «Коростишівський лісгосп АПК» безпосередньо підпорядковується Державному комітету лісового господарства України і входить до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке керує роботою підприємства. В свою чергу підприємство виконує всі накази і розпорядження обласного управління.

Першим вступником директора є Головний лісничий. Він організовує виконання планів і завдань по лісогосподарським і лісовідновним роботам, побічному користуванню лісом, охороні лісів від пожеж і лісопорушників, захисту їх від шкідників і хвороб.

Розробляє і здійснює заходи по підвищенню продуктивності і поліпшенню

якісного складу лісів. Забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, скорочення витрат праці на виробництво лісогосподарських робіт і продукції, покращення їх якості і ефективне використання виробничих фондів. На період відсутності директора укладає договори, угоди, видає доручення, затверджує внутрішню фінансову звітність підприємства. Кожен працівник в ДП «Коростишівський лісгосп АПК» виконує свої обов'язки згідно посадових інструкцій, розроблених на підприємстві.

ДП «Коростиші вський лісгосп АПК» включає в свою структуру 5 лісництв

(Дубовсцькс. Івницьке, Коростишівське, Кропивнянськс. Смолівське), нижній склад Степок, транспортний цех та цех із переробки деревини, які займаються лісозаготівлею та переробкою деревини. На чолі кожного лісництва стоїть лісничий який керує всією роботою лісництва (вивезенням деревини, заготівлею деревини, посадкою та вирощуванням лісових культур, а також роботою з покупцями). В роботі лісничому допомагає помічник лісничого. Нижній склад на станції Степок очолює начальник складу, транспортний цех — начальник транспортного цеху.

Підрозділи функціонують за принципами збалансованої взаємодії для досягнення єдиного результату від діяльності підприємства в цілому. Організаційна структура управління підприємства є лінійно-функціональною.

Загальну структуру утворює сукупність всіх виробничих, невиробничих та

управлінських підрозділів підприємств. До функціональних підрозділів відносяться такі: відділ економіки; виробничий відділ; відділ кадрів; бухгалтерія; відділ лісового господарства;юридична служба; служба охорони праці; служба збуту (маркетингу).

В таблиці 1.1 наведено характеристика служб (посадових осіб), відповідальних за

внутрішній та зовнішній економічний механізм господарської діяльності ДП «Коростишівський лісгосп АПК».

Характеристика служб (посадових осіб), відповідальних за внутрішній та зовнішній економічний механізм господарської діяльності ДП«Коростиніівськийлісгосп АПК».

Найвагоміше місце в роботі ДП «Коростишівський лісгосп АПК» посідає відділ лісового господарства. Він безпосередньо розробляє і здійснює заходи по раціональному використанню земель держлісфонду, підвищенню продуктивності і поліпшенню якісного складу лісів, безпосередньо керує роботами по охороні та захисту лісу, заготівлі насіння, вирощуванню садивного матеріалу, створенню лісових культур та ін. (додаток посадова інструкція гол лісничого).

Всі вищеперелічені організаційні підрозділи підприємства; що виконують економічну роботу на підприємстві, функціонують за принципами збалансованої

Взаємодії для досягнення єдиного результату діяльності підприємства в цілому.

Фінансовий відділ на даному підприємстві відсутній, тому всю фінансову роботу виконує бухгалтерія. Облікова політика ДП "Коростишівський лісгосп АПК" формується на основі ведених в дію стандартів бухгалтерського обліку.