Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

142

Міністерство освіти і науки україни

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Хлівнюк Тетяна Миколаївна

(студентка групи ЗЕП-11-2С)

ВИПУСКНА РОБОТА

Аналіз ресурсного потенціалу підприємства та основні шляхи підвищення ефективності його використання на ДП «Ємільчинське лісове господарство»

(представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)

Допущено до захисту

протокол №_______

від ______________

зав. кафедри економіки підприємства

д.е.н., проф. Данилко В.К.

_________________________

Керівник випускної роботи

_к.е.н., доц. Валінкевич Н.В.

(наукове звання, прізвище та ініціали)

_________ ______________

Рецензент

___________________________

(прізвище та ініціали)

____________________________

Житомир, 2014

Анотація

Хлівнюк Т.М. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства та основні шляхи підвищення ефективності його використання на ДП «Ємільчинське лісове господарство». – Рукопис.

Випускна робота представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2014.

У випускній роботі розглядається методика аналізу ресурсного потенціалу. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти аналізу ресурсів, та заходи щодо підвищення ефективності їх використання.

Ключові слова: потенціал, ресурсний потенціал, матеріальний потенціал, нематеріальний потенціал, кадровий потенціал, управлінський потенціал, оцінка рівня ресурсного потенціалу.

Аннотация

Хливнюк Т. Н. Анализ ресурсного потенциала предприятия и основные пути повышения еффективности его использования на ГП «Емильчинское лесное хозяйство ». – Рукопись.

Выпускная работа представлена ​​на получение образовательно - квалификационного уровня «бакалавр», области знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия». - Житомирский государственный технологический университет, Житомир , 2014 .

В выпускной работе рассматривается методика анализа ресурсного потенциала. Освещены теоретические и практические аспекты анализа ресурсов и меры по повышению эффективности их использования.

Ключевые слова: потенциал, ресурсный потенциал, материальный потенциал, нематериальный потенциал, кадровый потенциал, управленческий потенциал, оценка уровня ресурсного потенциала.

Annotation

Hlivnyuk T.N. Analysis of the resource potential of the company and the main ways of increasing its use of the PE " Emilchinsky forestry ." – Manuscript

Final work is represented on receiption of educational-qualifying level «bachelor», field of knowledge 0305 «Economy and business», from a direction 6.030504 «Economy of enterprise». – Zhitomir state technological university, Zhitomir, 2014.

In the Graduation work is viewed the method of analysis of resource potential. Deals with the theoretical and practical aspects of resource analysis, and measures to improve efficiency.

Keywords: capacity, resource capacity, financial capacity, intangible potential, human resources, management skill , assessment of resource potential.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи аналізу ресурсного потенціалу підприємства ...……..7

1.1. Поняття та сутнісна характеристика ресурсного потенціалу підприємства….....7

1.2. Основні показники оцінки ресурсного потенціалу підприємства……………….13

1.3. Методичні підходи до аналізу ресурсного потенціалу підприємства…………...30

1.4. Зарубіжний та вітчизняний досвід оптимізації структури ресурсного потенціалу підприємства………………………..……………………………………………………37

Висновки до розділу 1…………………………………………………………………...41

РОЗДІЛ 2 Характеристика, аналіз та оцінка ресурсного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство» ….………………………………………………43

2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства як суб’єкта господарювання………………………………………………………………………….43

2.2. Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства………………….49

2.3. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства……………………………………...65

2.4. Основні шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства…………………………………………………………………………….75

Висновки до розділу 2…………………………………………………………………..87

РОЗДІЛ 3 Охорона праці на державному підприємстві «Ємільчинське лісове господарство»…………………………………………………………………………….92

3.1. Організація управління охороною праці на підприємстві………………………..92