Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

Висновки

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження, а також окреслено подальші шляхи підвищення рівня ресурсного потенціалу Державного підприємства «Ємільчинське лісове господарство»:

1. У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної продукції, а також постійно працювати над розробкою та впровадженням різноманітних інновацій, які зможуть забезпечити виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби. Тому з метою ефективного функціонування підприємств і забезпечення їх конкурентоспроможності необхідно якісно розвивати ресурсний потенціал.

2. Ресурсний потенціал підприємства - це складна економічна категорія яка включає оцінку використання таких основних видів ресурсів як: трудові, природні, матеріальні, фінансові та інформаційні. Він є об'єктивною умовою здійснення виробництва і відображає витратну сторону виробничого процесу. Під ресурсним потенціалом підприємства варто розуміти сукупність наявних видів ресурсів, сполучених між собою, використання яких дозволяє досягти економічного ефекту. Ресурсний потенціал підприємства являє собою сукупність таких основних складових як матеріальний, нематеріальний, кадровий, інноваційний, фінансовий та управлінський потенціали.

3. Серед основних підходів щодо оцінки ресурсного потенціалу підприємства виділяють такі: витратний – визначає вартість об’єкта за сумою витрат на його створення та використання; порівняльний – визначає вартість на базі зіставлення з аналогами, що вже були об’єктами ринкових угод; результатний – оцінює вартість об’єкта на засаді величини чистого потоку позитивних результатів від його використання. Існує необхідність перейняття досвіду передових компаній зарубіжжя вітчизняними підприємствами з подальшим вдосконаленням та адаптацією зарубіжних методів до умов функціонування вітчизняної економіки, причому дане питання є ще не достатньо розробленим і потребує нових досліджень як на макро- так і на мікрорівні.

4. Досліджуване підприємство в основному є виробником сировини та продуктів первинної переробки. Серед основних видів продукції, що виготовляються Ємільчинським державним лісовим господарством є: лісоматеріали круглі для виробітку пиломатеріалів і заготовок, для ліній зв’язку і електропередач, для будівництва, фансировина для лущіння і стругання, дров’яна сировина для технологічних потреб, дрова для опалення, пиломатеріали, заготовки для паркету, заготовки пиляні дубові, штахет, ламель паркетна дубова, столярні вироби. Крім того лісове господарство займається підсобним господарством: відгодівлею ВРХ, свиней, вирощуванням овець та бджільництвом.

5. Аналізуючи фінансово-економічний стан підприємства слід відзначити зростання фінансового результату у 1,5 рази порівняно з базовим періодом, значне скорочення чисельності працівників і зростання продуктивності праці. У 2013 році порівняно з 2011 відбулося зростання доходів і скорочення деяких видів витрат, так адміністративні витрати скоротилися на 3,62%, а фінансові витрати – на 3,13%, проте значно зросли витрати на збут (33,31%) та інші операційні витрати (майже у 5 разів!), що спричинило зменшення прибутку від операційної діяльності на 9,97%. Перевищення зростання доходів над зростанням витрат (зокрема інші операційні доходи перевищили такі доходи 2011 року майже у 17 разів) чистий фінансовий результат зріс у 1,5 рази порівняно з базовим періодом, на що вплинуло також скорочення чисельності працівників на 21,56% і відповідно фонду оплати праці на 7,22%.

6. Ліквідність підприємства знаходиться на неналежному рівні що вказує на негативні тенденції, зменшення майже всіх коефіцієнтів оборотності свідчить про погіршення ділової активності підприємства, необхідно вжити заходів, щодо покращення показників оборотності та фінансової стійкості, оскільки більшість коефіцієнтів що були розраховані не сягають нормативу. Так, коефіцієнти загальної та поточної ліквідності сягають нормативу. Коефіцієнт абсолютної ліквідності скоротився у понад 3 рази, що погіршило рівень негайної готовності підприємства погасити поточні зобов’язання. Зменшення майже всіх коефіцієнтів оборотності, що свідчить про погіршення ділової активності підприємства, лише зростання коефіцієнтів оборотності матеріально-технічних запасів (0,04 пункти) та кредиторської заборгованості(1,94 пункти) стало позитивним. Отже необхідно вжити заходів, щодо покращення показників оборотності на підприємстві.

7. Оцінюючи матеріальний потенціал було виявлено негативні тенденції на підприємстві: скорочення коефіцієнта оновлення основних засобів на 0,03 пункти за 3 роки, скорочення коефіцієнта приросту на 0,05 пунктів та зростання коефіцієнта зносу основних засобів на 10%, обладнання використовується не повністю, є одиниці обладнання що встановлені, але не використовуються, відбулося скорочення фондовіддачі майже на 15%. Водночас зросла ефективність використання часу роботи обладнання, скоротилася питома вага простоїв у календарному фонді роботи обладнання, що призвело до зростання інтегрального коефіцієнта навантаження на 22% і зростання рентабельності основних фондів у 2 рази порівняно з 2011 роком, у зв’язку зі скороченням штату зросла і фондоозброєність (на 25,5%). Отже відбулося покращення ступеня використання основних фондів на підприємстві, хоча існують і суттєві прорахунки у політиці управління основними засобами на підприємстві.

8. Оцінюючи кадровий потенціал підприємства виявлено, що чисельність прийнятих працівників значно скоротилася за останні роки (на 88%), чисельність тих, що вибули – зросла на 63,24%, причому більшість з них звільнилася за власним бажанням і лише незначна кількість(29 осіб)- за скороченням штату та порушення трудової дисципліни (9 осіб). Коефіцієнт використання змінного режиму негативно скоротився на 18,4%,коефіцієнт безперервності позитивно зріс (на 3,4%), проте інтегральний коефіцієнт використання робочих місць скоротився на 15,7%, а продуктивність праці промислово-виробничого персоналу скоротилася на 2,3% Усе це відображає незадовільну кадрову політику підприємства. Водночас зріс середньорічний виробіток одного працюючого на 41% порівняно з базисним періодом. Зростання середньорічного виробітку відбувалося більшими темпами, аніж зростання середньорічного заробітку працівників, як наслідок на у 2013 році економія фонду оплати праці склала 836,5 тис. грн, що відобразилося зростанням суми фінансового результату підприємства у вказаному звітному періоді.

9. Загальний стан ресурсного потенціалу на ДП «Ємільчинське лісове господарство» незадовільний і потребує свого розвитку. Для підвищення рівня ресурсного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство» необхідно впровадити наступні заходи:

1) Підвищення продуктивності праці.

2) Мотивація працівників до інноваційної діяльності.

3) Розширення джерел фінансування.

4) Політика підприємства повинна мати інноваційну спрямованість.

5) Створення системи контролю за витратами і їх збалансування, усунення різкого перекосу в бік управлінських витрат.

6) Тісне співробітництво з іноземними підприємствами, обмін досвідом.

7) Екологізація виробництва.

10. Внаслідок запропонованих заходів щодо вправадження систем матеріально та нематеріального стимулювання працівників виробництва може бути досягнуто економічний ефект у розмірі 16132,3 грн.

11. Існує необхідність підвищення ефективності роботи відділу охорони праці підприємства для скорочення частки неефективних витрат, забезпечення збереження життя та здоров’я працівників. Умови праці в плановому відділі контори підприємства можна охарактеризувати як допустимі.

12. Економічний ефект від скорочення плинності кадрів за рахунок вровадження матеріального та нематеріального стимулювань виробничого персоналу становитиме 16132,3 грн.