Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

Висновки до розділу 2

В умовах становлення та стрімкого розвитку ринкової економіки в Україні перед сучасними суб‘єктами господарювання гостро постає питання пошуку шляхів зміцнення своїх ринкових позицій, підвищення конкурентоспроможності, розширення діяльності, якісного збільшення загальної вартості підприємства. З огляду на це, забезпечення сталого економічного зростання на основі ефективного використання ресурсного потенціалу є мабуть найважливішим завданням будь-якого сучасного підприємства яке прагне успішно функціонувати в сучасному світі.

Безперечно, що в умовах обмеженості ресурсів саме внутрішній потенціал підприємства є «двигуном» його розвитку, що зумовлює необхідність пошуку нових критеріїв ефективності його використання.

Державне підприємство «Ємільчинське лісове господарство» знаходиться за адресою: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Кірова,1.

Підприємство в основному є виробником сировини та продуктів первинної переробки. Серед основних видів продукції, що виготовляються Ємільчинським державним лісовим господарством є: лісоматеріали круглі для виробітку пиломатеріалів і заготовок, для ліній зв’язку і електропередач, для будівництва, фансировина для лущіння і стругання, дров’яна сировина для технологічних потреб, дрова для опалення, пиломатеріали, заготовки для паркету, заготовки пиляні дубові, штахет, ламель паркетна дубова, столярні вироби.

Крім того лісове господарство займається підсобним господарством: відгодівлею ВРХ, свиней, вирощуванням овець та бджільництвом.

Серед партнерів та постачальників ДП «Ємільчинстке лісове господарство» слід відмітити ТОВ «Торговий дім «Альфа-сервіс» (м. Київ) - здійснює поставку нафтопродуктів; ТОВ «Тир» (м. Київ) - здійснює доставку вантажів у міжнародному, регіональних та міських напрямах; ТОВ «КБ-Екологія» (м. Запоріжжя) - надає путівки для відпочинку працівників; Коростенський завод «Янтар» - постачає лакофарбову продукцію та побутову хімію для потреб підприємства та інші.

Серед основних покупців підприємства слід виділити ДП «Олевське лісове господарство», ТОВ «Компанія Кіаніт»(Запоріжжя), ПП «Інструментал»(м. Керч), ОАО «Хіммаш»(м. Коростень), ТОВ « Київський м’ясопереробний завод», фірми «Atlas»(Туреччина), «Select-Wood»(Америка) «Forestale veneta» (Італія), FK INVEST KOSISE (Словакія).

Аналізуючи фінансово-економічний стан підприємства слід відзначити що у 2013 році порівняно з 2011 відбулося зростання доходів і скорочення деяких видів витрат, так адміністративні витрати скоротилися на 3,62%, а фінансові витрати – на 3,13%, проте значно зросли витрати на збут (33,31%) та інші операційні витрати (майже у 5 разів!), що спричинило зменшення прибутку від операційної діяльності на 9,97%. Перевищення зростання доходів над зростанням витрат (зокрема інші операційні доходи перевищили такі доходи 2011 року майже у 17 разів) чистий фінансовий результат зріс у 1,5 рази порівняно з базовим періодом, на що вплинуло також скорочення чисельності працівників на 21,56% і відповідно фонду оплати праці на 7,22%.

Аналізуючи ліквідність було виявлено, що коефіцієнти загальної та поточної ліквідності сягають нормативу. Коефіцієнт абсолютної ліквідності скоротився у понад 3 рази, що погіршило рівень негайної готовності підприємства погасити поточні зобов’язання. Зменшення майже всіх коефіцієнтів оборотності, що свідчить про погіршення ділової активності підприємства, лише зростання коефіцієнтів оборотності матеріально-технічних запасів (0,04 пункти) та кредиторської заборгованості(1,94 пункти) стало позитивним. Отже необхідно вжити заходів, щодо покращення показників оборотності на підприємстві.

Оцінюючи фінансову стійкість підприємства загалом, можна відмітити позитивні тенденції, проте існує необхідність розробки заходів щодо приведення до нормативу більшості коефіцієнтів.

Оцінюючи матеріальний потенціал було виявлено негативні тенденції на підприємстві: скорочення коефіцієнта оновлення основних засобів на 0,03 пункти за 3 роки, скорочення коефіцієнта приросту на 0,05 пунктів та зростання коефіцієнта зносу основних засобів на 10%, обладнання використовується не повністю, є одиниці обладнання що встановлені, але не використовуються, відбулося скорочення фондовіддачі майже на 15%. Водночас зросла ефективність використання часу роботи обладнання, скоротилася питома вага простоїв у календарному фонді роботи обладнання, що призвело до зростання інтегрального коефіцієнта навантаження на 22% і зростання рентабельності основних фондів у 2 рази порівняно з 2011 роком, у зв’язку зі скороченням штату зросла і фондоозброєність (на 25,5%). Отже відбулося покращення ступеня використання основних фондів на підприємстві, хоча існують і суттєві прорахунки у політиці управління основними засобами на підприємстві.

Згідно даних відділу збуту підприємства у 2011 році було укладено 150 договорів, у 2012 – 160, у 2013 – 190, з них договорів поставки товарів на підприємство: у 2011 – 62, у 2012 – 69, у 2013 – 72. Оцінюючи ефективність використання оборотних засобів виявлено, що коефіцієнт нерівномірності постачань матеріалів позитивно зріс на 11,4% у 2013 порівняно з 2011 роком, зріс коефіцієнт використання матеріалів на 6,6%, проте скоротилася матеріаловіддача і зросла матеріаломісткість, що є негативним у діяльності підприємства і стало результатом зростання коефіцієнта матеріальних витрат на 5%, відповідного зростання вказаних витрат у собівартості продукції на 14,3%, негативно зросла тривалість обороту матеріальних запасів на 32,25 днів. Усе вище перелічене свідчить про слабкість матеріального потенціалу підприємства і необхідність вжиття термінових заходів щодо зниження негативного ефекту на виробничо-господарську діяльність підприємства.

Оцінюючи кадровий потенціал підприємства виявлено, що чисельність прийнятих працівників значно скоротилася за останні роки (на 88%), чисельність тих, що вибули – зросла на 63,24%, причому більшість з них звільнилася за власним бажанням і лише незначна кількість(29 осіб)- за скороченням штату та порушення трудової дисципліни (9 осіб). Коефіцієнт використання змінного режиму негативно скоротився на 18,4%,коефіцієнт безперервності позитивно зріс (на 3,4%), проте інтегральний коефіцієнт використання робочих місць скоротився на 15,7%, а продуктивність праці промислово-виробничого персоналу скоротилася на 2,3% Усе це відображає незадовільну кадрову політику підприємства. Водночас зріс середньорічний виробіток одного працюючого на 41% порівняно з базисним періодом. Зростання середньорічного виробітку відбувалося більшими темпами, аніж зростання середньорічного заробітку працівників, як наслідок на у 2013 році економія фонду оплати праці склала 836,5 тис. грн, що відобразилося зростанням суми фінансового результату підприємства у вказаному звітному періоді.

Аналізуючи інноваційний потенціал підприємства слід зазначити, що наданий момент часу ДП «Ємільчинське лісове господарство» не займається інноваційною діяльністю.

Питома вага управлінських витрат на управлінський персонал у вартості реалізованої продукції скоротилася на 0,36%, питома вага управлінських витрат у загальному фонді оплати праці підприємства навпаки, зросла у звітному році на 0,5%, причому питома вага керівників скоротилася на 0,82%. Усе це свідчить про зростання оплати праці керівників набагато швидшими темпами, аніж зростання оплати праці виробничого персоналу, що є негативним.

Ресурсний потенціал ДП «Ємільчинське лісове господарство» малий і потребує свого розвитку. Для підвищення рівня ресурсного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство» необхідно впровадити наступні заходи:

 • запровадження принципів невиснажливого лісокористування та екосистемного підходу в процесі реформування та збалансованого розвитку лісового господарства;

 • запровадження політики формування цін на лісогосподарську продукцію;

 • створення конкурентних засад в сфері лісокористування;

 • врівноваження показників лісозаготівлі і насаджень, а також ефективний контроль за станом лісових насаджень;

 • збільшення об’єму заготівлі деревини за рахунок підвищення продуктивності лісів;

 • альтернативні варіанти застосування відходів з виробництва;

 • врахування у процесі лісогосподарської діяльності соціальних інтересів працівників лісового господарства та місцевого населення;

 • забезпечення прозорого процесу прийняття рішень, що стосуються розвитку лісового сектору господарства;

 • підвищення продуктивності праці;

 • покращення системи підготовки та перепідготовки кадрів для лісової галузі;

 • заходи для збалансування доходів і видатків держлісгоспів;

 • екологізація виробництва, стимулювання діяльності, спрямованої на збереження довкілля, що призведе до зменшення витрат на відновлення природного середовища;

 • участь України у міжнародних процесах із збереження та захисту лісів;

 • реформування лісового господарства повинно здійснюватися на основі чітко визначеного плану розвитку, який повинен мати глибоке обґрунтування.

Економічний ефект від скорочення плинності кадрів за рахунок вровадження матеріального та нематеріального стимулювань виробничого персоналу становитиме 16132,3 грн.