Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

3.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації…………….98

Висновки до розділу 3…………………………………………………………...……..101

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….…....103

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………107

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………137

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасні темпи економічного розвитку світової економіки вимагають від кожної з одиниць господарювання максимальної концентрації на своїх можливостях, їх розвитку і застосування в господарській діяльності для ефективного подолання все частіше виникаючих невизначеностей, ризиків та криз, характерних для динамічного ринкового середовища і своєчасної адаптації до нових умов.

Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб'єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей. Отже, центральне місце належить оцінці та ефективному використанню саме ресурсного потенціалу підприємства як основи для успішного розвитку будь-якої господарської системи.

На сучасних вітчизняних підприємствах приділяється недостатня увага аналізу ефективності використання ресурсного потенціалу. Це, в свою чергу, негативно впливає на формування успішної стратегії і прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо подальшого розвитку підприємства. Тому, постає об’єктивна необхідність у якісному аналізі ресурсного потенціалу підприємств.

Дослідженням питань ресурсного потенціалу займалися багато науковців, серед них Капітанець Ю.О., Коваль О.М., Маршалок М.С., Підлісецький Г.М., Ульянченко О.В., Талах Т.А та інші. Більшість з них термін „потенціал” визначають як наявність прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатність діяти у відповідних сферах. Однак окремі аспекти визначення потенціалу підприємства, а разом з тим і ресурсного потенціалу досі залишаються недостатньо вивченими. Тому тема дослідження щодо виявлення можливостей використання ресурсів наявних на підприємстві залишається особливо актуальною в теперішній час.

Мета і задачі дослідження. Мета випускної роботи полягає в аналізі ресурсного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господаство» та удосконаленні шляхів підвищення його ефективного використання на підприємстві.

Відповідно до визначеної мети у випускній роботі сформовано такі завдання:

– дослідити економічну сутність і роль ресурсного потенціалу на сучасному етапі розвитку економіки;

– охарактеризувати зарубіжний та вітчизняний досвід оптимізації структури ресурсного потенціалу підприємства;

– визначити методичні підходи до аналізу ресурсного потенціалу підприємства;

– проаналізувати ресурсний потенціал підприємства;

– дослідити основні господарські взаємозв’язки підприємства з контрагентами, їх надійність та якість;

– провести аналіз стану ресурсного потенціалу підприємства в сучасних умовах та виявити основні причини відхилень та наявних проблем;

– запропонувати шляхи підвищення рівня ресурсного потенціалу підприємства.

Об’єктом дослідження є процес оптимізації формування і використання ресурсного потенціалу підприємства у процесі господарської діяльності.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань, пов’язаних з діагностикою стану та рівня використання, розвитку ресурсного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство».

Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження становить системний підхід до вивчення економічних процесів, наукові та методичні розробки щодо питань оцінки ресурсного потенціалу підприємств, також були використані наступні методи: графо-аналітичний, порівняння, системного підходу, структурно-логічний, коефіцієнтів, аналізу та синтезу. У роботі використано матеріали наукових досліджень закордонних і вітчизняних провідних учених і фахівців в галузі оцінки, формування і використання ресурсного потенціалу підприємства.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність даного дослідження полягає в обґрунтуванні управлінських рішень щодо підвищення рівня ресурсного потенціалу на підприємстві з метою забезпечення можливостей для його сталого розвитку.

Практичні рекомендації можуть бути застосовані в практиці внутрішньогосподарського управління діяльністю лісогосподарських підприємств.

Інформаційна база дослідження. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові статті вчених та практиків, аналітико-логічні узагальнення, інформаційні ресурси з мережі Internet, фінансова та статистична звітність, а також первинні та зведені документи ДП «Ємільчинське лісове господарство».

Структура та обсяг випускної роботи. Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел з 45 найменувань та додатків. Робота нараховує 142 сторінки друкованого тексту, у тому числі: 2 рисунки, 34 таблиці, список використаних літературних джерел – 4 сторінки. Робота містить 10 додатків.