Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.docx
Скачиваний:
127
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
44.26 Кб
Скачать

Методи трудового навчання за джерелами отримання знань, умінь і навичок, та вимоги до їх застосування в початкових класах

Класифікувати методи трудового навчання можна і за джерелами інформації, з яких учні набувають знань, умінь і навичок: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, аудіо записи, радіопередачі, друковане слово:підручники, посібники, довідники, енциклопедії); наочні (демонстрації готових виробів, їх частин, розгорток, креслення, технологічних карт, фотографій, таблиць, інструментів, матеріалів, слайдів, діафільмів, кінофільмів, телепередач, відеозаписів,показ прийомів роботи); практичні (трудові вправи, досліди, лабораторні роботи, самостійна розробка конструкцій, виконання практичних робіт).

14

Методи навчально-виховної роботи з трудового навчання за видами діяльності учнів

Розглядаючи навчання як єдність процесів уміння і викладання, окремі вчені пропонують поділяти методи трудового навчання на методи самостійної роботи учнів, що спрямовується учителем, підкреслюючи їх роль, як суб’єктивні пізнання, та методи самостійної роботи учнів, що спрямовується учителем, підкреслюючи їх роль, як суб’єктів пізнання, та методи управління цією діяльністю школярів з боку педагога. Перші спрямовані на сприймання, запам’ятовування, обробку та застосування навчальної інформації що поступає ззовні; вправи (логічні, рухові, комбіновані); лабораторно-пратичні роботи, досліди і спостереження; робота з науково-технічною літературою (довідниками, навчальними посібниками, книгами, журналами); вирішення технічних, технологічних, організаційно-економічних завдань; робота над технічною документацією (читання, складання і застосування схем, креслень, графічних інструкційних карт). Провідним визначальним у процесі навчання є метод викладання, що належить до другої групи: усний виклад нового матеріалу (пояснення , розповідь);бесіда, навчальна демонстрація; інструктаж; методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок (усне опитування, контрольні, практичні, залікові роботи).

15

Інструктаж у трудовому навчанні молодших школярів. Види інструктажів, методичні особливості їх застосування

Інструктаж — це сукупність методичних прийомів, за допомогою яких вчитель підготовлює, організовує і скеровує навчально-практичну діяльність учнів. За умовами правильного підбору таких прийомів інструктажу забезпечує результативність уроку. Інструктаж класифікують за часом проведення — вступний, поточний, заключний; за охопленням учнів — індивідуальний, груповий, фронтальний; за формою викладу навчального матеріалу — усний, письмовий, змішаний. Вступний інструктаж включає постановку конкретного трудового завдання, характеристику операцій, пояснення правил та демонстрацію трудових прийомів. Поточний-спрямований на виправлення допущених помилок, з'ясування причини недоліків і пояснення правильних прийомів роботи. Заключний — охоплює аналіз виконання трудового завдання, характеристику помилок і оцінку роботи учнів, підведення підсумків уроку.

16

Планування і проведення уроків трудового навчання в початкових класах.

У процесі підготовки вчителя до занять вирішуються такі завдання: перспективне планування навчальної роботи; створення передумов для матеріального і методичного забезпечення уроків; розробка проектів, конспект них занять з визначенням їх мети, змісту, структури, форм організації діяльності учнів, методів та прийомів навчання. Робота з перспективного планування починається завчасно, наприкінці попереднього навчального року. Вона включає вибір варіанту програми з переліку діючих, детальне їх опрацювання. Наступним кроком є підбір об’єктів навчальної праці, виготовлення яких дітьми забезпечують виконання яких дітьми забезпечує виконання програмових вимог. Учнівські вироби повинні мати доцільність виготовлення, корисність, тобто володіти певними споживчими якостями для особистих чи громадських потреб, виробників або замовників. Завершальним кроком на етапі перспективного планування навчальної роботи є складання календарно-тематичного плану, який обговорюється на методичному об’єднанні вчителів початкових класів і затверджується заступником директора школи з навчальної роботи. Плануючи свій урок, учитель повинен відмовитися від готових поурочних розробок уроків, розробок-копій, оскільки у них не знаходиться вияв рис його індивідуального стилю, особливості роботи з даним класу. Проектування змісту та структури уроку праці справа творча і багато чого тут залежить від творчих здібностей самого педагога. Тільки переглянувши всі рекомендації, проаналізувавши всі навчальні посібники і дидактичні матеріали, обдумавши різні методи, з допомогою яких можу бути досягнена мета, можна скласти власний план-конспект уроку, вказавши вкінці список використаних джерел.

17

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]