Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Контрольні запитання

1. Дайте загальне визначення умов експлуатації автомобільного транспорту.

2. Які види технічного обслуговування і ремонту автомобілів передбачені відповідним Положенням в Україні?

3. Назвіть основні технічні дані автомобільних доріг різних категорій.

4. В чому складається сутність корегування пробігів до різних видів ТО і трудомісткостей виконаних робіт?

5. Яке призначення має методика корегування пробігів і трудомісткостей?

Практичне заняття № 3

Розрахунок рiчної виробничної програми ТО, ПР i дiагностики автомобiлiв в АТП.

Мета заняття: засвоєння методики розрахунку рiчної виробничої програми технiчних впливiв на автомобiлi в АТП.

Вказiвки до виконання заняття

Для визначення кiлькостi рiчних i добавих впливiв (ЩО, ТО-1, ТО-2, Д-1 i Д-2) необхiдно розрахувати рiчний пробiг усього парку.

Lp = Др · lc.д. · αT · Ac , км (5.1)

де Др - кiлькiсть робочих днiв року (табл. А.1 додатку),

lc.д. - середнiй добовий пробiг автомобiля (табл. А.1),

αT - коефiцiєнт технiчної готовностi парку. В розрахунках приймати αT = 0,7 для вантажних автомобiлiв i αT = 0,85 для автобуciв,

Ac - списочний склад парку (табл. А.1)

Кiлькiсть впливiв на автомобiлi за рiк визначити за формулами:

Кiлькiсть ЩО (5.2)

Кiлькiсть ТО-1 (5.3)

Кiлькiсть ТО-2 (5.4)

Кiлькiсть Д-1 (5.5)

Кiлькiсть Д-2 (5.6)

Пробiги LТО-1 i LТО-2 приймати з табл. 5.1 врахуванням їх коригування.

Добову кiлькiсть окремих впливів розрахувати за формулою:

(5.7)

де NiР – рiчна кiлькiсть окремих впливiв;

ДР - кiлькiсть робочих днiв у роцi.

Контрольнi запитання

1. Яке призначення має планово-попереджувальна система технiчного обслуговування рухомого складу автомобiльного транспорту?

2. Яка принципова вiдмiна мiж плановим обслуговуванням i поточним ремонтом автомобiлiв?

3. Як розрахувати рiчну програму окремих видiв технiчного обслуговування автомобiлiв в АТП?

4. Якi задачі вирiшують загальна (Д-1) i поелементна (Д-2) дiагностики автомобiля?

5. Якi системи автомобіля забезпечують безпеку його руху?

Практичне заняття № 4

Технологiчний розрахунок виробничної бази АТП.

Мета заняття: засвоєння методики розрахункiв обсягiв робiт, чисельностi основних ремонтних робочих i кiлькостi постiв ТО i ПР автомобiлiв в АТП.

Вказiвки до виконання заняття

    1. Розрахунок обсягiв робiт.

Рiчнi обсяги робiт за окремими видами ТО i ремонту розраховуються за формулами:

  • щоденного обслуговування:

ТЩО р. =NЩО р · tЩО , люд. · год ; (5.8)

- першого технiчного обслуговування:

ТТО-1 р. =NТО-1 р · tТО-1 , люд. · год ; (5.9)

- другого технiчного обслуговування:

ТТО-2 р. =NТО-2 р · tТО-2 , люд. · год ; (5.10)

- поточного ремонту автомобiлiв:

ТПР р. =Lр · tпр /1000 , люд. · год ; (5.11)

Значення трудомiсткостей t прийняти зкореговані, кiлькостi впливiв N – з формул (3.2-3.6); пробiгу Lр – з (3.1).

Загальний рiчний обсяг усiх робiт в АТП розраховується як сума окремих впливiв:

Σ Тр = ТЩО р+ ТТО-1 р+ ТТО-2 р. + ТПР р. , люд.год ; (5.12)

4.2. Розрахунок кiлькостi постiв технiчного обслуговування (ТО) i поточного ремонту (ПР) автомобiлiв.

Кiлькость постiв ТО

(5.13)

де τi - такт поста i -го виду обслуговування;

Ri - ритм виробництва i -го виду обслуговування.

Такт поста:

Хв (5.14)

де 60 - перевід годин у хвилини;

ti - зкоригована трудомiсткiсть i -го виду ТО;

Pn - кiлькiсть одночасно працюючих робітників на посту (приймати Pn = 2 чол.),

tпер - час на пересування автомобiля (в’їзд - виїзд) (приймати tпер =5 хв.).

Ритм виробництва:

(5.15)

де Tзм - тривалiсть змiни (приймати Tзм = 8 год);

ЗМ - кiлькiсть робочих змiн на добу (1-2);

Niд - добова програма i -го ТО.

Зкорегована трудомiсткiсть ti приймається з табл. 5.1. Добову програму i -го ТО приймати за результатами розрахункiв по формулам (5.2-5.7).

Приклад. Розрахувати кiлькiсть постiв ТО-2 для варіанту №7 (додаток А, табл. A.1)

З табл. 5.1 для автомобiля ЗИЛ-4315 приймаємо зкориговану трудомісткість tТО-2 = 11,3 чол.год.

Тодi такт поста

Добова программа ТО-2

де LP - рiчний пробiг автомобiлiв ЗИЛ-4315,

LТО-2 - зкорегований пробiг до ТО-2. З табл. 5.1 приймаємо LТО-2 =10240 км.

Рiчний пробiг парку за формулою (1) i даними варіанту №7 з табл. A.1 складе

Lp = Др · lc.д. · αT · Ac = 253 · 210 · 0,7 · 100 =3719000 км.

Lp = 3719000 км.

Добова кiлькiсть ТО-2

Приймаємо добову кiлькiсть ТО-2: NТО-2 = 2.

Тодi ритм виробництва ТО-2 складе

Кiлькiсть постiв ТО-2

Приймаємо ХТО-2 = 2 пости.

Аналогiчно разраховується кiлькiсть постiв ТО-1. Кiлькiсть постiв Д-1 i Д-2 приймається рiвною кiлькiстi постiв ТО-1 i ТО-2.

Кількість постів поточного ремонту можна розрахувати за формулою:

(5.16)

де - річний обсяг робіт з поточного ремонту, приймаємо з формули (11);

= (1,2 - 1,5) - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на пости ПР. Більші значення приймаються для великовантажних автомобілів і автобусів;

- кількість робочих днів у році (230 днів);

- тривалість робочої зміни (8 год);

З - кількість змін у зоні ПР (1 зміна);

= 0,8 - середній коефіцієнт використання робочого часу поста;

- кількість робочих на посту, 1-2 чол., в залежності від типу автомобіля. Для автомобілів вантажопідйомністю більше 10 т і автобусів приймати = 2 чол.

4.3 Кiлькість основних робітників зони ТО і ПР

Штатна кількість основних робітників () зони ТО і ПР визначається за формулою

(5.17)

де Σ Тр - загальна рiчний обсяг робiт по ТО i ПР, люд.год,

- річний обсяг робіт щоденного обслуговування, що виконується водієм;

Фшт - рiчний фонд часу штатного робітника, год:

Фшт = Фр - (Дв + Д п.в. ) · 8, год ; (5.18)

де Дв - середня тривалiсть вiдпустки робітника (24 дні);

Дп.в. - кiлькiсть днiв невиходу на роботу з поважних причин (святковi і вихідні).

Таким чином, річний фонд робочого часу штатного робітника складе

Фшт = [365 – (24+7+52· 2)]·8 = 1840 год.

4.4 Розрахунок загального кадрового складу АТП.

Сума працюючих робітників в АТП:

(5.19)

де - адміністративно-господарські працівники;

- основні працівники зон ТО і ПР;

- робітники спеціалізованих ділянок;

- молодший обслуговуючий персонал;

- пожежно-сторожова охорона.

Кількість адміністративно-господарських працівників вибирається з табл Б.3 додатку Б в залежності від списочного складу АТП і узгоджується з викладачем.

Орієнтовна кількість робітників спеціалізованих ділянок () наведена в табл Б.4 додатку Б[1].

Сума всіх працівників АТП, віднесена до списочного складу парку (Ас), не повинна перевищувати 0,6. Цю умову необхідно перевірити за формулою:

(5.20)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.