Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс по транспортной экологии.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
772.1 Кб
Скачать

42

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКС

навчально-методичного забезпечення дисципліни

“Екологічні характеристики схем транспортних систем”

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальностей 7.07010101 «Організація перевезень і управління на транспорті», 7.07010102, «Транспортні системи», 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”

Факультет: Транспортний

Кафедра : Транспортні технології

2012

К

омплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Екологічні характеристики схем транспортних систем” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101 «Організація перевезень і управління на транспорті», 7.07010102, «Транспортні системи», 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”/ Склали: ст.викл. Веремеєнко Л.А., ст.викл Трушевський В.Е. Запоріжжя: ЗНТУ.2012.- 42 с.

Укладачі: ст.викл. Веремеєнко Л.А. Трушевський В.Е.

Рецензент: доц. к.т.н. Турпак С.М.

Відповідальний за випуск: ст.викл. Веремеєнко Л.А.

Затверджена на засіданні кафедри “Транспортні технології”

Протокол № _4_

від “ 15 листопада 2012 р.

ЗМІСТ

Робоча навчальна програма дисципліни “Екологічні характеристики схем транспортних систем . . . . . . . . . . . . . .

4

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Робоча програма з дисципліни «Екологічні характеристики транспортних систем» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Розподіл навчального плану за блоками змістовних модулів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Змістовні модулі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Перелік практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Методичні вказівки до виконання практичних занять . . . .

13

Форми проведення та контролю самостійної роботи студентів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Контрольні питання………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Питання, що виносяться на перший рубіжний контроль . . .

35

Питання, що виносяться на другий рубіжний контроль . . . .

36

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Теоретичніні питання до виконання контрольної роботи . .

39

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Додаток А………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . .

42

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор машинобудівного

інституту ЗНТУ

_________ /Л.Й. Івщенко/

«____»__________ 2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ”

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПРЯМУ 6.070101 Транспортні технології

Факультет Транспортний

Кафедра Транспортні технології

Форма навчання

Нормативні дані

Курс

Семестри

Лекції (год.)

Практичних (год.)

Усього (кредит/год)

Сам. роб. студента (год.)

Залік (семестр)

Денна

3

6

17

17

108/3

74

7

Заочна

4

8

8

6

108/3

94

8

Робоча програма складена на основі галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з напрямку 1004 “Транспортні технології”, затвердженого МОНУ 20.03.2003 року.

Робоча програма складена ст.викл. Веремеєнко Л.А.. ст..викл. Трушевським В.Е

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри транспортних технологій протокол № _4_ від “_15_” листопада 2012 р.

“__”________ 2012 р. Зав. кафедри _________ Г.Ф. Бабушкін

Схвалено:

Голова НМК факультету __________________________ В.Х Козирев

Вступ Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Екологічні характеристики транспортних систем” є отримання студентами знань з однієї з найважливіших проблем сучасного людства – техногенної екології, в тому числі, впливу транспортних засобів на людину і оточуюче середовище, основних напрямів зниження шкідливих наслідків різних видів транспорту.

Задачі вивчення дисципліни

Студент, який засвоїв дисципліну “Екологічні характеристики транспортних систем” повинен знати: основи загальної екології; негативні наслідки техногенної цивілізації людства і розвитку транспортної галузі; правові основи управління екологічної безпеки в державі; вплив окремих видів транспорту на екологічний стан оточуючого середовища; склад токсичних і канцерогенних речовин у відпрацьованих газах двигунів внутрішнього згорання; екологічні проблеми трубопровідного транспорту; методи нормування і контролю шкідливих викидів на транспорті; перспективи використання екологічно чистих видів палива і енергії.

Студент, який засвоїв дисципліну, повинен вміти: обґрунтувати застосування окремих видів транспорту в певних умовах з врахуванням їх екологічної безпеки; розрахувати масові викиди токсичних і канцерогенних речовин у відпрацьованих газах ДВС.

Рекомендації щодо вивчення дисципліни

Лекційний матеріал студенти закріплюють підчас практичних занять, підготовки рефератів і виконання індивідуальних завдань. За умовою успішної здачі двох модульних контролів студент може одержати високу підсумкову оцінку без іспиту.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, яка містить два теоретичні питання і розрахункове завдання.

Програма

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ПРИРОДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ. ВИКИДИ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ІНШИХ ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬСЯ СТАЦІОНАРНИМИ ТА РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ. АНАЛІТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ПАРАМЕТРІВ ІНГРИДІЄЕТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ.

.

Робоча програма

з дисципліни «Екологічні характеристики транспортних систем»

Розподіл навчального часу за блоками змістовних модулів

Модулі (блоки змістовних модулів)

Найменування змістовних модулів дисципліни

Розподіл навчального часу за елементами модуля, години

Обсяг наванта-ження студента

Л

ПЗ

СРВ

СРС

години

кредити

Блоки змістовних модулів, що виносяться на перший рубіжний контроль

1

1. Елементи транспортних систем, що чинять влив на навколишнє середовище

2

2

2

54

1,5

2. Класифікація забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу елементів транспортних систем.

2

2

2

3. Інгридієнтне забруднення навколишнього середовища двигунами внутрішнього згоряння.

2

2

2

4. Параметричне забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем

2

2

2

1.2 Змістовний модуль, що виноситься на самостійну роботу

Підвиди інгридієнтного та параметричного забруднення навколишнього середовища різними типами транспортних засобів та силовими стаціонарними установками.

Розділяючий ефект. Доля об’єктів транспорту у загальному негативному впливі на екологію регіону.

30

Термін проведення І-го підсумкового рубіжного контролю – 9 тиждень

Блоки змістовних модулів, що виносяться на другий рубіжний контроль

2

5. Нормативи та припустимі значення параметрів забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем

2

2

2

54

1,5

6. Аналіз впливу транспортних систем на існування людини

2

2

2

7. Системний аналіз взаємодії транспорту та екосистеми навколишньої території

2

2

2

8. Заходи щодо зменшення негативного впливу елементів транспортних систем на навколишнє середовище

3

3

2

2.2 Змістовний модуль, що виноситься на самостійну роботу

Аналіз на прикладі конкретного об’єкту транспорту застосованих заходів для мінімізації шкідливого екологічного впливу

28

Термін проведення ІІ-го підсумкового рубіжного контролю – 18 тиждень

Загальна кількість

17

17

74

108

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.