Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
комплексний екзамен-Спеціалісти.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
130.56 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УХВАЛЕНО

Вченою радою

Гуманітарно-правового факультету ЗНТУ

2011р.

протокол №________ ______

Голова______________________________

Т.О. Гайворонська

ЗАТВЕРДЖЕНО Науково-технічною радою

Запорізького національного технічного університету ___________________________ _ _2011 р. протокол № ______ ______ ____

Голова _____________________________

С.Б. Бєліков

Програма

комплексного Державного іспиту спеціалістів

зі спеціальності 7.03010201 – Психологія

Перелік дисциплін:

 1. Психологічна служба

 2. Сучасні напрямки практичної психології

 3. Психологія травмуючих ситуацій

 4. Психологія масової поведінки

 5. Геронтопсихологія

 6. Соціальна робота

 7. Охорона праці в галузі

Програму затверджено на засіданні кафедри психології,

протокол № 6 від 21.12.11

Зав. каф. психології_____________________С.В.Походенко

Запоріжжя – 2011

Перелік питань до комплексного державного іспиту

Психологічна служба

 1. Психологічна допомога: мета, зміст, суб’єкти, інституції.

 2. Практична психологія, як галузь суспільної практики в Україні.

 3. Етичний кодекс психолога. Професійно-етичні принципи діяльності працівників психологічних служб.

 4. Практична психологія, як взаємодія клієнта з психологом , спрямована на вирішення певних завдань.

 5. Основні принципи роботи співробітників психологічних служб із представниками різних соціальних сфер.

 6. Основні психологічні якості практичного психолога. Профорієнтаційна формула професії "психолог".

 7. Закордонний досвід організації і функціонування служб психологічної допомоги.

 8. Національна система соціально-психологічної служби (НСПС) України: мета, основні завдання і напрямки діяльності.

 9. Організаційні принципи і структура Національної системи соціально-психологічної служби (НСПС) України.

 10. Особливості організації діяльності психологічної служби.

 11. Соціальні сфери діяльності психологічних служб.

 12. Кваліфікаційні вимоги до психологів - працівників психологічних служб. Спеціальні психологічні здібності.

 13. Зміст підготовки практикуючих психологів: теоретичні і практичні компоненти. Порядок підвищення кваліфікації, перепідготовки, ліцензування й атестації фахівців психологічних служб України.

 14. Професійне вигорання психолога, засоби профілактики та рабілітації.

 15. Сутність "Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року".

 16. Пріоритетні напрямки і зміст діяльності шкільної психологічної служби.

 17. Особливості становлення психологічної служби у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

 18. Особливості психодіагностичної роботи в різних соціальних сферах діяльності психологічних служб.

 19. Просвітницька й профілактична робота як вид діяльності психологічних служб України.

 20. Психологічне консультування як вид діяльності психологічних служб України.

 21. Індивідуальні та групові форми психокорекції в діяльності психологічних служб.

 22. Психологічна реабілітація потерпілих від катастроф як вид діяльності психологічних служб України.

 23. Психолог-консультант у службі екстреної психологічної допомоги "Телефон довіри".

 24. Організація служб психологічної допомоги в соціальних центрах.

 25. Специфіка діяльності психологічної служби на підприємстві.

Література:

 1. Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України. Наказ МОН України №592/33 від 15.08.2001 // Практична психологія та соціальна робота. - № 7 (34). - 2001.

 2. Наказ МОН № 127 від 03.05.99 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» з доповненнями (відповідно до Наказу МОН від 07.06.2001 р. № 439)

 3. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОН та АПН України: проект «КОНЦЕПЦІЯ розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року»

 4. Основи практичної психології / В. Панюк, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

 5. Немов Р.С. Практическая психология: Учеб. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.- 320 с

 6. Детская практическая психология: Учебник / Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской. - М.: Гардарики, 2000. - 255 с.

 7. Практическая психология образования/Под ред. И. В. Дубровиной: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Издательство ТЦ «Сфера», 1997. 525 с.

 8. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала. – М., 2000. Идентичность: Хрестоматия / Сост. Л.Б.Шнейдер. – М.: Издательство НПО «МОДЕК», 2003. – 272 с.

 9. Крайніков Є.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К.: Арістей, 2004. – 260 с.

 10. Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога // Практична психологія і соціальна робота. – 1998. – № 4-5.

 11. Пов’якель Н.І. Професійна рефлексія психолога-практика /Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 6-7.

 12. Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога: Монографія. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – 295 с.

 13. Черный Е.В. Профессиональная идентичность практического психолога / Практична психологія і соціальна робота. – 2000. – № 8. – С.36.

 14. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 1996.

 15. Романова Н.Ф. Інноваційні форми підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери у вищій школі // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 2, 2007. - С. 42-48.

 16. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні: перспектива та особливості розвитку // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3, 2008. - С. 94-102

 17. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998.

 18. Бовин Б.Г., Калашников М.О., Беспалова Е.В. Методические рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в оперативные службы ОВД. – М., 1995.

 19. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - М.: Изд-во "Института психотерапии", 2000. - 368 с.

 20. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с.

 21. Романова Е.С. Работа психолога на телефоне доверия. Методическое пособие. – М.: МГПУ, 2001. – 69 с.

 22. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2001

 23. Волкова В.П. Психологическая помощь в центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.// Работник социальной службы. – 2002. - №3.

 24. Мартынова Т.Н. Психологическая служба вуза. Информационно-аналитический сборник психологической службы КемГУ. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2001. - 31 с.

 25. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 1999.

 26. Соловьев И.В. Особенности групповой психореабилитационной работы с участниками боевых действий и членами их семей. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2000. - №3.

 27. А.В. Потапова, Нартова-Бочавер С.К.. Детская психологическая служба. Курс лекций.Часть II – М.;МОСУ.2001.,122 стр.

 28. Потапова А.В. Курс лекций «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА». часть 1: Организация деятельности психологической службы.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.