Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Комплекс навчально-методичного забезпечення

дисципліни

«Підприємства автомобільного транспорту»

для студентів денної та заочної форм навчання

з напрямку 6.070101 «Транспорті технології»

2012

Методичні сказівки до практичних робіт з дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 «Транспортні технології» / Укл. доц. Юдін В.П., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя.: ЗНТУ, 2012.- 42 с.

Укладачі - доц., к.т.н. Юдін В.П., ас. Якимов А.В.

Рецензент – проф., д.т.н. Бабушкін Г.Ф.

Відповідальний за випуск – доц. ЮдінВ.П.

Схвалено

на засіданні кафедри «Транспортні технології»

Протокол № _2_

Від «_26_» _09_2012 р.

Зав. кафедри,

проф. ________Г.Ф.Бабушкін

ЗМІСТ

Вступ …………………………………...…………..…………...4

Програма …………………………………..…………..……….5

  1. Робоча навчальна програма …...……..………………...…...…6

  2. Робоча програма ………………….………………..…………..7

  3. Змістовні модулі дисципліни ……………………………........8

  4. Перелік практичних занять …………………………………..11

  5. Методичні вказівки до виконання практичних завдань…....12

  6. Контрольні питання……………………………………..........34

6.1. Питання, що виносяться на перший рубіжний контроль …34

6.2. Питання, що виносяться на другий рубіжний контроль ….35

6.3. Контрольні запитання з дисципліни…………………….…..36

  1. Методика оцінки знань студентів……………………………38

  2. Методичні вказівки до змістовних модулів самостійної роботи студента …………………………………...………....…...39

  3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання ………………………....….. 39

Перелік рекомендованої літератури ……………….…………... 41

ВСТУП

Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» є отримання студентами знань про сучасний стан виробничо-техничної бази підприємств автомобільного транспорту і шляхи її подальшого розвитку, порядок проектування і технологічного розрахунку автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування автомобілів.

Задачі вивчення дисципліни

Студент, який засвоїв дисципліну, повинен знати: типи і функції автотранспортних підприємств (АТП); стан і шляхи розвитку виробничо-технічної бази АТП; основи проектування АТП; основи розрахунку виробничої програми по технічному обслуговуванню (ТО) і поточному ремонту, приклади проектних рішень виробничих ділянок ТО і ПР, схем генплану та їх технічно-економічну оцінку.

Студент, який засвоїв дисципліну повинен вміти: коригувати нормативи пробігів автомобілей до ТО і трудомісткості робіт; розрахувати річну виробничу програму, кількість постів ТО, діагностики і поточного ремонту, загальну чисельність виробничих робочих; виконувати технологічне планування виробничих ділянок з обґрунтування технологічного обладнання та оснастки, розраховувати площу виробничих ділянок і загальну площк АТП.

Рекомедації щодо вивчення дисципліни

Крім вивчення лекційного матеріалу студенти закріплюють знання під час практичних занять, екскурсій на передові автотранспортні підприємства м. Запоріжжя, а також самостійної роботи у вигляді курсового проектування.

Студенти заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу, яка містить теоретичні питання і курсову роботу з проектування АТП або СТО згідно варіанту завдання.

ПРОГРАМА

Типи, склад і функції підприємств автомобільного транспорту. Виробничо-технічна база АТП. Основи проектування АТП і СТО. Технологічне обладнання АТП і СТО. Технологічний процесс технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів в АТП і СТО. Техніко-економічна оцінка ефективності підприємств автомобільного транспорту.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор машинобудівного інституту

Проф. ____________ Л.Й. Івщенко

«___» ____________ 2012 року

1 Робоча навчальна програма

дисципліни “Підприємства автомобільного транспорту”

для спеціальності: 6.070101-баклавр транспортних технологій.

Факультет: “Транспортний”

Кафедра: “Транспортні технології

Форма навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції (год.)

Практичні (год.)

Усього (кредит/год.)

Самостійна робота студента. Курсова робота (год.)

Залік

Іспит

Денна

2

4

32

32

4,5/162

98

4

Заочна

2

4

10

6

4,5/162

146

4

Робоча програма складена на основі галузевого стандарту вищої освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з напрямку 6.070101 “Транспортні технології”.

Робоча програма складена доц. Юдіним В.П., асистентом Якимовим А.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Транспортні технології”, протокол №_2_ від _26__09__ 2012 р.

Зав. кафедри, д.т.н.професор _________ Г.Ф. Бабушкін

Голова НМК факультету, к.т.н., доцент_________ В.Х. Козирєв

2 Робоча програма

Розподіл навчального часу за блоками змістовних модулів

Модулі (блоки змістовних модулів)

Найменування змістовних модулів дисципліни

Розподіл навчального часу за елементами модуля, год.

Обсяг навантаження студента

Л

ПЗ

СРС

Год.

Кред.

Блоки змістових модулів, що виносяться на 1-й рубіжний контроль

1. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту

Призначення , типи і функції підприємств автомобільного транспорту

2

2

2

18

0,5

Організаційна структура управління АТП

2

2

2

Сучасні логістичні принципи управління АТП

2

2

2

2. Виробнича програма технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР) автом-в в АТП

Розрахунок річної виробничої програми ТО і ПР автомобілів в АТП

4

4

4

72

2,0

Технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів АТП

4

6

4

2.1. Змістовий модуль, що виноситься на самостійну роботу студента

Виконання 1-ї частини курсової роботи з технологічного проектування АТП

48

Термін проведення 1-го підсумкового рубіжного контролю - 8-й тиждень

Блоки змістових дисциплін, що виносяться на 2-й рубіжний контроль

3.Основи проектування АТП і станцій технічного обслуговування (СТО)

Порядок проектування АТП

2

2

2

108

3,0

Схема генерального плану АТП

4

2

2

Проектні вирішення зон і ділянок АТП

4

4

2

Технологічне обладнання і комунікації АТП

4

2

2

Особливості технологічного проектування СТО

2

4

2

Техніко-економічна оцінка варіантів проектних вирішень

2

2

2

3.1. Змістовий модуль, що виноситься на самостійну роботу студента

Виконання 2-ї частини курсової роботи з технологічного проектування АТП

30

Термін проведення 2-го підсумкового рубіжного контролю - 16-й тиждень

Загальна кількість, год.

36

32

98

162

4,5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.