Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD_SAMOST_ROBOTI_NDODV.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.35 Mб
Скачать

Порядок оцінювання знань студентів

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента протягом семестру повинен:

  • допомагати студентові в організації його роботи;

  • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми науки;

  • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

  • стимулювати активність та інтерес студента у вивченні науки;

  • виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

  • визначити недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

  • виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямками (об’єктами контролю):

  • виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях;

  • виконання завдань для самостійного опрацювання;

  • виконання модульних завдань.

Список літератури Основна

1. Авер’яновВ.Б. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту : [монографія] / В.Б.Авер’янов, О.Ф.Андрійко, Ю.П.Битяк, П.В.Діхтієвський, М.І.Козюбра, А.Т.Комзюк ; В.Б. Авер’янов (заг.ред.) ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Д. : Ліра, 2008. – 585c.

2. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення [Текст] : монографія / [В. Л. Федоренко та ін. ; передм. Ю. В. Ковбасюка ; за ред. О. В. Скрипнюка і В. В. Федоренка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2011. - 343 с.

3. Законотворчість і законодавство [Текст] : хрестоматія / авт.-упоряд.: О. Л. Копиленко, О. В. Богачова. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. - 903 с.

4. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні [Текст] : монографія / М. О. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 232 с.

5. Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України [Текст] : [практ. рек.] / [заг. ред. і упорядкув. О. І. Суслової] ; Прогр. сприяння Парламенту II: Прогр. розв. законотворч. політики. - К. : Москаленко О. М., 2010. - 179 с.

6. Законотворчість: розробка місцевих програм розвитку [Текст] : на прикл. інтегрування принципу рів. прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльн. органів місц. самоврядування. Ґендер. аналіз прогр. місц. розв. (на викон. Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків") / [Олена Суслова, Леся Нечипоренко, Марина Руденко] ; Прогр. сприяння Парламенту II: Прогр. розв. законотворч. політики. - К. : Москаленко О. М., 2011. - 67 с.

7. Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі [Текст] : інформ.-аналіт. дослідження / А. М. Євгеньєва, Ю. Г. Шкарлат ; Програма сприяння Парламенту України університету Індіани США. Лабораторія законодавчих ініціатив. - К. : Заповіт, 2008. - 96 с.

8. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Вид. 3-тє, доп. і перероб. - К. : Правова єдність, 2011. - 524 с.

9. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

10. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]