Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
164.2 Кб
Скачать

Мотивація персоналу підприємства побутового обслуговування (на прикладі ТОВ «Clean group»)

Зміст

Персонал 33

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах інтеграції національної економіки до світового високо конкурентного середовища підприємствам доводиться опановувати новий тип економічної поведінки, спрямованої на ефективне використання ресурсів та підвищення кон­курентоспроможності.

Ефективне управління підприємством означає ефективне управління усіма ресурсами, що має будь-яка компанія: матеріальні, фінансові, людські. Більшість українських компаній вже встигли опанувати техніки управління фінансовими і матеріальними ресурсами. Управління персоналом – більш складна задача ніж управління іншими ресурсами. Це пов’язано з тим, що саме від кваліфікації і здібностей персоналу залежить ступінь ефективності використання інших ресурсів компанії.

Отже особливого значення набуває внесок кожного працівника в досягнення цілей під­приємства, а одним з головних завдань кожного суб'єкта госпо­дарювання стає пошук ефективних способів управління працею, тобто способів, що забезпечують активізацію людського фактора.

У зв’язку з цим, особливого значення набувають питання, пов'язані з розробкою науково обґрунтованої ефективної системи мотивації, здатної за допомогою дієвих стимулів та важелів посилити зацікавленість працівників до високопродуктивної праці. Особливо це стосується сфери послуг, де людський фактор є визначальним, а мотиви та стимули до роботи відрізняються від традиційних сфер господарювання.

Предметом дослідження є процеси управління мотивацією персоналу підприємства сфери побутових послуг.

Об'єктом роботи є система мотивації персоналу ТОВ «Clean Group».

Мета дослідження – знайти напрямки вдосконалення системи мотивації персоналу дослідивши розглянути систему мотивації персоналу, технології стимулювання, фактори що впливають на цю систему,

Для досягнення мети в роботі поставлені і такі завдання:

- розглянути сутність мотивації як елементу управління персоналом;

- дослідити сучасні методи та інструментарій мотивації праці в управлінні;

- проаналізувати особливості мотивації персоналу на підприємствах сфери послуг;

- дослідити основні тенденції розвитку сфери послуг в Україні;

- проаналізувати діяльність підприємства, стан управління персоналом;

- сформувати пропозиції щодо покращення стану системи мотивації.

Інформаційною базою курсової роботи є законодавчі та нормативні акти України з питань праці, її оплати, соціального захисту та регулювання трудових відносин, вітчизняні та зарубіжні наукові джерела, матеріали періодичних видань, результати опитування працівників ТОВ «Clean Group». Для аналізу економічних показників діяльності підприємства була використана звітність ТОВ «Clean Group» за 2011-2013 роки. Зібраний матеріал був узагальнений у загальну систему з попереднім структуруванням по видах і формам.

Методи дослідження. Вирішення поставлених у роботі завдань та обробка експериментальних даних здійснювались за допомогою ЕОМ із залученням наступних методів: економіко-статистичного, соціологічного аналізу, графічного аналізу, анкетування, експертних оцінок.

Структура роботи загальний обсяг роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку з …. літературних джерел, …додатків. Робота ілюстрована ….. таблицями, ………….рисунками

Розділ і теоретичні засади мотивації персоналу підприємства

  1. Сутність мотивації як елементу управління персоналом

Поняття мотивації виникло відносно нещодавно, у 20 ст. разом з теорією «наукового менеджмену» Тейлора. Мотивація ефективно використовується в вирішенні щодня виникаючих завдань спонукання людей до ефективної праці.

Відомі в цей час моделі мотивації розділяються на дві категорії : змістовні теорії мотивації й процесуальні теорії мотивації.

Змістовні теорії (Піраміда Маслоу — теорія МакКлеланда — теорія Герцберга) мотивації ґрунтуються на ідентифікації тих внутрішніх спонукань, які змушують людей діяти так, а не інакше.

Більш сучасні процесуальні теорії (Теорія очікувань, теорія справедливості і т.д.) мотивації ґрунтуються в першу чергу на тому, як поводяться люди з урахуванням їх сприйняття й пізнання.

Класифікацію теорій мотивації представлено у Додатку 1. Однак сама теорія, як показує практика, не може вирішити проблем, що виникають у керівників. Теорії надають певні орієнтири для розробки механізму/моделі стимулювання праці на підприємстві. Кожна з теорій має свою область застосування в практиці управління. Ідеї теорій змістовної й процесуальної мотивації засновані на поняттях: «потреби» й «винагороди».

Потреба - це стан потреби в чому-небудь. Психологи кажуть, що людина відчуває потребу, коли відчуває фізіологічно або психологічно нестачу чого-небудь.

Основними характеристиками потреб є :

 • чинність;

 • періодичність виникнення;

 • засоби задоволення;

 • предметний зміст.

Хоча конкретна особа в конкретний час може й не мати потреби в значенні свідомого її відчуття, існують певні потреби, які кожна людина може відчути. Змістовні теорії мотивації представляють спроби класифікувати ці загальнолюдські потреби по певних категоріях. Дотепер немає однієї всіма прийнятої ідентифікації певних потреб. Однак більшість психологів погоджуються з тим, що потреби в принципі можна класифікувати на первинні й вторинні.

Потреби у свідомості людини перетворюються на інтерес або мотив, який і спонукає людину до певної цільової дії. Термін «мотив» походить від латинського «movere», що означає «приводити до руху», «штовхати».

Мотив – це спонукання людини до активності, пов’язане з намагання задовольнити певні потреби.

Мотив ( спонукання) - це відчуття недоліку в чому-небудь, що має певну спрямованість. При одній і тій же потребі мотивами спостережуваного поводження можуть бути різні предмети. Мотиви є тільки в людини. Мотиви, на відміну від потреб, потенційно усвідомлювані. Мотив є поведінковим проявом потреби й сконцентрований на досягненні мети. Ціль - це усвідомлюваний результат, на який спрямоване поводження, очікуваний результат діяльності людини.

Ціль це те, до чого прагне людина, починаючи що-небудь. 

Коли людина досягає таку ціль, її потреба виявляється задоволеною, частково задоволеною або незадоволеною. Наприклад, якщо ви відчуваєте потребу в складній роботі, це може спонукати вас спробувати досягти цілі у вигляді одержання посади. Одержавши таке місце, ви можете виявити. що робота на цій посаді насправді не така складна, як ви припускали. Це може змусити вас працювати з меншою ретельністю або шукати інше місце роботи, на якому ваша потреба буде задоволена.

Крім того, як стимуляція людської поведінки розглядаються інтереси, бажання й наміри, завдання, оцінка досягнення мети.

Менеджери втілюють свої рішення в справи, застосовуючи на практиці основні принципи мотивації. У даному контексті, тобто відносно управління, можна дати наступні визначення поняттю « мотивація» :

 • мотивація — це процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації [4];

 • мотивація - це процес стимулювання людини або групи людей до діяльності,спрямованих на досягнення цілей організації. Мотивація необхідна для ефективного виконання ухвалених рішень і запланованих робіт;

 • мотивація - це система факторів, що викликають активність людини й визначають спрямованість її поведінки, до яких належать потреби . мотиви, наміри, цілі , інтереси, прагнення [6];

 • мотивація - це спонукання, устремління , що виникають слідом за задоволенням основних людських потреб, і специфічні для кожного індивідуума [10];

• мотивація — це процес формування мотиву у свідомості людини , пов'язаний з осмисленням і порівняльною оцінкою факторів зовнішнього середовища й внутрішнього світу . Результатом цього процесу є наявність або відсутність мотивації до тієї або іншої діяльності, а також сила мотиву.

У цих визначеннях варто особливо виділити , що :

 • по-перше, мотивація пов'язана із цілями індивідуума, групи , організації ;

 • по-друге, це процес, тобто сукупність послідовних взаємозалежних дій ;

 • в-третіх, мотивація є причинно-наслідковим зв'язком ;

 • по-четверте, мотивація характеризується індивідуальною структурою й силою мотивів.

Підсумки. Отже, стимулювання можна визначити, як процес формування й використання стимулів при виробленні й реалізації мети. Визначено, що мотивація як окремий предмет не набула повного розвитку. Досліджено основні теорії мотивації та визначено, що вони не є взаємовиключними, а ефективно можуть діяти в комплексі. При розгляді поняття потреби, мотиву та цілі як основних збудників людської діяльності, було виявлено, що вони є унікальними для кожної конкретної людини. Мотивацію визначено як процес, тобто сукупність послідовних взаємозалежних дій, що характеризується індивідуальною структурою й силою мотивів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.