Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая Екон підпр.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
70.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту україни

Київський національний університет технологій та дизайну

Методичні вказівки

по виконанню курсової роботи з дисципліни

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

для студентів денної та заочної форм навчання

Упорядники: проф. Гречан А.П.

ст. викл. Кононенко Г.І.

КИЇВ 2011

ВСТУП

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства”. В процесі написання курсової роботи студенти всебічно розглядають проблеми економіки, що дає можливість більш глибшого вивчення предмету.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань, набутих в процесі вивчення курсу “Економіка підприємства”, отримати навики у виборі варіантів для вирішення проблемних питань, вміння застосовувати їх у практичному вирішенні економічних питань конкретного підприємства.

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом спільно з консультацією керівника. Після вивчення літератури з теми дослідження, студент повинен подати керівнику для узгодження план роботи, пропозиції щодо принципового рішення питань проблеми.

  1. Вимоги до змісту курсової роботи

У процесі написання курсової роботи студент має здійснити аналіз основних техніко-економічних показників господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва.

Розділи роботи повинні вміщувати теоретичні та практичні дані. З цією метою, окрім спеціальної літератури по темі, що розробляється, використовуються існуючі статистичні дані, методичні вказівки, зарубіжна література, звітність підприємства.

Обов’язковим є наявність в курсовій роботі розрахункової частини, обсяг якої з’ясовується з керівником. Розрахункова частина повинна складати не менш 25 – 30% від обсягу всієї роботи.

Матеріал курсової роботи має бути викладений відповідно до вимог законів формальної логіки: не можна висловлювати два суперечливих судження про один предмет; кожна висловлена думка, твердження мають бути достатньо обґрунтовані.

  1. Вибір теми курсової роботи

Обрана тема визначає задачі, цілі та результати дослідження. По можливості всі вищеперераховані моменти повинні бути направлені на рішення практичних і теоретичних проблем, забезпечують підвищення основних економічних показників підприємства.

Студент стаціонарної форми навчання обирають тему у відповідності до тематики науково-дослідної роботи студентів після узгодження з науковим керівником. Студенти заочної форми навчання у відповідності до вказівок викладача – консультанта по виконанню курсової роботи з урахуванням своєї практичної діяльності.

Вибираючи тему курсової роботи, студент має враховувати її наукову і практичну значущість, а також наявність необхідних матеріалів, що стосуються теми курсової роботи.

  1. Структура курсової роботи та основні вимоги до розділів

У відповідності до тематики курсових робіт передбачається вивчення широкого кола питань. При розгляданні кожної проблеми необхідно складати індивідуальний план роботи та обґрунтовувати зміст найважливіших розділів. Проте, в основі повинна бути типова структура, яка включає:

  • вступ;

  • теоретична частина;

  • аналітична частина

  • практична частина;

  • висновки;

  • список використаної літератури.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми для сучасного стану економіки. Формулюються конкретні цілі та задачі дослідження, що стають перед підприємством в світі теми, що вивчається. Розкривається значення питань, що пропонується розглянути для успішного вирішення проблеми.

Для висвітлення теоретичного питання, необхідно після вивчення спеціальної літератури, періодичних видань та інших джерел, згрупувати отриману інформацію з проблематики виконуваної роботи. Також всебічно викладається сутність питань, що складають основу теми. Основну увагу в цьому розділі потрібно приділити розкриттю сутності економічних категорій, враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід.

У практичному розділі представляються матеріали, що відображають практичний досвід теми дослідження. Використовуючи матеріали функціонуючого підприємства, вивчається проблема та її вирішення на підприємстві, що аналізується. Також в розділі міститься пропозиції студента по проблемі, що розглядається, з метою покращення її вирішення. Основна увага повинна бути приділена економічному обґрунтуванню запропонованим рекомендаціям. У випадку наявності декількох варіантів рішення проблеми, яка вивчається, за допомогою відповідних розрахунків обґрунтовується доцільність впровадження запропонованого варіанту.

В заключній частині курсової роботи наводяться підсумки вивчення проблеми, що розглядалась як в теоретичному розділі, так і в практичній реалізації запропонованих заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.