Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая Екон підпр.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
70.14 Кб
Скачать
 1. Оформлення курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи повинен складати 40 – 50 аркушів машинописного тексту форматом А4 через інтервал 1,5 з використанням шрифтів текстового редактора WORD розміру 14. Робота виконується українською мовою, з одного боку аркуша. У чистому тексті не дозволяється робити виправлення, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих). Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Титульний лист оформлюється за типовим зразком. При оформленні списку використаної літератури, джерела розташовуються у такій послідовності: законодавчі та нормативні акти (закони, укази, постанови), статистичні довідники, спеціальна та навчальна література в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Всі використані в роботі цифрові дані, цитати повинні мати посилання на джерела. Посилання робиться в тексті в квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаної літератури. Наприклад: [5, с. 14].

Складні таблиці, які не вміщуються в тексті, а також інші допоміжні матеріали включаються в додатки роботи. При цьому в тесті на них робляться відповідні посилання. Назви таблиць мають відображати основний зміст ілюстративного матеріалу, період часу, за який наводяться дані, а також одиниці виміру.

 1. Захист курсової роботи

Виконану та оформлену роботу студент повинен здати для перевірки та рецензування керівнику в зазначений кафедрою період.

Курсова робота рецензується керівником та визначається можливість її захисту. До захисту допускаються роботи, що оцінені керівником позитивно. Якщо робота виконана з порушеннями щодо вимог до курсової роботи, то її повертають на доопрацювання.

Захист курсової роботи проводиться по його змісту. Студент повинен розкрити актуальність вибраної теми, зміст роботи, зробити висновки, продемонструвати знання використаної літератури та дати відповіді на запитання керівника.

Тематика курсових робіт

 1. Мета створення та особливості функціонування об’єднань підприємств.

 2. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств.

 3. Сучасні проблеми амортизаційної політики підприємств різних форм власності.

 4. Видова структура основних засобів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах.

 5. Тенденції розширеного відтворення основних засобів на підприємствах України.

 6. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

 7. Вплив нематеріальних ресурсів підприємства на конкурентоспроможність його продукції на ринку.

 8. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємства.

 9. Патентування й ліцензування підприємницької діяльності та ресурсів фірми.

 10. Роль та управління оборотними коштами у виробничому процесі підприємства.

 11. Нормування оборотних коштів підприємства.

 12. Проблеми та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах України.

 13. Особливості формування структури персоналу підприємств різних типів, розмірів і форм власності.

 14. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.

 15. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності.

 16. Основні напрями вдосконалення організації оплати праці в Україні на сучасному етапі.

 17. Калькулювання витрат на виробництво та реалізацію окремих видів продукції.

 18. Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

 19. Ціни на промислову продукцію: загальна характеристика, методи встановлення та регулювання.

 20. Прибуток та дохід як основні показники результатів діяльності підприємства.

 21. Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

 22. Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

 23. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 24. Економічна безпека та фактори впливу на економічну безпеку підприємства.

 25. Змістовна характеристика державної програми антикризового господарювання.

 26. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання в Україні.

 27. Практика та ефективність санації господарюючих суб’єктів в Україні.

 28. Масштаби та тенденції банкрутства суб’єктів господарювання в Україні.

 29. Особливості визначення головних напрямів діяльності підприємств різних форм власності та сфер діяльності.

 30. Правові основи та напрями діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.

 31. Структура підприємства та чинники, що на неї впливають.

 32. Тенденції та проблеми розвитку малих підприємств в Україні.

 33. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин.

 34. Сучасні тенденції залучення й використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України.

 35. Чинники підвищення ефективності використання капіталовкладень та фінансових інвестицій.

 36. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України

 37. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.

 38. Розвиток системи стратегічного планування та бізнес-планування за ринкових умов господарювання.

 39. Технічні, організаційні та соціальні заходи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється на підприємствах України.

 40. Формування власних систем якості на підприємствах України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.