Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mekhanika_2_Redaktsiya / ЗМ_модуль2.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
10.92 Mб
Скачать

Ііі. Змістовий модуль 2

Динаміка матеріальної точки

Теоретичне ядро

Основні поняття динаміки. Закони Ньютона.

Предмет і задачі динаміки матеріальної точки.

Динаміка – основна центральна частина механіки, в якій вивчаються закони механічного руху як результат їх взаємодії, тобто закони механічного руху розглядаються разом з причинами, що зумовлюють той чи інший механічний стан матеріальних об’єктів.

В основі динаміки лежать три закони природи, вперше сформульовані І.Ньютоном в 1687 р. у книзі «Математичні принципи натурфілософії» у вигляді чіткої системи трьох взаємозв’язаних тверджень (аксіом), що називають динамічними законами руху Ньютона, або аксіомами механіки.

Закони Ньютона мають емпіричний (дослідний) характер – вони є узагальненням багаточисельних дослідних фактів, що встановлюють взаємозв’язок між рухом тіл і причинами, що спричинили, або змінили цей рух.

Динаміка розв’язує дві задачі, одна з яких основна:

І задача ( пряма основна задача динаміки): за заданими силами і масі тіла знайти кінематичний закон руху матеріальної точки, що визначає положення і швидкість руху у будь-який момент часу.

ІІ задача (обернена): знаючи кінематичний закон руху і масу тіла, визначити сили, що діють на матеріальну точку.

Рух і взаємодія тіл. І закон динаміки – закон інерції Галілея.

Взаємодія і механічний рух – це ті найпростіші фізичні процеси, які спостерігає людина в навколишньому матеріальному світі.

Основна проблема, яку довгий час не вдавалося розв’язати – це встановлення співвідношень між процесами взаємодії і руху: що первинне, а що вторинне.

Згідно поглядів давньогрецького вченого Аристотеля – природним механічним станом матеріальних тіл є спокій; для того, щоб рух тіл виник і зберігався незмінним потрібна постійна зовнішня дія з боку інших тіл, а для підтримки механічного руху навіть з постійною швидкістю необхідна зовнішня дія навколишніх тіл.

Ця точка зору панувала в науці з часів великого філософа античного періоду Аристотеля до ХVІ століття.

Видатний італійський вчений Г.Галілей (ХVІ –ХVІІ ст.) на основі дослідів з похилою площиною та помітивши закономірність в механічному русі тіла при зменшенні тертя та інших зовнішніх впливів, вказав на той граничний випадок механічного руху, який повинен спостерігатися при повній відсутності зовнішніх взаємодій, а саме – рівномірний прямолінійний рух.

Останнє твердження можна пояснити, використовуючи дослід Галілея з похилою площиною (рис. 2.1).

Рис. 2.1.

З рис. 2.1 випливає:

При l h, l → ∞, a → 0.

Висновки:

а) Взаємодія тіл не є першопричиною руху. Тіла перестають рухатись не тому, що зовнішні дії не підтримують рух, а в тому що ці взаємодії перешкоджають рухові.

б) Взаємодія тіл викликає не рух, а зміну механічного руху або стану тіла, тобто зміну швидкості руху тіла, що приводить до прискорення.

в) Природнім механічним станом тіл є рівномірний прямолінійний рух. Зовнішні дії матеріальних тіл не викликають рух, а лише змінюють його.

Всі ці висновки були сформульовані Г.Галілеєм у вигляді твердження, яке називається закон інерції Галілея:

Якщо відсутні зовнішні дії, або у випадку їх компенсації, тіло може рухатися поступально з постійною швидкістю або перебувати в стані спокою (тобто рухатись без прискорення).

Інерція – це фізичне явище збереження стану спокою або рівномірного прямолінійного руху матеріальних тіл при відсутності або при компенсації зовнішніх дій на них інших тіл.

Такі тіла називаються вільними (ізольованими), а їх рух називається рухом за інерцією, а механічний стан – інерційним.

Видатний англійський вчений І. Ньютон сформулював закон інерції так (І закон динаміки в системі законів механіки):

Всяке тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху доти, поки і оскільки дія з боку інших тіл не спричинює зміну цього стану.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Mekhanika_2_Redaktsiya