Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фитофармакология.pdf
Скачиваний:
203
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
4.34 Mб
Скачать

них і лікарських культур — 2 – 6 л/га. Норми витрати гербіциду з вмістом 24 % діючої речовини збільшуються вдвічі.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні. Стомп Аналоги пенітран, гербадокс, проул. Діюча речовина пендиметалін. Хіміч- на назва діючої речовини N-(1-етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-ди- нітробензенамін [С.А.]. Виготовляється у формі 33 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Помаранчево-жовті кристали. Розчинність у воді при 20 ° С — 0,3 мг/л. Добре розчинний в ароматичних вуглеводнях. Стійкий у лужному та кислому середовищах. У заводській тарі га- рантовано зберігається два роки. Не подразнює шкіру, але слід за- побігати потраплянню препарату на відкриті ділянки шкіри. Мало- токсичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щурів

1050 – 1250 мг/кг, IV гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших комах.

Призначення. Стомп ґрунтовий гербіцид вибіркової дії. Засто- совується проти однорічних злакових і двосімядольних бурянів шляхом обприскування ґрунту після посіву, але до появи сходів ку- курудзи і соняшнику з нормами витрати 3 – 6 л/га, після останнього підгортання, але до появи сходів картоплі — 5 л/га, через три дні після висіву озимої пшениці — 5 л/га, рису — 5 – 6, петрушки коре- невої — 2,5 – 4,5 л/га. У посушливих умовах гербіцид доцільно за- гортати в ґрунт на 3 – 5 см. Перспективне використання гербіциду (після відповідної реєстрації) в посівах цибулі, часнику, хмелю, сої, томатів, тютюну, гороху та ін. Резистентність не виявлено.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

 

5.6.7. Діарилові ефіри

 

 

Активність діарилових ефірів як гербіци-

Загальна

 

 

дів визначають різноманітні замінники в

характеристика

 

 

 

ароматичних радикалах. Їх дія на чутли-

 

 

ві буряни зумовлена тим, що вони порушують транспорт електронів

ухлоропластах і мітохондріях. Однак для вияву активності цих гер- біцидів необхідне тривале інтенсивне освітлення, а також наявність

урослинах каротиноїдів (ксантофілу) і кисню. У процесі гербіцидної дії утворюється малоновий діальдегід, продукт пероксидного окис- нення ліпідів, який є індикатором окисного пошкодження мембран. Окисне фотофосфорилування є найбільш чутливою системою, яка насамперед пошкоджується в процесі гербіцидного впливу. Під дією гербіцидів відбувається неконтрольоване швидке поглинання кис- ню, посилюється дихання, що свідчить про розєднання процесів за- пасання енергії дихання.

317

 

Аналоги блазер, блазер 2С. Діюча ре-

Такл

човина ацифлуорфен. Хімічна назва

 

 

діючої речовини 5-[2-хлор-4-(трифлуорометил)фенокси]-2-нітро- бензойна кислота [С.А.]. Виготовляється у формі 24 % в.р.к.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Кристалічна речовина жовтого кольору. Розчинність у воді при 25 °С понад 250 г/л. Практично не розчиняється в гідрофоб- них органічних розчинниках. У заводській тарі гарантовано збері- гається два роки. Помірно токсичний для теплокровних тварин і

людини (ЛД50 для щурів — 1370 – 2025 мг/кг, IV гр. г.к.). Малоток- сичний для бджіл та інших корисних комах. Забороняється викорис-

товувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм. Призначення. Такл післясходовий контактний гербіцид вибі-

ркової дії. Застосовується проти однорічних двосімядольних бурянів шляхом обприскування вегетуючих рослин у фазі двох чотирьох трійчастих листків у сої, але в ранні фази розвитку бурянів (5 – 8 см) в нормах 1,5 – 2,5 л/га, шавлії мускатної (у фазі чотири шість справжніх листків у культури) — 1,7 і герані ефіро- олійної — 2,1 л/га. Входить до складу комбінованого гербіциду га- лаксі-топ, 47,1 % в.р.к. Можливе використання в бакових сумішах із протизлаковими гербіцидами (поастом, фюзиладом, фуроре супер та ін.). Резистентність у чутливих видів бурянів не виявлено.

Селективність блазеру (таклу) до сої зумовлена ферментативним розщепленням його активного інгредієнта протягом нічного часу доби.

Реєстрацію призупинено.

 

Аналог кохтар. Діюча речовина

Гоал 2Е

оксифлуорфен. Хімічна назва діючої ре-

 

 

човини 2-хлор-1-(3-етокси-4-нітрофенокси)-4-(трифлуорометил)бен- зен [С.А.]. Виготовляється у формі 24 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Оранжева кристалічна речовина. Розчинність у воді при 25 °С — 0,116 мг/л. Добре розчиняється в органічних розчинниках (кетонах, спиртах, ароматичних вуглеводнях тощо). Стійкий при нагріванні. Не руйнується при дії розбавлених кислот і лугів при температурі 20 °С. У заводській тарі гарантовано зберігається два роки. Малотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для

щурів > 5000 мг/кг, IV гр. г.к.). Не токсичний для бджіл та інших корисних комах. Забороняється використовувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Гоал ґрунтовий і післясходовий контактний ге- рбіцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних двосімядольних бурянів висотою 10 – 15 см в яблуневих садах із нормою витрати 4 – 5 л/га. На посівах цибулі до появи сходів куль- тури — 0,5 – 1, соняшнику — 0,8 – 1 л/га. У лісорозсадниках: на одно-

318

річних посівах ялини, сосни, модрини до появи сходів — 2 – 4 л/га, післясходове обприскування після закінчення росту сіянців — 3 – 4 л/га (одноразово), сіянці другого третього року, а також наса- дження ялини, сосни, модрини обробляють проти однорічних і бага- торічних бурянів — 6 – 8 л/га (один два рази за сезон).

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

5.6.8. Похідні циклогександіону (кетони)

 

Гербіциди з похідних кетонів добре по-

Загальна

глинаються рослинами через листя та

характеристика

молоді стебла, швидко пересуваються по

 

рослині. Місцем дії гербіцидів є верхівки пагонів (конуси наростан- ня), вузли потовщення, корені та бруньки, де вони пошкоджують процес поділу клітин. Через один два дні у чутливих злакових (тонконогових) рослин зупиняється ріст, змінюється забарвлення листя спочатку на жовтуватий, фіолетовий, а потім на коричне- вий колір. Гинуть рослини через 7 – 14 днів. Це гербіциди систем- ної дії, селективність яких спрямована на двосімядольні види бурянів.

 

Аналоги набу, поаст новий. Діюча ре-

Поаст

човина сетоксидим. Хімічна назва дію-

 

 

чої речовини — (±) 2-[1-(етоксиіміно)бутил]-5-[2-(етилтіо)пропіл]-3- гідрокси-2-циклогексен-1-он [С.А.]. Виготовляється у формі 20 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Масляниста рідина без запаху. Розчинність у воді при 20 °С — 4700 мг/л (при рН = 7). Добре розчиняється в органічних сполуках. Стійкий у лужному середовищі. У заводській тарі гаран- товано зберігається два роки. Малотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щурів понад 2676 – 3200 мг/кг, IV гр.

г.к.). Не токсичний для бджіл та інших корисних комах при застосу- ванні до початку цвітіння культури і бурянів.

Призначення. Поаст післясходовий системний гербіцид вибір- кової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів, коли вони знаходяться в фазі двох шести листків у посі- вах цукрових, кормових, столових буряків, сої, огірків, моркви, ка- пусти, цибулі з нормами витрати 1 – 3 л/га, а проти багаторічних злакових бурянів висотою 10 – 15 см на цих самих культурах норми витрати збільшують до 3 – 5 л/га. На посівах льону-довгунця проти однорічних і багаторічних злакових бурянів з нормами витрати 3 – 4 л/га, томатів, кавунів, люцерни — 2,5 – 5, люпину — 2, коно- пель — 1,5 л/га. Застосовується на посівах ефіроолійних рослин (мяти перцевої — 2,5 – 3,75 л/га, лаванди — 5 – 7,5, шавлії мускат- ної — 1,5 – 3 л/га) проти однорічних злакових видів бурянів.

319

Перспективне застосування поасту на посівах соняшнику, ріпаку та інших двосімядольних культур.

Реєстрацію призупинено.

Центуріон Аналог селект. Діюча речовина кле- тодим. Хімічна назва діючої речовини

(Е,Е)-(±)-2-[1-[[(3-хлор-2-пропеніл)оксі]іміно]пропіл]-5-[2-(етил-

тіо)пропіл]-3-гідрокси-2-циклогексен-1-он [С.А.]. Виготовляється у формі 25,4 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Світло-жовта рідина, добре розчинна в органічних сполу- ках. У ґрунті період піврозпаду близько трьох діб. У заводській тарі гарантовано зберігається два роки. Помірно токсичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щурів понад 1360 – 1630

мг/кг, IV гр. г.к.). Не токсичний для бджіл та інших корисних ко- мах при застосуванні до початку цвітіння культури і бурянів.

Призначення. Центуріон післясходовий системний гербіцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злако- вих бурянів, коли вони знаходяться у фазі двох шести листків у посівах цукрових, кормових, столових буряків, льону-довгунця, ци- булі (незалежно від фази розвитку культури) з нормами витрати 0,2 – 0,4 л/га з додаванням до робочої суміші поверхнево-активної речовини (ПАР) «Аміго» у співвідношенні до препарату 3 : 1 (0,6 – 1,2 л/га). Проти багаторічних злакових бурянів висотою 15 – 20 см на цих самих культурах норми витрати гербіциду збільшують до

0,6 – 0,8 л/га, а ПАР «Аміго» — до 1,8 – 2,4 л/га.

У бакових сумішах з базаграном, галакситопом і півотом виявляє фітотоксичність. Можливе послідовне використання протидвосімя- дольних гербіцидів, але не раніше ніж через 24 год. Необхідно утриматися від обприскування за годину до дощу та в умовах силь- ної посухи. Перспективне використання гербіциду на посівах сої, картоплі, люцерни і багатьох овочевих культур.

5.6.9. Похідні арилоксіалканкарбонових кислот

Гербіциди, похідні арилоксіалканкарбонових кислот групи фе- ноксіоцтової, феноксимасляної і феноксипропіонової кислот, вияв- ляють високу біологічну активність щодо двосімядольних видів бурянів у посівах зернових колосових культур, рису, кукурудзи. Водночас похідні арилоксифеноксипропіонових кислот виявляють високу гербіцидну активність до однорічних і багаторічних злако- вих видів бурянів на посівах двосімядольних культур.

320

5.6.9.1. Похідні феноксіоцтової кислоти

 

Як гербіциди широко використовуються

Загальна

солі і ефіри 2,4-Д та солі 2М-4Х. Їх хімічні

характеристика

 

властивості зумовлені ароматичним ради-

 

калом (фенілом) і наявністю карбоксильної групи СООН. Активність феноксіоцтової кислоти зростає при введенні в молекулу галогенів, зокрема хлору і фтору, меншою мірою йоду чи брому. Максималь- на активність спостерігається при введенні галогену в положення 2 і 4. В інших положеннях їх фізіологічна дія послаблюється.

Більша проникна здатність ефірів зумовлює їх вищу гербіцидну активність порівняно з солями. Вони добре проникають у листки і через продихи і в коріння через кореневі волоски, а також долаючи кутикулу. Однак феноксіоцтові кислоти частіше застосовують під час вегетації рослин у вигляді водних розчинів і емульсій. Клітинні оболонки не стають перешкодою для ліпофільних та гідрофільних речовин, оскільки мають мікропори ектодесми. Гербіциди краще проникають у молоді рослини з тонкими покривами і відкритими продихами, чим можна пояснити більшу чутливість їх у ранніх фа- зах росту. Потрапляючи в мезофіл листків, гербіциди швидко гідро- лізуються до 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти і рухаються по су- динній системі одночасно з продуктами асиміляції, досягаючи сим- пласта, який складається з цитоплазми клітин, з,єднаних плазмо- десмами.

Рух 2,4-Д по рослині відбувається під дією осмотичних і транспі- раційних процесів, а також з використанням енергії макроенерге- тичних сполук АТФ і АДФ, що свідчить про вступ гербіцидів у мета- болітичні комплекси з глюкозою, аспарагіновою кислотою, які при гідролізі здатні виділяти вільну 2,4-Д кислоту.

З гербіцидами в рослинах відбуваються різні перетворення: во- ни можуть посилювати або послаблювати свою фітотоксичність аж до повної інактивації; поглинатися різними тканинами рослини і вступати в процеси метаболізму. Руйнування молекули гербіциду відбувається в напрямі декарбоксилування (відокремлення бічного ланцюга з утворенням СО2), гідроксилування (введенням окси-

групи в кільце), а також утворенням конюгатів з продуктами об- міну речовин, що призводить до втрати фітотоксичності гербіциду.

У ґрунті феноксіоцтові похідні зазнають руйнування і перетво- рень, солі вимивання в більш глибокі горизонти, а ефіри ви- паровування. Деградація гербіцидів відбувається під впливом фо- тохімічного і мікробіологічного розпаду. Виявлено різноманітні ви- ди грибів, актиноміцетів, бактерій, які здатні руйнувати 2,4-Д кис- лоту або використовувати її як джерело вуглецю в живленні. Є чис- ленні відомості, що 2,4-Д у ґрунті руйнується протягом одного міся- ця.

321

У чутливих рослин гербіциди з групи феноксіоцтових кислот уже через кілька годин затримують або зупиняють ріст. Під впливом явища епінастії, тобто прискореного росту тканин верхнього боку листків, стебел, черешків, відбувається викривлення їх донизу, по- товщення провідних тканин. У нижній частині рослин утворюються потовщення, з яких зявляються додаткові корені. Потовщення і фа- сціація органів супроводжується посиленням тургору, внаслідок чо- го пагони і корені розтріскуються, а потім уражуються бактеріями і грибами. В уражених рослин спостерігається деформація генерати- вних органів (спотворені квітки, суцвіття і плоди, не утворюється насіння, недорозвинені колосся тощо). Подібні морфологічні зміни залежать від видових особливостей рослин, їх вікових відмінностей, погодних умов і є наслідком глибоких змін у перебігу фізіологічних

ібіохімічних процесів, що в них відбуваються.

Воброблених рослин спочатку посилюється дихання, потім зу- пиняється біосинтез хлорофілу, що призводить до гальмування процесу фотосинтезу. Відбувається гідролітичний розпад крохмалю, інуліну, білків, призупиняються процеси синтезу. Відразу після об- прискування гербіцидом в рослинах нагромаджується вміст рухо- мих форм вуглеводів (моноцукрів і сахарози) за рахунок зменшення кількості запасних видів пластичних речовин. Швидко зменшується надходження в рослину азоту, фосфору, калію і зупиняється синте- зуюча діяльність кореневої системи. Порушується водний обмін, втрачається тургор, рослини вянуть.

Через сильний вплив на синтез нуклеїнових кислот гербіциди порушують біосинтез білків, інгібують діяльність ферментних сис- тем, затримують процеси окисного і фотосинтетичного фосфорилу- вання, порушуючи утворення АТФ і АДФ, сполук, що визначають енергетичний обмін рослин. Тобто під дією гербіцидів у чутливих рослин відбуваються глибокі негативні зміни в процесі обміну речо- вин, зокрема біосинтезу структурних і ферментних білків, які при- зводять до розладу всіх складових метаболізму рослинного організ- му і його загибелі.

Під впливом гербіцидів у рослинах відбуваються реакції, в яких можна виділити три фази:

Фаза 1 — стимуляція (триває до двох днів), яка супроводжу- ється посиленням фотосинтезу, поглинанням йонів, РНК, збіль-

шенням маси тощо; мобілізація резервів.

Фаза 2 — перерозподіл асимілятів (триває два сім днів), що супроводжується подовженням стебел, розростанням тканин, вяненням листків, їх скручуванням.

Фаза 3 — загибель рослин (продовжується від семи до десяти днів), коли відбувається руйнування тканин.

Вибірковість дії гербіцидів зумовлена відмінностями в швидкості метаболічної їх інактивації, різними темпами поглинання і транс-

322

портування, а також різним ходом фізіологічних і біохімічних про- цесів у чутливих і стійких рослин.

 

Аналоги 2,4-Да, дезормон, дікопур Ф,

2,4-Д амінна сіль

луварам. Діюча речовина диме-

 

 

тиламінна сіль 2,4-Д. Хімічна назва діючої речовини. — диметила- мінна сіль (2,4-дихлорфеноксі)оцтової кислоти [С.А.]. Виготовляєть-

ся у формі 50 % в.р. (68,5 % в.р.).

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна гігроскопічна кристалічна речовина. Добре роз- чинна у воді (311 мг/л), етанолі, метанолі. Технічний препарат ви- пускається у формі водорозчинних концентратів (в.р.к.) бурого ко- льору, із запахом дихлорфенолу. У металевій або поліетиленовій тарі може зберігатися практично необмежений час, не втрачаючи гербіцидних властивостей. Середньотоксичний для теплокровних

тварин і людини (ЛД50 для щурів — 639 – 764 мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корисних комах при застосу-

ванні до цвітіння бурянів. Забороняється використовувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. 2,4-Д амінна сіль післясходовий системний гер- біцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних і багаторічних двосімядольних бурянів у посівах пшениці, жита, вів- са, ячменю, проса в нормі 0,9 – 1,7 л/га (без підсіву багаторічних бо- бових трав) від фази кущіння до виходу в трубку, кукурудзи — 0,9 – 1,7 л/га, коли вони знаходяться у фазі трьох пяти листків. У посі- вах райграсу високого, вівсяниці лучної — 0,8 – 1 л/га, стоколосу безостого, лисохвосту лучного — 1 – 2, вівсяниці лучної, тимофіївки лучної, мяти перцевої — 2 – 3, коріандру — 2 – 2,5, ромашки дал- матської — 2,4, лаванди — 3 – 4 л/га.

Спостерігається поява резистентності в окремих видів бурянів. Стійкість проти цього гербіциду виявляють ромашка непахуча, во- лошка синя, підмаренник чіпкий, дискуранія Софії, зірочник серед- ній, мак-самосійка, куколиця біла та багаторічні двосімядольні види.

Для 2,4-Д з вмістом 68,5 % д.р. норми витрати гербіциду на зер- нових колосових і кукурудзі зменшують до 0,7 – 1,2 л/га, а для де- зормону, 60 % в.р. та дікопуру Ф, 60 % в.р. — до 0,8 – 1,4, для лува-

раму, 75 % в.р. — 0,8 – 1,3 л/га.

З метою розширення спектра дії та подолання появи резистентності 2,4-Д входить до складу комбінованих гербіцидів: діален С, 40 % в.р.; діален супер, 46,4 % в.р.к.; бюктрил Д, 45,5 к.е.; ланцет, 53 % м.в.е.;

лендмастер, 30 % в.р.; лонтрим, 39,5 % в.к.; трезор, 60 % з.п. і ін.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

 

Аналоги МСРА, дікопур МЦПА, агри-

2М-4Х

токс, дикотекс, метаксон, агроксон. Діюча

 

 

речовина диметиламінна сіль 2М-4Х. Хімічна назва діючої речо-

323

вини (4-хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота [С.А.]. Виготовля- ється у формі 75 % в.к.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Біла кристалічна речовина. Розчинність у воді — 734 мг/л при 25 °С, але в органічних сполуках розчиняється добре. Техніч- ний продукт порошок сірого або темно-вишневого кольору. У гер- метичній заводській тарі може зберігатися необмежений час, не втрачаючи гербіцидних властивостей. Середньотоксичний для теп- локровних тварин і людини (ЛД50 для щурів — 900 – 1160 мг/кг,

ІІІ гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корисних комах при застосуванні до цвітіння бурянів. Забороняється використовувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. 2М-4Х післясходовий системний гербіцид вибі- ркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних і багаторіч- них двосімядольних бурянів у посівах пшениці, жита, вівса, ячме- ню в нормі 0,9 – 1,5 л/га, а проса — 0,5 – 1,1 л/га, починаючи від фа- зи кущіння до виходу в трубку, сорго — 0,5 – 1,1, коли воно знахо- диться у фазі трьох пяти листків, рису — 1 – 1,3 л/га у фазі повно- го кущіння. В посівах льону-довгунця у фазі «ялинки» при висоті культури 3 – 10 см норми витрати 0,5 – 0,75 л/га. У посівах райграсу високого, вівсяниці лучної — 1,5 – 1,9, стоколосу безостого, лисохво- сту лучного, тимофіївки лучної — 0,75 – 1,5 л/га. Конюшину повзучу і польову, в чистому посіві та під покривом ячменю обробляють піс- ля появи першого трійчастого листка з нормою витрати гербіциду 0,6 – 1 л/га, а картоплю захищають, обприскуючи вегетуючі буряни до появи сходів культури, при нормі 0,5 – 1,2 л/га. Норми витрати агритоксу, 50 % в.р. збільшуються відповідно до вмісту діючої речо- вини в препаративній формі.

Спостерігають появу резистентності в окремих видів бурянів. Стійкість проявляють дискуранія Софії, підмаренник чіпкий, ро- машка непахуча, мак самосійка, куколиця біла та багаторічні дво- сімядольні види. З метою розширення спектра дії та подолання ре- зистентності 2М-4Х вводять до складу комбінованих гербіцидів (ба- загран М, 37,5 % в.р).

Всі двосімядольні польові культури та плодові насадження дуже чутливі до 2М-4Х, тому необхідно запобігати потраплянню на них гербіциду під час обробки.

Зареєстрований для використання в Україні.

Естерон 60 Аналоги 2,4-Д, дезормон. Діюча речо- вина етилгексиловий ефір 2,4-Д. Хіміч-

на назва діючої речовини 2-етилгексиловий ефір 2,4-дихлор- феноксіоцтової кислоти. Виготовляється у формі 85 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина. Добре розчинна у воді (311 мг/л), етанолі, метанолі. У заводській тарі може зберігатися два

324

роки, не втрачаючи гербіцидних властивостей. Середньотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щурів — 639 – 764

мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корисних ко- мах при застосуванні до цвітіння бурянів. Забороняється викорис- товувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Естерон післясходовий системний гербіцид вибі- ркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних і багаторіч- них двосімядольних бурянів у посівах озимої пшениці та ячменю у фазі кущіння культури з нормою витрати 0,6 – 1 л/га, а ярої пшениці та ячменю — 0,6 – 0,8 л/га. Гербіцид виявляє вищу активність порів- няно з солями чи кислотами 2,4-Д і сульфонілсечовинами.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

5.6.9.2. Похідні феноксимасляної кислоти

 

Гербіциди цієї групи використовують для

Загальна

пригнічення розвитку і регулювання чи-

характеристика

 

сельності двосімядольних видів бурянів

 

у посівах бобових культур і зернових з підсівом багаторічних бобо- вих трав.

Хлорфеноксимасляні кислоти самі по собі не є фізіологічно актив- ними препаратами, але в тканинах видів рослин, які мають ферме- нти β-окиснення, ці кислоти перетворюються на фізіологічно актив- ні похідні феноксіоцтової кислоти. Так, діюча речовина гербіциду 2,4-ДМ 2,4-дихлорфенокси-γ-масляна кислота в багатьох бурянах під дією β-окиснення перетворюється на 2,4-Д. А діюча речовина 2М-4ХМ γ-(2-метил-4-хлорфенокси)масляна кислота у чутливих видах бурянів під впливом β-окиснення метаболізується до 2М-4Х, що і визначає їх чутливість до цього гербіциду. Зернові злаки, ко- нюшина, люцерна, горох не містять ферментів β-окиснення, що й визначає стійкість цих культур до 2М-4ХМ і 2,4-ДМ.

 

Аналоги СІС 67 Б, бутирак, бутоксон.

2,4-ДМ

Діюча речовина 2,4-ДМ. Хімічна назва

 

 

діючої речовини 2,4-дихлорфенокси-γ-масляна кислота. Виготов- ляється у формі 80 % в.р.п.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Біла кристалічна речовина. Важко розчиняється у воді, але добре в органічних сполуках (ацетоні, метанолі). У герметичній заводській тарі може зберігатися необмежений час, не втрачаючи гербіцидних властивостей. Середньотоксичний для теплокровних

тварин і людини (ЛД50 для щурів — 700 мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малоток- сичний для бджіл та інших корисних комах при застосуванні до

цвітіння бурянів. Забороняється використовувати в межах санітар- ної зони рибогосподарських водойм.

325

Призначення. 2,4-ДМ післясходовий системний гербіцид вибі- ркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних та багаторі- чних двосімядольних бурянів у посівах зернових колосових із підсі- вом багаторічних бобових трав (люцерни та конюшини повзучої) у фазі кущіння злакових культур і одного трьох трійчастих листків у бобових з нормою витрати 1,5 – 3 кг/га. У чистих посівах люцерни норми витрати зростають до 1,9 – 3,8 кг/га.

Подальше використання обмежується через відсутність перереєс- трації.

 

Аналоги СІС 67 МБ, тропотокс, легу-

2М-4ХМ

мекс. Діюча речовина 2М-4ХМ. Хіміч-

 

 

на назва діючої речовини γ-(2-метил-4-хлорфенокси)масляна кис- лота. Виготовляється у формі 80 % в.р.п.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина. Розчинність у воді при 20 °С — 44 мг/л. У герметичній заводській тарі може зберігатися необмежений час, не втрачаючи гербіцидних властивостей. Серед- ньотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щурів

— 600 мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корис- них комах при застосуванні до цвітіння бурянів. Забороняється ви- користовувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. 2М-4ХМ післясходовий системний гербіцид ви- біркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних і багаторі- чних двосімядольних бурянів у посівах гороху, багаторічних злако- вих трав, зернових колосових з підсівом багаторічних бобових трав (еспарцету та конюшини) у фазі кущіння злакових культур і трьох листків у бобових з нормою витрати 2,5 – 3,8 кг/га. Стійкість вияв- ляють редька дика, гірчиця біла, підмаренник чіпкий, ромашка не- пахуча, кульбаба та ін.

Подальше використання обмежується через відсутність перереєс- трації.

5.6.9.3. Похідні феноксипропіонової кислоти

 

Гербіциди з похідних феноксипропіонової

Загальна

кислоти застосовуються для пригнічення

характеристика

 

бурянів, які виявляють стійкість до 2,4-Д

 

та 2М-4Х, але спектр гербіцидного впливу дещо ширший, і тому во- ни здатні уражувати підмаренник чіпкий, зірочник середній, ро- машку непахучу, рутку лікарську, щавель, кропиву, які виявляють певну стійкість до зазначених вище гербіцидів.

 

Аналоги СІС 67 МПРОП, мекопроп,

2М-4ХП

мекопроп-П, ранкотекс, астикс. Діюча

 

 

речовина 2М-4ХП. Хімічна назва діючої речовини α-(2-метил- 4-хлорфенокси)пропіонова кислота. Виготовляється у формі 60 % в.к.

326

Загальна
характеристика

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина, без запаху. Розчинність у воді при 20 °С — 620 мг/л. У герметичній заводській тарі гаранто- вано зберігається два роки. Середньотоксичний для теплокровних

тварин і людини (ЛД50 для щурів — 700 мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малоток- сичний для бджіл та інших корисних комах при застосуванні до

цвітіння бурянів. Забороняється використовувати в межах санітар- ної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. 2М-4ХП післясходовий системний гербіцид ви- біркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних дво- сімядольних бурянів у посівах багаторічних злакових трав, зерно- вих колосових у фазі кущіння з нормою витрати 1,5 л/га. Виявляє гербіцидну дію, подібну до 2,4-Д і 2М-4Х, але сильніше вражає під- маренник чіпкий, зірочник середній (мокрець), щавель, ромашку непахучу, рутку лікарську, кропиву дводомну та ін. Обприскування бажано проводити в сонячну погоду з температурою не нижче 20 °С. Входить до складу комбінованих препаратів (зирол, актрил М).

Подальше використання обмежується через відсутність перереєс- трації.

5.6.9.4. Похідні арилоксифеноксипропіонових кислот

Гербіциди з групи арилоксифеноксипро- піонових кислот виявляють високу актив- ність при дії на малорічні й багаторічні види бурянів з родини тонконогових (злакових): плоскухи звичай- ної (курячого проса), видів мишію, вівсюга звичайного, лисохвосту,

гумаю, свинорию пальчастого, пирію повзучого та ін.

Препарати краще проникають через листовий апарат, тому їх за- стосовують у післясходовий період інтенсивного росту бурянів. Усі відомі гербіциди даної групи виявляють системну дію добре пе- реміщуються акропетально і базипітально. З транспіраційним та асиміляційним током речовини рухаються по флоемі і ксилемі, до- сягаючи зон безпосередньої дії в точках росту стебел, коренів і міс- цях кріплення листків, руйнуючи меристему чутливих рослин.

Через один два дні після обприскування зупиняється вегетація чутливих бурянів та зявляються хлоротичні плями перші симп- томи ураження гербіцидами. Протягом семи десяти днів вузли і точки росту злаків починають набувати бурого кольору, а листки червоніють, набуваючи інтенсивного антоціанового забарвлення. Однорічні рослини гинуть за сім десять днів, а багаторічні че- рез два три тижні.

У рослинах діюча речовина швидко гідролізується до вільної фе- ноксипропіонової кислоти, яка гальмує біосинтез жирних кислот. У результаті такого порушення метаболізму в зонах росту злакових

327

бурянів зупиняється подальше утворення клітинних мембран, що призводить до їх загибелі. Крім того, зупинка біосинтезу жирних кислот викликає зменшення вмісту хлорофілу в тилакоїдних мем- бранах і підвищує вміст розчинних цукрів та вільних амінокислот у ростових тканинах стебла злакових бурянів.

 

Аналоги продифокс. Діюча речови-

Іллоксан

на дихлорфоп-метил. Хімічна назва

 

 

діючої речовини (±)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропіонова кислота [С.А.]. Виготовляється у формі 36 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина. Розчинність у воді при 20 °С — 0,8 мг/л. Добре розчиняється в органічних розчинниках (ацетоні, ксилолі). У герметичній заводській тарі гарантовано збері- гається два роки. Середньотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щурів — 481 – 693 мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малотокси-

чний для бджіл та інших корисних комах при застосуванні до цві- тіння бурянів. Забороняється використовувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Іллоксан післясходовий системний гербіцид ви- біркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів (вівсюга, мишію сизого та зеленого, плоскухи звичайної) в посівах ярої пшениці шляхом обприскування в фазі кущіння куль- тури при нормі витрати 3 – 4 л/га, а також в посівах цукрового бу- ряку у фазі однієї пари справжніх листків — 3 – 4,5 л/га. Для розширення спектра дії іллоксан можна змішувати з іншими про- тидвосімядольними гербіцидами. Резистентність не виявлено.

Реєстрацію призупинено.

 

Аналоги фюзилад, окіцид. Діюча речо-

Фюзилад супер

вина флуазифоп-П-бутил. Хімічна на-

 

 

зва діючої речовини α-[4-(5-трифторметилпіридил-2-окси)фенок- си]пропіонової кислоти бутиловий ефір. Виготовляється у формі

10,4% к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Світло-жовта рідина без запаху. Розчинність у воді при 20 °С — 1 мг/л. Добре розчиняється в органічних розчинниках (аце- тоні, метанолі, гексані). Стійкий протягом шести місяців при 37 °С. У герметичній заводській тарі гарантовано зберігається два роки. Малотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щу-

рів — 2451 – 3680 мг/кг, IV гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл, ін- ших корисних комах і птахів. Забороняється використовувати в ме- жах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Фюзілад супер післясходовий системний гербі- цид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів у посівах цукрового буряку та цибулі всіх генера- цій шляхом обприскування у фазі двох чотирьох листків у культу-

328

ри при нормі витрати 1 – 1,5 л/га. На посівах цих же культур вико- ристовується проти багаторічних злакових видів при висоті бурянів 10 – 15 см в нормі 2 – 3 л/га. Перспективне застосування на багатьох двосімядольних польових (соя, соняшник, ріпак, кормові боби) і овочевих культурах (морква, капуста, томати, перець, петрушка). Для розширення спектра дії можна змішувати з протидво- сімядольними гербіцидами. Резистентність не виявлено.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

Зеллек супер Аналоги зеллек. Діюча речовина галоксифоп-R-метил. Хімічна назва дію-

чої речовини (±)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифлуорометил)-2-піридил]ок- си]фенокси]пропіонова кислота [С.А.]. Виготовляється у формі

12,5 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Біла воскоподібна речовина. Розчинність у воді при 25 °С

— 6980 мг/л (рН = 9). Добре розчиняється в органічних розчинниках (ацетоні, етанолі, гексані, ксилолі). У водному середовищі при рН 7 період напіврозпаду становить 36 днів, а в ґрунті чотири місяці. У герметичній заводській тарі гарантовано зберігається два роки. Середньотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для

щурів — 300 – 623 мг/кг, ІІІ гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корисних комах. Забороняється використовувати в межах са- нітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Післясходовий системний гербіцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів у посівах цукрового та кормового буряку, льону-довгунця шляхом об- прискування у фазі двох шести листків у бурянів при нормі ви- трати 0,5 л/га. На посівах буряків використовується проти багаторіч- них злакових видів при висоті бурянів 10 – 15 см в нормі 1 л/га, а льону — 1 – 1,25 л/га. Перспективне застосування на багатьох дво- сімядольних польових (соя, соняшник), ефіроолійних і лікарських культурах (лаванда, коріандр, аніс, герань). Для розширення спек- тра дії можна змішувати з протидвосімядольними гербіцидами. Ре- зистентність не виявлена.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

Тарга супер Аналоги тарга, пілот, ассур, мастер. Діюча речовина квізалофоп-П-етил.

Хімічна назва діючої речовини (R)-2-[4-[(6-хлор-2-квінокса- ніл)окси]фенокси]пропіонова кислота [С.А.]. Виготовляється у формі

5 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Біла кристалічна речовина. Практично не розчинна у воді (0,4 мг/л при 20 °С). Добре розчиняється в органічних розчинниках (хлороформі — 40 %, циклогексані — 25, ацетоні і ксилолі —14 %). У герметичній заводській тарі гарантовано зберігається два роки.

329

Малотоксичний для теплокровних тварин і людини (ЛД50 для щу-

рів — 1182 – 1210 мг/кг, IV гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корисних комах. Забороняється використовувати в межах са- нітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Післясходовий системний гербіцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів у посівах сої, цукрового та столового буряку, моркви, цибулі всіх гене- рацій (крім «на перо»), капусти білоголової, томатів, огірків шляхом обприскування у фазі двох чотирьох листків у бурянів при нормі витрати 1,0 – 2,0 л/га, а конопель — 1,5 л/га. На посівах сої, цукро- вого та столового буряку, моркви, цибулі всіх генерацій (крім «на перо»), капусти білоголової, льону-довгунця використовується проти багаторічних злакових видів при висоті бурянів 10 – 15 см в нор- мі — 2 – 3 л/га, а картоплі — 2 – 4 л/га. Тарга, 10 % к.е. застосову- ється за тими самими регламентами, що й тарга супер. Для розши- рення спектра дії можна змішувати з протидвосімядольними гербі- цидами. Резистентність не виявлено.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

 

Аналоги драфт, уіп супер, опціон су-

Фуроре супер

пер. Діюча речовина феноксапроп-П-

 

 

етил. Хімічна назва діючої речовини (R)-2-[4-[(6-хлор-2-бензо- ксазоліл)окси]фенокси]пропіонова кислота [С.А.]. Виготовляється у формі 6,9 % м.в.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина без запаху. Розчинність у воді при 25 °С — 0,9 мг/л. У герметичній заводській тарі гарантова- но зберігається два роки. Малотоксичний для теплокровних тварин і

людини (ЛД50 для щурів — 2090 – 3040 мг/кг, IV гр. г.к.). Малотокси- чний для бджіл та інших корисних комах. Забороняється викорис-

товувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм. Призначення. Післясходовий системний гербіцид вибіркової дії.

Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів у посівах цукрового, кормового та столового буряку, моркви, соняш- нику, цибулі всіх генерацій, капусти білокачанної шляхом обприс- кування, починаючи з фази двох листків до закінчення кущіння у бурянів при нормі витрати 0,8 – 2,0, а ріпаку — 0,8 – 1,2 л/га. Перс- пективне використання на посівах сої та льону. Для розширення спектра дії можна змішувати з протидвосімядольними гербіцидами. Резистентність не виявлено.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

 

Аналоги ХОЕ 046360. Діюча речови-

Пума супер

на феноксапроп-Р-етил + антидот. Хі-

 

 

мічна назва діючої речовини (R)-2-[4-[(6-хлор-2-бензоксазоліл)ок- си]фенокси]пропіонова кислота [С.А.]. Виготовляється у формі 6,9 % м.в.е.

330

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина без запаху. Розчинність у воді при 25 °С — 0,7 мг/л при рН = 5,8. У герметичній заводській тарі гарантовано зберігається два роки. Малотоксичний для тепло- кровних тварин і людини (ЛД50 для щурів — 2090 – 3040 мг/кг, IV

гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та інших корисних комах. Забо- роняється використовувати в межах санітарної зони рибогосподар- ських водойм.

Призначення. Післясходовий системний гербіцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих однорічних злакових бурянів (вівсюг, мітлиця, плоскуха, мишій) у посівах пшениці озимої і ярої, жита, тритикале, ячменю, починаючи з фази другого листка до кінця кущіння бурянів незалежно від фази розвитку культури з нормою витрати 1 л/га. Для розширення спектра дії можна змішу- вати з протидвосімядольними гербіцидами. Резистентність не ви- явлено.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

Шогун Аналоги ажіл. Діюча речовина про- паквізафоп. Хімічна назва діючої речо-

вини (R)-2-[[(1-метилетиліден)аміно]оксі]етил-2-[4-[(6-хлор-2- квіноксалініл)окси]фенокси]пропіонат [С.А.]. Виготовляється у фор-

мі 10 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Безбарвна кристалічна речовина. Практично не розчин- ний у воді (0,63 мг/л при 25 °С). У герметичній заводській тарі га- рантовано зберігається два роки. Малотоксичний для теплокровних

тварин і людини (ЛД50 для щурів > 5000 мг/кг, IV гр. г.к.). Малоток- сичний для бджіл та інших корисних комах. Подразнює слизові

оболонки очей. Забороняється використовувати в межах санітарної зони рибогосподарських водойм.

Призначення. Післясходовий системний гербіцид вибіркової дії. Застосовується проти вегетуючих злакових бурянів у посівах цукро- вого буряку, цибулі, соняшнику, томатів, капусти білоголової шля- хом обприскування, починаючи з фази двох трьох листків до фази кущіння однорічних видів з нормою витрати 0,6 – 0,8 л/га, проти пирію повзучого висотою 10 – 15 см з нормою витрати 1,0 – 1,2 л/га, при захисті льону-довгунця — 0,8 – 1,2 л/га. Перспективне застосу- вання на посівах сої, ріпаку, льону, гороху, люпину, картоплі, морк- ви, виноградників й інших двосімядольних культур. У бакових су- мішах з базаграном, галаксі-топом і півотом виявляє фітотоксич- ність. Послідовне використання протидвосімядольних гербіцидів після шогуна, без проведення тестів на сумісність, дозволяється не раніше як через три доби. Резистентність не виявлено.

Зареєстрований і дозволений для використання в Україні.

331

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.