Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фитофармакология.pdf
Скачиваний:
203
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
4.34 Mб
Скачать

здатні спричинювати хронічні отруєння. Тому не можна використо- вувати у виробництві речовини, що не розкладаються в природних умовах на нетоксичні компоненти протягом двох і більше років, а також препарати з гостро вираженою кумуляцією.

Недопустиме застосування речовин, якщо при попередньому ви- вченні встановлена їх канцерогенність, мутагенність, ембріотоксич- ність та алергенність. Гігієнічною класифікацією керується також санітарна служба, що здійснює нагляд за умовами праці і повітря- ним середовищем при застосуванні пестицидів у сільському госпо- дарстві та інших галузях.

Запитання для самоперевірки

1. Сучасна класифікація пестицидів. 2. Класифікація пестицидів за їх призначенням. 3. На які групи поділяють пестициди залежно від їх надхо- дження до організму? 4. Які значення мають феромони у захисті рослин? 5. У чому полягають переваги і недоліки використання регуляторів росту, розвитку і розмноження комах? 6. Доцільність використання атрактантів і репелентів у захисті рослин. 7. У чому суть класифікації пестицидів за хі- мічним складом? 8. Суть гігієнічної класифікації пестицидів. 9. Дайте ви- значення оральної, шкірно-резорбтивної, інгаляційної токсичності пести- цидів. 10. Дайте визначення гострої і хронічної токсичності пестицидів.

167

Розділ 5

ВИРОБНИЧА І ТОКСИКОЛОГОГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСТИЦИДІВ

5.1. ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

Інсектицидами (від лат. insectum — знищувати, вбивати) прийн- ято називати речовини, які призначені для знищення комах. Окре- мі з них здатні пригнічувати розвиток рослиноїдних кліщів і нази- ваються акарицидами (від лат. acarus — кліщ).

Класифікація інсектицидів і акарицидів здійснюється за шляха- ми проникнення їх в організм, за хімічною природою та гігієнічни- ми показниками (див. розд. 4).

5.1.1. Фосфорорганічні сполуки (ФОС)

 

Перші органічні інсектициди, похідні фос-

Загальна

форної кислоти (метилдиметилтриметил-

характеристика

 

фосфіни), були синтезовані у 1846 р. Ці

 

сполуки не були до кінця вивчені, тому що мали надзвичайно висо- ку токсичність відносно теплокровних і могли займатися на повітрі.

У 1905 р. Б.О. Арбузов і його колеги відкрили новий шлях ство- рення органічних сполук фосфору, які мали пестицидні властивості. Основний пошук і вивчення фосфорорганічних сполук були спрямо- вані на бойові отруйні речовини. Ці роботи проводилися у США, Ан- глії та Німеччині. У 1940 р. німецькі вчені створили табун, зарин, зоман, одночасно були одержані деякі інсектицидні речовини.

168

Донедавна фосфорорганічні сполуки були найпоширенішими у світовому пестицидному асортименті. На їх основі було створено по- над 200 різних препаратів, які використовувалися як інсектициди, акарициди, нематоциди, фунгіциди, бактерициди, гербіциди, регу- лятори росту рослин тощо.

Такий значний асортимент фосфорорганічних сполук (ФОС) повязаний з наявністю у цього класу, порівняно з хлорорганічними (ХОС), на зміну яким вони прийшли, багатьох позитивних власти- востей. ФОС характеризуються широкою різноманітністю пестици- дної дії. Серед них є речовини з короткостроковою контактною дією, які ефективні проти сисних комах і рослиноїдних кліщів. Друга група сполук має системну дію, вони здатні швидко проникати в рослину і поширюватися в ній судинною системою у різних напрям- ках. Третя група одночасно має контактну і кишкову дію і є ефек- тивною проти комах з гризучим ротовим апаратом. Такий поділ ФОС є умовним, тому що ряд сполук одночасно характеризується контактною і системною дією, інші контактною і контактно- кишковою дією.

Фосфорорганічні пестициди тривалий час широко використову- валися для захисту від шкідливих організмів. В історичному ракур- сі це був значний крок у розвитку хімічного методу захисту рослин. З часом препарати з негативними показниками були заборонені для використання у сільському господарстві. Основною перевагою ФОС є відносно низька їх стійкість у навколишньому середовищі.

Контактні ФОС здатні зберігатися на поверхні оброблених обєктів і знищувати шкідників тільки при безпосередньому контак- ті з препаратом. Значна кількість пестицидів цієї групи здатні про- никати в листки оброблених рослин, але це проникнення обмежу- ється лише кутикулою або верхніми шарами паренхімних клітин, а поширення діючих речовин судинною системою не відбувається (квазісистемний спосіб дії).

Системні ФОС при нанесенні їх на вегетуючі органи рослин здат- ні проникати в листки, а при внесенні у ґрунт поглинаються ко- реневою і судинною системами й поширюються по всій рослині. За допомогою системних препаратів можна ефективно знищувати сис- них і шкідників, що живуть потайки.

Системні препарати мають більш тривалу захисну дію порівняно з контактними. Завдяки наявності в рослині вони надають їй токси- чних властивостей і захищають від личинок шкідників, що живуть потайки, і тих комах, які мігрують із сусідніх ділянок. Особливістю токсичної дії системних ФОС є їх здатність під впливом ферментів перетворюватися на нові сполуки з більш високою пестицидною ак- тивністю, що і визначає їх високу біологічну ефективність. Першим інсектицидом системної дії, який використовувався проти капустя- ної попелиці, був шрадан.

169

В основі механізму пестицидної активності ФОС лежить здат- ність інгібувати ферменти естерази, зокрема холінестеразу, що має важливе значення в організмах шкідників і теплокровних. ФОС діють на холінестеразу, яка гідролізує ацетилхолін, що утворюється

унервово-мязових закінченнях при передачі імпульсів для руху організму. Зменшення активності холінестерази і накопичення в крові ацетилхоліну характеризує отруєння організму.

За відсутності холінестерази ацетилхолін накопичується в орга- нізмі комах, теплокровних і порушує мязові реакції органів, що спричинює значні ураження і повне відмирання організму. Гідроліз холінестерази в організмі відбувається дуже повільно. Стійкість фо- сфорильованої холінестерази до гідролізу залежить від характеру алкоксигруп, звязаних із фосфором. Швидше відбувається гідроліз

увипадках пригнічення холінестерази диметиловими ефірами кис- лот фосфору, значно важче після впливу діетилових і необоротно пригнічують холінестеразу діізоприлові ефіри.

Процес інгібування холінестерази відіграє важливу роль у меха- нізмі дії ФОС, який неможливо пояснити лише антихолінестераз- ними властивостями. В організмі можуть існувати інші чутливі до ФОС біохімічні системи, звязування або порушення яких лежить в основі інтоксикації, але не знаходить пояснення в антихолінесте- разній теорії.

Умеханізмі вибіркової токсичності ФОС велике значення мають процеси їх детоксикації. Найбільш перспективні ті фосфорорганічні пестициди, які в організмі ссавців і людей у процесі детоксикації утворюють нетоксичні метаболіти. Токсикологічними дослідження- ми виділено препарати, які мають невисоку токсичність і достатню інсектицидну та акарицидну дію. Встановлений паралітичний ефект ФОС зумовлений не антихолінестеразними, а іншими, ще не вивченими властивостями.

Значні зміни від ФОС виявлені з боку серцево-судинної системи. Недоліками ФОС є їх висока гостра токсичність для людей і тварин,

атакож швидке формування резистентних популяцій шкідників при систематичному їх застосуванні.

Найбільше пестицидів проникає в організм людини із навколиш- нього середовища з продуктами харчування, особливо рослинного по- ходження. Вони можуть зберігатися в кількостях, що перевищують максимально допустимі рівні (МДР) протягом кількох місяців. В Укра- їні заборонені для використання препарати, які належали до першої групи гігієнічної класифікації: тіофос, метилетилтіофос, меркап, тофос, до середньотоксичних метафос, ДДВФ, фталофос, цидіал, хлорофос, трихлорметафос-3, метилнітрофос, карбофос, а також препарати з ни- зькою токсичністю сайфос, бромофос, гардона та ін.

ФОС здебільшого не мають місцевого подразнювального ефекту. Ця особливість підвищує небезпеку отруєння при потраплянні їх на

170

шкіру, а також при проникненні через непошкоджену шкіру у ви- гляді пари.

Надходження через непошкоджену шкіру відбувається за раху- нок доброї розчинності в жирах і жироподібних речовинах. Тому при роботі з пестицидами цієї групи не рекомендується при харчу- ванні вживати жири.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Актелік

піриміфосметил. Хімічна назва діючої

 

 

речовини О,О-диметил-1,2-діетиламіно-6-метилпіримідил-4-тіо- фосфат. Виготовляється у формі 50 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Піриміфосметил майже не розчиняється у воді, добре роз- чиняється у багатьох органічних розчинниках. Нестійкий у кислому і лужному середовищах. Для теплокровних малотоксичний (ЛД50

орально для щурів 2050 мг/кг, ΙV гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсич- ність (ЛД50 на шкіру кролів > 2000 мг/кг). Не подразнює шкіру і слизові

оболонки очей і органів дихання. Небезпечний для птахів і риб, корис- них комах. Препарат нестійкий в навколишньому середовищі, у ґрунті руйнується на нетоксичні сполуки через 40 – 50 діб, а на поверхні веге- туючих рослин за рахунок випаровування зникає в перші дві три доби. При цьому він перетворюється на нетоксичні сполуки для теплокров- них. Із рухомої води він зникає за рахунок випаровування, а із стоячої шляхом фотохімічної деградації. Здатний тривалий час зберігати інсек- тицидну діюприобробці інертних обєктів.

Гарантований строк придатності при дотриманні правил збері- гання в металевій тарі з антикорозійним покриттям до двох років з моменту виготовлення. При високій температурі швидко руйну- ється. Залишкові кількості визначаються газорідинною хромато- графією (ГРХ).

Призначення та механізм дії. Актелік високоактивний, швид- кодіючий інсектоакарицид контактно-кишкової дії, системний, з фу- мігаційними властивостями. Призначений для знищення шкідників. При обробці мішків із зерном здатний проникати всередину і прояв- ляти токсичні властивості до трьох місяців. У побутових при- міщеннях інсектицидна дія проти комарів і кімнатних мух зберіга- ється до одного року. Фумігаційні властивості виявляються при тем- пературі повітря понад 25 ºС, тому знищуються і ті шкідники, на які не потрапляє робочий розчин. Системна дія місцева (локальна). Тривалість захисної дії в оптимальних концентраціях до 15 діб.

Спектр дії. Актелік має широкий спектр інсектицидної та акари- цидної дії. Він знищує комплекс сисних і гризучих шкідників. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності. Можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, що не мають кислого або лужного середовища, в яких він гідролізується.

171

Актелік зареєстрований і дозволений для використання в Украї- ні на пшениці, рисі, горосі, цукрових буряках, суницях, малині, смородині чорній, аґрусі, винограді, персику, огірках і помідорах закритого і відкритого ґрунту, капусті, тютюні, картоплі, редисці, моркві, дині, багаторічних травах. Норма витрати препарату у від- критому ґрунті 0,5 – 2,0 л/га, у закритому — 3,0 – 5,0 л/га. Максима- льна кратність обробок дві три.

Препарат використовують для знищення шкідників запасів шляхом обробки незавантажених складських приміщень з нормою витрати 0,5 г/м2. Обприскування проводять з розрахунку 200 мл ро- бочої рідини на 1 м2. На прискладській території норма витрати 0,8 г/м2 (400 мл робочої рідини на 1 м2). Для аерозольної обробки приміщень норма витрати — 0,04 г/м2 (200 мл робочої рідини на 1 м2). Тривалість експозиції — 24 години. Допуск людей і заванта- ження складів дозволяється після провітрювання протягом доби.

Для знищення шкідників у продовольчому, насіннєвому і фураж- ному зерні норма витрати 16 г/т. Обробка проводиться вологим спо- собом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна). Реалізація зерна на про- довольчі та фуражні цілі при наявності залишків препарату не ви- ще максимально допустимого рівня (МДР), в зерні для приготуван- ня продуктів дитячого і дієтичного харчування при відсутності препарату.

 

Аналоги діазинон, кайязинон, неоци-

Базудин

дол, саролекс, нуцидол. Діюча речови-

 

 

на діазинон. Хімічна назва діючої речовини О-(2-ізопропіл-4- метилпіримідил-6)-О,О-діетилтіофосфат. Виготовляється у формі

60 % к.е. і 60 % в.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характерис- тика. Розчинність діазинону у воді — 40 мг/л при 20 ºС. Добре розчи- няється у багатьох органічних розчинниках. Швидко гідролізується в лужному та кислому середовищах, що необхідно враховувати при змішуванні з іншими пестицидами і агрохімікатами. На рослинах препарат практично повністю руйнується за 13 – 20 діб.

Для теплокровних тварин високотоксичний (ЛД50 орально для

щурів — 76 – 130 мг/кг, II гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50 для щурів — 455 – 900 мг/кг). Кумулятивні властивості вияв-

лені слабко. Гарантований строк придатності при дотриманні пра- вил зберігання в металевій тарі зі спеціальним покриттям до двох років з часу виготовлення. Небезпечний для бджіл та інших корис- них комах. Залишкові кількості визначають тонкошаровою і газорі- динною хроматографією.

Призначення та механізм дії. Базудин інсектицид контактно- кишкової та частково фумігаційної дії. Призначений для знищення комах. Тривалість інсектицидної дії в оптимальних концентраціях 10 – 14 діб. На поверхні оброблених рослин зберігається до 20 діб.

172

Спектр дії. Базудин має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах. При дотриманні регламен- тів застосування не виявляє фітотоксичності. Препарат можна змі- шувати з іншими пестицидами, які не мають лужної реакції.

Базудин зареєстрований і дозволений для використання в Укра- їні на пшениці, цукрових буряках, тютюні, ячмені, капусті, коноплі, насіннєвих посівах люцерни і конюшини. Норма витрати препара- ту — 1,0 – 2,0 л/га. Максимальна кратність обробок одна.

Бі-58 новий Аналоги Бі-58, рогор, фосфамід, акцент, диметрин та ін. Діюча речовина диме-

тоат. Хімічна назва діючої речовини О,О-диметил-S-(N-метил- карбамоїлметил)дитіофосфат. Виготовляється у формі 40 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Диметоат помірно розчиняється у воді. Легко гідролізуєть- ся у лужних водних середовищах, відносно стійкий у слабкокислому середовищі. Добре розчиняється в органічних розчинниках. Для cсавців високотоксичний (ЛД50 орально для різних лабораторних

тварин 100 – 230 мг/кг, II гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50 для щурів — 1120 мг/кг). Кумулятивні властивості виявлені

слабко (ΙV гр. г.к.). Коефіцієнт кумуляції 9,3.

У ґрунті розпадається на 77 % за 15 діб. Помірно токсичний для риб. Залишкові кількості визначаються газово-рідинною хроматог- рафією або колориметричним методом. Гарантований строк збере- ження в алюмінієвій або металевій тарі з антикорозійним покрит- тям до двох років.

Призначення та механізм дії. Бі-58 новий інсектицид високої початкової контактної і нетривалої системної дії. Використовується для знищення комах і рослиноїдних кліщів. Механізм інсектицид- ної і акарицидної дії полягає в пригніченні холінестерази, що спри- чинює зміни рефлекторної діяльності у комах і кліщів. Найбільша біологічна ефективність відзначається при температурі повітря 20 – 25 ºС. Серед ФОС це один із активних стимуляторів формування резистентних популяцій у комах. Тривалість інсектицидно- акрицидної дії в оптимальних концентраціях 10 – 15 діб.

Спектр дії. Бі-58 новий має широкий спектр інсектицидної і ака- рицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах та рослино- їдних кліщів. Можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімі- катами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності.

Бі-58 новий зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, житі, ячмені, вівсі, просі, зернобобових, яблуні, груші, сливі, винограді, цукрових буряках, тютюні, хмелі, на насін- нєвих посівах картоплі, люцерні, овочевих культурах, а також у роз- садниках малини і смородини.

173

Норма витрати препарату — 0,5 – 2,0 л/га. Максимальна крат- ність обробок дві.

 

Аналоги валексон, байтіон, фоксим.

Волатон 500

Діюча речовина фоксим. Хімічна назва

 

 

діючої речовини О,О-діетилтіофосфорилілоксамінофенілнітрил оцтової кислоти. Виготовляється у формі 50 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Розчинність фоксиму у воді — 0,7 мг в 100 мл при 20 ºС. Гідролізується в лужних середовищах. Для теплокровних мало-

токсичний (ЛД50 орально для щурів — 1455 – 1750 мг/кг, IV гр. г.к.).

Шкірно-резорбтивна токсичність і кумулятивні властивості помірні. Коефіцієнт кумуляції більше 5. Токсичний для бджіл та інших ко- рисних комах. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання в металевій тарі без доступу повітря до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Волатон інсектицид кишково- контактної дії. Призначається для знищення комах. Механізм інсе- ктицидної дії ідентичний ФОС. Тривалість захисної дії в оптималь- них концентраціях три пять діб.

Спектр дії. Волатон 500 має широкий спектр інсектицидної дії. Він знищує комплекс сисних і гризучих комах. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не про- являє фітотоксичності.

Волатон зареєстрований і дозволений для використання в Україні на цукрових буряках, картоплі, капусті, помідорах, баклажанах, мор- кві, пшениці, житі, вівсі, багаторічних травах. Норма витрати препа- рату — 0,8 – 1,5 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги базудин. Діюча речовина

Діазинон

діазинон. Хімічна назва діючої речови-

 

 

ни О,О-діетил-О-(2-ізопропіл-4-метилпірімідил)тіофосфат. Вигото- вляється у формі 60 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Розчинність діазинону у воді 40 мг/л, добре розчиняється в органічних розчинниках (ацетоні, бензолі, ксилолі, етанолі, хлоро- формі). Нестійкий до дії кислого та лужного середовища. Для теп- локровних високотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 76 – 130

мг/кг, ΙΙ гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50 455 – 900

мг/кг). Кумулятивні властивості виявлені обмежено. Залишкові кі- лькості визначаються тонкошаровою або газорідинною хроматогра- фією. Гарантований строк придатності при дотриманні правил збе- рігання в алюмінієвій або металевій тарі зі спеціальним антикоро- зійним покриттям до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Діазинон інсектицид контактно- кишкової дії. Використовується для знищення комах. Механізм ін-

174

сектицидної дії ідентичний ФОС. Тривалість інсектицидної дії в оптимальних концентраціях — 10 – 15 діб при відсутності опадів.

Спектр дії. Діазинон має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах. Препарат можна змішу- вати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фіто- токсичності.

Діазинон зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, цукрових буряках, ячмені, капусті, тютюні, коноплях, на насіннєвих посівах люцерни і конюшини. Норма ви- трати препарату — 1,0 – 2,0 л/га. Максимальна кратність обро- бок дві.

 

Аналоги дурсбан 480, емпайк, пілот,

Дурсбан

піринекс. Діюча речовина хлорпіри-

 

 

фос. Хімічна назва діючої речовини О,О-діетил-О-(3,5,6-трихлор- піридин)тіофосфат. Випускається у формі 40 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Хлорпірифос у воді мало розчинний, добре розчиняється у більшості органічних розчинників. У кислому і лужному середовищі гідролізується. Для теплокровних високотоксичний (ЛД50 ораль-

но для мишей і щурів — 62 – 127 мг/кг, ΙΙ гр.г.к.). Шкірно- резорбтивна токсичність (ЛД50 1000 – 2000 мг/кг). Характеризується

високим рівнем кумуляції. Високотоксичний для бджіл та інших корисних комах. Залишкові кількості визначаються газорідинною хроматографією.

Гарантований строк придатності при дотриманні правил збері- гання в металевій тарі з антикорозійним покриттям до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Дурсбан інсектоакарицид кон- тактної дії. Використовується для знищення комах і рослиноїдних кліщів. Механізм інсектицидної і акарицидної дії полягає в інгібу- ванні холінестерази у комах і кліщів. Тривалість інсектицидно- акарицидної дії в оптимальних концентраціях до 14 діб. Гарантова- ний строк придатності до двох років з часу виготовлення.

Спектр дії. Дурсбан має широкий спектр інсектицидної і акари- цидної дії, він знищує комплекс сисних і гризучих комах і рослино- їдних кліщів. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної реакції. На молодих листках може спричиняти опіки, на сформованих не виявляє фітотоксич- ності.

Дурсбан зареєстрований і дозволений для використання в Україні на цукрових буряках, яблуні, картоплі, персику, хмелю, насіннєвих посівах люцерни. Норма витрати препарату — 1,5 – 2,0 кг/га. Мак- симальна кратність обробок дві.

175

 

Аналоги бензофосфат, рубітокс, фоза-

Золон

лон. Діюча речовина фозалон. Хімічна

 

 

назва діючої речовини О,О-діетил-S-(6-хлорбензоксазолініл-3-

метил)дитіофосфат. Виготовляється у формі 30 % к.е. Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе-

ристика. Фозалон у воді не розчиняється, добре розчиняється в ор- ганічних розчинниках. У кислому середовищі стійкий, а в лужному

швидко гідролізується. Для теплокровних високотоксичний

(ЛД50 орально для щурів — 84 – 108 мг/кг, ΙΙ гр. г.к.). Шкірно-ре- зорбтивна токсичність слабка. Спричинює місцеву подразнюючу

дію. Кумулятивні властивості виражені слабко. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання до двох років з моменту виготовлення.

Призначення та механізм дії. Золон інсектоакарицид контак- тно-кишкової дії. Використовується для знищення комах та росли- ноїдних кліщів. Препарат здатний проникати в тканини обробле- них рослин (має трансламінарну дію), але по судинній системі не поширюється. Токсичний для бджіл та інших корисних комах. Ме- ханізм інсектоакарицидної дії ідентичний ФОС.

Значною перевагою препарату, порівняно з іншими інсектици- дами, є збереження високої інсектицидної активності при темпера- турі повітря 10 – 12 ºС. Біологічна ефективність зростає з підвищен- ням температури повітря. Шкідники гинуть через одну три доби на 90 – 95 %. Швидкість інсектицидної дії є цінною при знищенні шкідників сходів рослин. Тривалість інсектицидно-акарицидної дії в оптимальних концентраціях — 15 – 20 діб.

Спектр дії. Золон має широкий спектр інсектицидної і акарици- дної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах та рослиноїдних кліщів. Можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосу- вання не виявляє фітотоксичності.

Золон зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, ячмені, горосі, баклажанах, помідорах, картоплі, капусті, цукрових буряках, яблуні, груші, сливі, абрикосі, персику, винограді, ріпаку, коноплях, тютюні, махорці, сої, насінниках люцерни, конюши- ни, капустяних культур. Норма витрати препарату 1 – 4 кг/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги байтекс, сульфідофос. Діюча

Лебайцид

речовина фентіон. Хімічна назва

 

 

О,О-диметил-О(4-метилмеркапто-3-метилфеніл)тіофосфат. Вигото- вляється у формі 50 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Діюча речовина мало розчиняється у воді, в органічних розчинниках розчиняється добре. Для теплокровних фентіон се- редньотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 250 мг/кг, ΙΙΙ гр. г.к.),

176

має виражені кумулятивні властивості. Стійкий в харчових продук- тах. У природних умовах персистентний. При нанесенні на стіни приміщень зберігає свою інсектицидну дію кілька місяців. На пове- рхні і всередині рослин залишки препарату визначаються через 14 – 21 добу після обприскування. Токсичний для бджіл і інших ко- рисних комах, риб. Гарантований строк придатності при дотриман- ні правил зберігання в алюмінієвій тарі до двох років з часу ви- готовлення. Залишкові кількості визначаються ферментативним методом.

Призначення та механізм дії. Лебайцид інсектицид кон- тактної і кишкової дії. Використовується для знищення комах і част- ково рослиноїдних кліщів. Тривалість інсектицидної дії в оптималь- них концентраціях при відсутності опадів до 20 діб.

Спектр дії. Лебайцид має широкий спектр інсектицидної і не- значну акарицидну дію, знищує комплекс сисних і гризучих комах та інгібує розвиток рослиноїдних кліщів. Лебайцид можна змішува- ти з іншими пестицидами і агрохімікатами, які мають нейтральну реакцію. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фі- тотоксичності. Лебайцид зареєстрований і дозволений для викорис- тання в Україні на пшениці і цукрових буряках. Норма витрати препарату— 0,6 – 2,5 кг/га. Максимальна кратність обробок дві.

Сумітіон Аналоги метатіон, метилнітрофос. Ді- юча речовина фенітротіон. Хімічна на-

зва діючої речовини О,О-диметил-О(3-метил-4-нітрофеніл)тіофос- фат. Випускається у формі 50 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Розчинність фенітротіону у воді близько 30 мг/л, добре розчиняється у більшості органічних розчинників. Швидко гідролі- зується у лужному середовищі. Для теплокровних середньотокси-

чний (ЛД50 орально для щурів — 330 – 470 мг/кг, ΙΙΙ гр. г.к.). Шкір- но-резорбтивна токсичність (ЛД50 1250 мг/кг). Подразнювальної дії

не виявляє. Має помірні кумулятивні властивості. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання в тарі з анти- корозійним покриттям без доступу вологи необмежений. Залишкові кількості визначаються газорідинною хроматографією.

Призначення та механізм дії. Сумітіон інсектицид контактно- кишкової дії. Застосовується для знищення комах. Механізм інсек- тицидної дії полягає в інгібуванні активності холінестерази у комах. Можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної реакції.

Спектр дії. Сумітіон має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах. При дотриманні регламен- тів застосування не виявляє фітотоксичності.

Сумітіон зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, житі, ячмені, вівсі, рисі, цукрових буряках, тютюні, яб-

177

луні, груші, сливі, вишні. Норма витрати препарату — 1,0 – 2,0 кг/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

5.1.2. Синтетичні піретроїди

 

 

Історія виготовлення синтетичних інсек-

Загальна

 

 

тицидів налічує близько шістдесяти років

характеристика

 

 

 

і розподіляється на три періоди, кожний з

 

 

яких відзначений створенням нового покоління препаратів, що ши- роко використовувалися у виробництві.

З1945 р. застосовувалось перше покоління хлорорганічні ін- сектициди. Однак наука і практика виявили у них значні недоліки, серед яких найбільш небезпечним було надмірне накопичення їх залишкових кількостей в обєктах навколишнього середовища та інші негативні властивості.

З1960 р. було запроваджено друге покоління карбамати і фос- форорганічні інсектициди, які меншою мірою накопичувалися в обєктах навколишнього середовища, але окремі препарати мали високу токсичність для теплокровних тварин і людей. У звязку з цим значну кількість ефективних інсектицидів було заборонено для подальшого використання в усіх країнах світу.

Синтетичні піретроїди належать до «третього покоління інсек- тицидів». Історія відкриття пестицидних властивостей у піретроїд- них речовин розпочинається з вивчення діючих речовин природ- ного піретруму порошку, який виготовлявся з квітів персидсь- кої, далматської та інших видів ромашки роду Pyrethrum. Ще в давнину піретрум використовували для знищення комах у житло- вих приміщеннях. Природні піретроїдні препарати мають високу інсектицидну активність, але дуже швидко руйнуються під впли- вом сонячного світла, а тому непридатні для використання в польових умовах.

Із препаратів рослинного походження, які застосовувалися у бо- ротьбі зі шкідниками сільськогосподарських культур, найбільше поширення мали інсектициди, виготовлені на основі нікотину, ана- базину і піретринів. Перші два алкалоїдні сполуки, а піретри- ни складні ефіри.

Після визначення хімічної будови діючої речовини піретринів була синтезована велика кількість аналогів і вивчено їх інсектицид- ну дію. Особливе значення мали наукові розробки, виконані у хі- мічних фірмах Великої Британії, Японії, США та інших країнах. Таким чином, синтетичні піретроїди є продуктами модифікації мо- лекул природних піретроїдів. Препарат алетрин було створено ще в 40-ті роки ХХ ст., потім його доповнили ресметрин, біоресметрин та ін. Ці синтетичні сполуки, як і природні піретроїди, мали низьку персистентність і біологічну ефективність у захисті від шкідників на

178

польових культурах. Тому вони не мали значної ефективності в бо- ротьбі зі шкідниками.

На початку 70-х років ХХ ст. у Великій Британії була створена речовина з класу піретроїдних інсектицидів перметрин, потім циперметрин, які були виготовлені фірмою Зенека. Ці препарати дістали назву «синтетичні піретроїди».

До першого покоління синтетичних піретроїдів належать: ам- буш, ізатрин, цимбуш, децис, суміцидин, рипкорд, евісект, офунаки та ін.

Спочатку синтетичні піретроїди застосовувалися для захисту ба- вовнику. З 1980 р. були дозволені для використання на польових культурах амбуш, суміцидин, рипкорд, ровікурт та ін., концентрації яких при обробці були в 10 – 100 разів меншими порівняно з ФОС. Кратність обробок також зменшилась у півтора два рази. Створені синтетичні піретроїди можна розподілити на дві групи:

³фотолабільні піретроїди, які розкладаються під дією сонячного світла і тому використовуються лише в побутових приміщеннях;

³фотостабільні піретроїди, які мають необхідну персистентність на рослинах. Препарати цієї групи набули значного поширення у рослинництві.

Піретроїди характеризуються вищою інсектицидною дією порів- няно з ХОС, ФОС, карбаматами; селективністю проти комах, що за- безпечує їх високу безпеку; задовільним біологічним розкладанням

унавколишньому середовищі та іншими позитивними властивос- тями.

Сучасні синтетичні піретроїдні інсектициди не є представниками однорідної хімічної групи речовин, за винятком децису. Кожний пі- ретроїдний інсектицид насправді є сумішшю молекул, складених із одних і тих самих атомів, але з різним просторовим розміщенням. Подібні речовини в хімії називаються сумішшю ізомерів. Однак біо- логічна активність кожного із таких ізомерів різна: одні з них мають сильну інсектицидну активність, в той час як інші її не мають. У такій суміші ефективність ізомерів з високою активністю зменшу- ється через наявність ізомерів, які не мають подібного ефекту, три- валість дії суміші ніколи не буває вищою від тієї, яку має найактив- ніший ізомер.

У табл. 5 наведено можливу кількість хімічних ізомерів синтети- чних піретроїдів і число ізомерів, які містяться в комерційних про- дуктах.

Альфаметрин становить собою активну речовину, яка складаєть- ся із деяких ізомерів циперметрину. Всі піретроїдні препарати складаються із різної кількості ізомерів. Окремі виробники дотри- муються думки, що одноізомерні продукти більш активні, але за теорією інших дослідників вони менш стійкі до виникнення резис- тентності у комах.

179

Таблиця 5. Основні сучасні піретроїди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число

 

актив-

 

Активна

 

 

 

 

 

 

 

 

Можли-

 

ізомерів

 

них

 

 

 

Марка

 

 

Фірма

 

 

ве число

 

у комер-

ізомерів

 

речовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ізомерів

 

ційному

у комер-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукті

ційному

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукті

Фенвалерат

Суміцидин

Сумітомо

4

 

4

 

4

 

 

 

Підрин

Шелл (США)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бельмарк

Шелл (поза США)

4

 

4

 

2

 

 

 

Амбуш

Ай-Сі-Ай

 

 

 

 

 

Галкорд

Шелл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунс

ФМС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсар

Рон-Пуленк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торнад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циперметрин

Цимбуш

Ай-Сі-Ай

8

 

8

 

2

Рипкорд

Шелл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арріво

ФМС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шерпа

Рон-Пуленк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Політрин

Сіба-Гейгі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нурел

Дау

 

 

 

 

 

 

Альфаметрин

Фастак

Шелл

2

 

2

 

1

Цифлутрин

Байтроід

Байєр

8

 

8

 

2

Флуцитринат

Пей офф

Ціанамід, США

4

 

4

 

1

 

 

 

Цибольт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенпропатрин

 

Меотрин

 

Сумітомо

2

 

2

 

1

 

 

 

 

Данітол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флувалінат

 

Маврік

 

Зекон

4

 

4

 

1

 

РР 321

 

Карате

 

Ай-Сі-Ай

4

 

2

 

1

 

Дельтаметрин

 

Децис

 

Руссель-Уклаф

8

 

1

 

1

Це повязано з тим, що одноізомерні сполуки знищують тих ко- мах, рецепторні сайти яких є чутливими тільки до даного ізомеру і залишають живими тих комах, сайти яких несприйнятливі до цього ізомеру. Це одна з причин виникнення резистентності.

Піретроїдні препарати виявляють, в основному, контактну дію. Вони не знищують шкідників, що живуть потайки, і використову- ються для захисту від листогризучих комах. За використання в ре- комендованих нормах вони не спричинюють негативного впливу на рослини і не виявляють фітотоксичності.

Оскільки піретроїдні інсектициди використовуються в незначних дозах, то й імовірність накопичення їх у рослинній продукції значно менша порівняно з інсектицидами інших класів сполук.

Як несистемні речовини синтетичні піретроїди здебільшого ло- калізуються в поверхневих рослинних тканинах. При проникненні в організм людини вони швидко розкладаються і видаляються впродовж 40 – 50 год.

180

Потрапивши у ґрунт, піретроїдні препарати не мігрують у ньому, а потім руйнуються протягом 10 – 20 діб. Тому вони не можуть бути використані як ґрунтові інсектициди. Вони малотоксичні для дощо- вих червяків, але при потраплянні у водойми негативно впливають на риб.

Механізм дії синтетичних піретроїдів мало чим відрізняється від дії природних піретринів. Вони діють на нервову систему комах, швидко порушуючи їх здатність рухатися, та спричинюють параліч всього організму. Природні піретроїди не виявляють пестицидної дії на рослиноїдних кліщів, слимаків і нематод.

Піретроїди діють на комах, порушуючи передачу імпульсів нер- вовою системою, яку паралізують. Кожна комаха має унікальну фор- му рецепторів, розташованих всередині нервової мембрани. Най- більш активні ізомери піретроїдів виявляють значний вплив на окремі місця рецепторів (сайти), порушуючи нормальне функціону- вання нервової системи.

Синтетичні піретроїди становлять 80 – 90 % загального асорти- менту інсектицидів. На відміну від ХОС та ФОС вони ефективні з меншими нормами витрати (в межах 100 – 200 г/га), але їх біологіч- на ефективність вища.

Піретроїди не накопичуються при багаторазовому надходженні в організм. Літературні дані про накопичення і розподіл піретроїдів в організмі ссавців свідчать про високу швидкість їх метаболізму і виділення.

Синтетичні піретроїди метаболізуються у навколишньому сере- довищі внаслідок фотохімічного, гідролітичного і мікробіологічного розкладання з утворенням нетоксичних продуктів. У ґрунті відбува- ється процес метаболізму піретроїдів під впливом мікробіологічного гідроксилування ароматичного кільця. Залежно від структури дію- чої речовини виявляються деякі кількісні і якісні відмінності їх ме- таболізму.

Необхідно памятати про недоліки, які мали ХОС, ФОС, похідні карбаматів, нітрофенолів та ін., з метою завчасного запобігання їм. Досить зазначити, що у синтетичних піретроїдів виявлено високу ток- сичність для бджіл та інших корисних комах, а при потраплянні у водойми високу токсичність для риб, здебільшого відсутня акари- цидна дія тощо. Все це слід враховувати при використанні препара- тів даної хімічної групи. Проведені дослідження свідчать також про потенційну небезпеку синтетичних піретроїдних препаратів і для людей, особливо при потраплянні їх в організм, що зумовлює необ- хідність суворого виконання вимог техніки безпеки при їх застосу- ванні. Широке використання піретроїдів у сучасних технологіях ви- рощування сільськогосподарських культур потребує наукового обґру- нтування їх гігієнічних нормативів у різних середовищах: повітрі, робочій зоні, воді, харчових продуктах, ґрунті тощо.

181

Таким чином, інсектициди з групи синтетичних піретроїдів, як і значна кількість препаратів інших хімічних класів інсектицидів, мають свої переваги і недоліки, які необхідно прогнозувати і врахо- вувати при їх масовому використанні у сільському господарстві.

 

Аналоги цимбуш, рипкорд. Діюча ре-

Арріво

човина циперметрин. Хімічна назва

 

 

діючої речовини ціано(3-феноксифеніл)метил-3-(2,2-дихлорете- ніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат. Випускається у формі 25 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характерис- тика. Циперметрин швидко гідролізується у лужному середовищі, ме- ншою мірою в кислих розчинах. Для теплокровних тварин середньо- токсичний (ЛД50 орально для щурів — 200 – 415 мг/кг, III гр. г.к.). Ви-

сокотоксичний для бджіл та інших корисних комах.

Гарантований строк придатності при дотриманні правил збері- гання в закритій тарі до трьох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Арріво інсектицид контактно- кишкової дії. Інсектицидна активність препарату в десять разів вища порівняно з ФОС і карбаматними препаратами. Чинить репе- лентну дію на деяких комах. При контакті з препаратом або по- їданні оброблених рослин личинки перестають живитися і гинуть від зневоднення. Тривалість інсектицидної дії в оптимальних кон- центраціях до десяти діб.

Спектр дії. Арріво має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс вільноіснуючих комах. Препарат можна змішувати з ін- шими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксич- ності.

Арріво зареєстрований і дозволений для використання в Україні на картоплі для знищення колорадського жука. Норма витрати препарату — 0,1 – 0,16 л/га. Максимальна кількість обробок дві.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Бульдок

бета-цифлутрин. Хімічна назва ціа-

 

 

но(4-флуоро-3-феноксифеніл)метил-3-(2,2-дихлоретеніл)-2,2-диметил- циклопропанкарбоксилат. Діюча речовина представлена сумішшю чотирьох ізомерів, два з яких активні, завдяки чому норми витрати менші порівняно з іншими піретроїдними препаратами. Бульдок є новим препаратом. Випускається у формі 2,5 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсиколого-гігієнічна характерис- тика аналогічна іншим препаратам піретроїдної групи.

Призначення та механізм дії. Бульдок інсектицид контактно- кишкової дії. Призначений для знищення комах і частково рослиноїд- них кліщів. Характеризується швидкою дією, яка триває до 14 діб.

Спектр дії. Бульдок має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих вільноіснуючих комах, виявляє не-

182

значну акарицидну дію. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичної дії. Бульдок можна змішувати з іншими інсектицидами і фунгіцидами, які не мають лужної реакції.

Бульдок має експериментальну реєстрацію і дозволений для ви- користання в Україні на картоплі, яблуні, ріпаку, винограді. Норма витрати препарату — 0,25 – 0,5 л/га. Максимальна кратність обро- бок дві.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Данітол

фенпропатрин. Хімічна назва ціано(3-

 

 

феноксифеніл)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат. Фізико-хімічні властивості, токсикологічно-гігієнічна характеристи- ка та механізм інсектицидної дії аналогічні препаратам піретро- їдної групи. Виготовляється у формі 10 % к.е.

Данітол зареєстрований і дозволений для використання в Украї- ні на яблуні і має експериментальну реєстрацію для застосування на винограді. Знищує листовійок, плодожерок, певною мірою обме- жує розвиток рослиноїдних кліщів. Норма витрати препарату — 1,0 – 1,5 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги штефесин. Діюча речовина

Децис

дельтаметрин. Хімічна назва діючої ре-

 

 

човини [1R-[1α(S*),3α]]-ціано(3-феноксифеніл)метил-3-(2,2-дибро- моетеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат. На відміну від ін- ших піретроїдних препаратів є моноізомером. Виготовляється у фор-

мі 2,5 % к.е., 2,5 % в.г., 12,5 % к.с.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Дельтаметрин практично не розчиняється у воді, добре розчиняється в органічних розчинниках. Температура загоряння

40 – 45 ºС.

Для теплокровних високотоксичний (ЛД50 орально для щурів 30 – 60 мг/кг, ΙΙ гр. г.к.), шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50 для

кролів — 2000 мг/кг, II гр.г.к.), шкірно-оральний коефіцієнт — 3. Не подразнює шкіру, але подразнює слизову оболонку. Сильнотоксич- ний для бджіл та інших корисних комах, риб. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання у тарі з антикоро- зійним покриттям до двох років з часу виготовлення. Залишкові кількості визначаються газорідинною хроматографією.

Призначення та механізм дії. Децис інсектицид контактно- кишкової дії. Інсектицидна активність децису забезпечується синте- зом найбільш активного ізомеру і виявляється у використанні малих доз. Децис є найбільш активним із відомих інсектицидів: у 100 разів активніший від ДДТ, 80 — карбарилу, 50 — карбофосу, 40 — метафо- су і від 2 до 100 разів активніший порівняно з іншими піретроїдними препаратами. Виявляє інсектицидну дію проти комах, резистентних до класичних інсектицидів. На комах діє і як репелент. Тривалість інсектицидної дії в оптимальних концентраціях до 14 діб.

183

Спектр дії. Децис має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито. Не виявляє акарицидної дії. Препарат можна змішувати з іншими пестицида- ми, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів за- стосування не проявляє фітотоксичності.

Децис зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, ячмені, горосі, кукурудзі, капусті, моркві, соняшнику, картоплі, цукрових буряках, хмелі, кавунах, дині, помідорах, виног- раді, яблуні, персику, насіннєвих посівах люцерни, люпину, ріпаку. Норма витрати препарату — 0,1 – 1,0 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Карате

лямбда-цигалотрин. Хімічна назва діючої

 

 

речовини α-ціано-3-феноксибензил-3(2-хлоро-3,3,3-трифторопроп- 1-еніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат. Виготовляється у фо-

рмі 5 % к.е. та 2,5 % к.с.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Для теплокровних середньотоксичний (ЛД50 орально

для щурів — 467 – 955 мг/кг, ΙΙΙ гр. г.к.). Гарантований строк при- датності при дотриманні правил збереження в закритій заводській тарі при температурі повітря в межах від –5 до +35 ºС до двох ро- ків з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Карате інсектоакарицид конта- ктно-кишкової короткострокової токсичної дії. Призначений для знищення комах і частково кліщів.

Спектр дії. Карате має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито, обме- жує розвиток рослиноїдних кліщів. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності.

Карате зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, ячмені, кукурудзі, картоплі, ріпаку, люцерні, маточни- ках вишні, суниць, смородини, аґрусу. Експериментальною реєстра- цією дозволено на цукрових буряках, горосі, помідорах, огірках, ба- клажанах. Норма витрати препарату — 0,1 – 0,4 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Кінмікс

бета-циперметрин. Хімічна назва діючої

 

 

речовини ціано(3-феноксифеніл(метил-3-(2,2-дихлороетеніл)-2,2- диметилциклопропанкарбоксилат. Виготовляється у формі 5 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна ха- рактеристика. Для теплокровних діюча речовина малотоксична, не кумулюється в обєктах навколишнього середовища, не формує ток- сичного залишку. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання до двох років з часу виготовлення.

184

Призначення та механізм дії. Кінмікс інсектицид контактно- кишкової дії. Призначений для знищення комах. Механізм інсек- тицидної дії полягає в тому, що діюча речовина паралізує нервову систему комах. Розчинники і поверхнево-активні речовини, які вхо- дять до складу препарату, сприяють кращому проникненню діючої речовини в тіло личинок і дорослих комах. З успіхом використову- ється проти популяцій шкідників, які є резистентними до традицій- них фосфорорганічних і карбаматних інсектицидів.

Спектр дії. Кінмікс має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито. Акари- цидних властивостей не виявляє. Препарат можна змішувати з ін- шими пестицидами, які не мають лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не проявляє фітотоксичності.

Кінмікс зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, картоплі, насіннєвих посівах люцерни. Норма витрати препарату — 0,2 – 0,4 л/га. Максимальна кількість обробок дві.

Сумі-альфа Аналоги відсутні. Діюча речовина есфенвалерат. Хімічна назва діючої речо-

вини (S)-L-ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбу- тират (ІЮПАК). Виготовляється у формі 5 % к.е. Це найбільш активний ізомер рацемічного фенвалерату. Його активність пере- вищує активність фенвалерату більш ніж у чотири рази. У звязку з підвищенням вмісту ізомеру AL, при одночасному зменшенні вмісту неактивних ізомерів, зменшується норма витрати препарату, відпо- відно зменшується шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Есфенвалерат для теплокровних середньотоксичний

(ЛД50 орально для щурів — 399 мг/кг, IΙΙ гр. г.к.). Препарат небез- печний для бджіл та інших корисних комах. Гарантований строк

придатності при дотриманні правил зберігання до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Сумі-альфа інсектицид контак- тної і кишкової дії. Механізм токсичної дії полягає в тому, що діюча речовина негативно впливає на нервову систему комах, порушує функціонування нейронів через натрієвий канал, тим самим спри- чинює параліч і швидке відмирання протягом 0,5 – 2 год. Поряд з цим вона має репелентні та антифідантні властивості. Препарат має досить тривалу інсектицидну дію до 14 діб. За умови соняч- ного впливу відсутня фітотоксична дія.

Спектр дії. Сумі-альфа має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито.

Препарат можна змішувати з іншими пестицидами і агрохіміка- тами, що не мають лужної реакції.

Сумі-альфа має експериментальну реєстрацію і дозволений для використання в Україні на пшениці, ячмені, горосі, капусті, ріпаку,

185

картоплі, хмелі. Норма витрати препарату — 0,2 – 0,3 л/га. Макси- мальна кількість обробок дві.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Талстар

біфентрин. Хімічна назва діючої речови-

 

 

ни — [1α,3α(z)]-(±)-(2-метил[1,1-біфеніл]-3-іл)метил-3-(2-хлоро-3,3,3-

трифлуоро-1-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат. Ви- готовляється у формі 10 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Розчинність біфентрину у воді менше як 8 – 10 %, добре розчиняється в органічних розчинниках (хлористому метилені, хло- роформі, ацетоні, ефірі, толуолі). Для теплокровних тварин малоток-

сичний (ЛД50 орально для щурів — 532 мг/кг, ΙV гр.г.к.). Шкірно- резорбтивна токсичність (ЛД50 для кролів — 2000 мг/кг, II гр. г.к.;

шкірно-оральний коефіцієнт — 3 – 10). Шкірне подразнення міні- мальне. Міцно фіксується у більшості типів ґрунтів. Має низьку ру- хомість у піску, не рухається у піщаних суглинистих, мулистих, су- піщаних і глинистих ґрунтах. Розкладається у ґрунті з помірною швидкістю. Не здатний до проникнення у ґрунтові води та водойми. Токсичний для риб і малотоксичний для птахів. Гарантійний строк придатності при дотриманні правил зберігання при температурі не нижче 10 – 12 ºС до двох років з часу виготовлення. Небажано зберігати і застосовувати поблизу джерел тепла, відкритого вогню або гарячих поверхонь. Зберігати необхідно тільки у закритій за- водській тарі.

Призначення та механізм дії. Талстар інсектоакарицид кон- тактної і кишкової дії. Призначений для знищення комах і кліщів. У тканини рослин практично не проникає і не має системної дії. Талстар є першим препаратом, який здатний контролювати розви- ток білокрилки на економічному рівні. Він знищує всі стадії цього небезпечного шкідника (яйця, личинки, імаго).

Спектр дії. Талстар має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито, обме- жує розвиток рослиноїдних кліщів. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами, які не мають лужної реакції. Відзначається велика толерантність до культур, на яких застосовується препарат.

При прямому потраплянні на бджіл виявляє інсектицидну дію. Талстар зареєстрований і дозволений для використання в Украї- ні на яблуні, винограді, хмелі, огірках і помідорах у закритому ґру- нті. Норма витрати препарату — 0,2 – 1,2 л/га. Максимальна крат-

ність обробок дві.

 

Аналоги фендона, ренегат, альтекс,

Фастак

роталаз, циклон та ін. Діюча речовина

 

 

альфа-циперметрин. Хімічна назва діючої речовини — [1α(S*),3α]-

(±)-ціано(3-феноксифеніл)метил-3-(2,2-дихлоретеніл)-2,2-диметил- циклопропанкарбоксилат. Виготовляється у формі 10 % к.е.

186

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Альфа-циперметрин для теплокровних середньотоксич-

ний (ЛД50 орально для щурів — 280 – 320 мг/кг, ΙΙΙ гр. г.к.). Токсич- ний для бджіл та інших корисних комах, стійкий до змивання опа-

дами. Гарантований строк придатності при дотриманні правил збе- рігання до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Фастак інсектицид контактної і кишкової дії. Характеризується швидкою інсектицидною дією і в жарку погоду. Ефективний на всіх стадіях розвитку комах.

Спектр дії. Фастак має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито. Має репелентні властивості. Фастак можна змішувати з багатьма інсек- тицидами, фунгіцидами, мікро- і макродобривами, які не мають лужної реакції.

Фастак зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, цукрових буряках, капусті, горосі, картоплі, ріпаку, яб- луні, насіннєвих посівах люцерни. Норма витрати — 0,1 – 0,25 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

Ф’юрі Аналоги відсутні. Діюча речовина зета-циперметрин. Хімічна назва діючої речовини (L)-ціано-(3-феноксифеніл)метил-цис-транс-3-(2,2-дихлор- етеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат. Виготовляється у фор-

мі 10 % в.е.

Зета-циперметрин вигідно відрізняється від інших відомих піре- троїдів тим, що його молекула являє собою збалансовану компози- цію із семи ізомерів різних форм. Деякі ізомери більш активні, ніж інші, але всі вони сприяють високій якості препарату.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Зета-циперметрин стійкий до впливу світла, вологи і тем- ператури. Гідроліз у водних розчинах проходить при рН = 7 – 9. То- ксичний для риб.

Для теплокровних середньотоксичний (ЛД50 орально для щу- рів — 385 мг/кг, ΙΙΙ гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50

для кролів > 4000 мг/кг, III гр. г.к.; шкірно-оральний коефіцієнт — 3). Інгаляційна токсичність не виявлена. Не подразнює шкіру і сли- зові оболонки очей, у ґрунті розпадається через два чотири тижні. Кумулятивні властивості відсутні. Не має тератогенного та мута- генного ефекту. Зберігати необхідно у прохолодному, сухому і добре провітрюваному приміщенні. Запобігати впливу вогню і гарячої по- верхні. Зберігати тільки в оригінальній тарі, при цьому гарантова- ний строк придатності до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Фюрі інсектицид контактної і кишкової дії. Інсектицидна дія визначається хімічною структурою і формою молекули діючої речовини препарату. Зубчасті лінії у піре- троїдній молекулі визначають біологічно активні зони, в яких мо-

187

лекула має можливість набирати різної форми. Один з ізомерів є більш активним проти лускокрилих комах і має високий відсоток вмісту в діючій речовині препарату. Другий ізомер більш активний проти твердокрилих. Всі інші ізомери не мають індивідуальної ток- сичності, але вони доповнюють інсектицидну дію, що виявляється в загальній ефективності препарату.

Спектр дії. Фюрі має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами, які мають нейтральну реакцію середовища.

При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітоток- сичності.

Фюрі зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, картоплі, ячмені, капусті, ріпаку, горосі, льоні, каву- нах, дині, яблуні, а експериментально зареєстрований для викорис- тання на цитрусових, буряках, люцерні. Норма витрати препара- ту — 0,07 – 0,3 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги арріво, інта-Вір, рейд, супер

Циракс

кобра, шерпа. Діюча речовина ципер-

 

 

метрин. Виготовляється у формі 25 % к.е.

Фізико-хімічні властивості, токсикологічно-гігієнічна характери- стика та механізм токсичної дії цираксу ідентичний його аналогам. Циракс має експериментальну реєстрацію і дозволений для викори- стання в Україні на картоплі, люцерні. Знищує колорадського жука і саранових. Норма витрати препарату — 0,1 – 0,16 кг/га. Максима- льна кратність обробок дві.

 

Аналоги арріво, інта-Вір, рейд, супер

Шерпа

кобра, циракс. Діюча речовина ципер-

 

 

метрин. Виготовляється у формі 25 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Відмінною ознакою циперметрину є активність при низь- ких дозах використання. У ґрунті швидко розкладається під впли- вом ґрунтових мікроорганізмів. Токсичний для бджіл і корисних комах. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Шерпа інсектицид контактної і кишкової дії. Препарат здатний затримувати кладку яєць дорос- лими комахами і живлення личинок. Тривалість інсектицидної дії 14 – 20 діб. При приготуванні робочого розчину необхідно відміря- ну кількість препарату вилити в бак обприскувача, заповнений водою, ввімкнути змішувач і довести розчин до однорідного стану. При обробці рослин, листя яких має воскоподібне покриття, бажа- но додавати в робочий розчин змочувач. Необхідне рівномірне по- криття листкової поверхні рослин, які захищаються від шкідників.

188

Спектр дії. Шерпа має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами, які не мають лужної реа- кції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітоток- сичності.

Шерпа зареєстрований і дозволений для використання в Україні на пшениці, картоплі, кукурудзі, помідорах, кавунах, дині, капусті, люцерні, яблуні, винограді, насінниках цукрових буряків. Норма витрати препарату — 0,1 – 0,38 кг/га. Максимальна кратність обро- бок дві.

5.1.3. Регулятори росту, розвитку і розмноження комах (РРР)

 

Основна особливість РРР комах, яка від-

Загальна

різняє їх від традиційних інсектицидів,

характеристика

 

полягає у тому, що вони не мають безпо-

 

середньої токсичної дії і тому значно безпечніші для навколишнього середовища.

До групи РРР належать синтезовані і виділені з природних дже- рел БАР різного хімічного складу, які малотоксичні або майже не- токсичні для ссавців (ЛД50 > 10г/кг). Вони діють на системи і функ-

ції комах, які або відсутні, як у теплокровних тварин (линяння, ме- таморфози, діапаузи), або регулюються, як у хребетних тварин, ін- шим типом гормонів. Їх знищувальна дія виявляється не в токсика- ції організму (його органів, тканин), а в порушенні процесів онтоге- незу через зміну загального гормонального балансу. Комахи при цьому гинуть внаслідок розкоординованості розвитку окремих орга- нів або метаболічних процесів.

Класифікацію РРР комах за призначенням наведено у п. 4.1 під- ручника.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Аплауд

бупрофезин. Хімічна назва діючої речо-

 

вини бутиліміно(тетрагідро)-3-ізопропіл-5-феніл-1,2,5-тіодіази- нон-4. Виготовляється у формі 25 % з.п.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Бупрофезин практично не розчиняється у воді. Для тепло- кровних тварин малотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 8740

мг/кг, IV гр. г.к.). Не подразнює шкіру і слизову оболонку очей. Ма- лотоксичний для корисної ентомофауни. Залишкові кількості ви- значаються ГРХ. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Аплауд належить до групи інгібі- торів синтезу хітину і за механізмом дії принципово відрізняється від класичних інсектицидів. Препарат вибірково порушує фізіоло-

189

гічні і біохімічні процеси, притаманні тільки членистоногим, повязані із здатністю синтезувати хітин, який входить до складу кутикули. Аплауд характеризується значно меншою токсичністю для ссавців порівняно з інсектицидами з ХОС і ФОС.

Для оцінки біологічної ефективності застосування аплауду необ- хідно враховувати відсутність прямої інсектицидної і чітко вираже- ної довгострокової дії. Результати виробничих дослідів показали, що чисельність тепличної білокрилки на помідорах, менша від порого- вого рівня, утримується понад 45 діб, а на огірках близько 20 діб. Відсутність зменшення чисельності імаго в перші дні після застосу- вання препарату не є показником низької біологічної ефективності, яка виявляється через 10 – 15 діб. За весь період вегетації культур чисельність шкідника не досягає рівня, який би пригнічував розви- ток рослин. Маючи вибіркову токсичність, аплауд не впливає на розвиток енкарзії, фітосейулюса, амблісейуса, що використовуються в закритому ґрунті як біоагенти.

Аплауд зареєстрований і дозволений для використання в Україні на огірках і помідорах у закритому ґрунті для захисту від тепличної білокрилки. Норма витрати препарату — 0,5 – 0,7 кг/га. Макси- мальна кратність обробок одна.

Інсегар Аналоги відсутні. Діюча речовина феноксикарб. Хімічна назва діючої речо-

вини етил[2-(4-феноксифенокси)етил]карбамат. Виготовляється у формі 25 % з.п.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Для ссавців феноксикарб малотоксичний (ЛД50 ораль-

но для щурів > 10000 мг/кг, IV гр.г.к.). Не кумулюється в обєктах навколишнього середовища, має незначну рухомість у ґрунті і швидко руйнується. Не впливає на популяції ентомофауни. Безпе- чний при використанні. Гарантований строк придатності при до- триманні правил зберігання до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Інсегар селективний регулятор росту лускокрилих комах. Механізм пестицидної дії полягає в по- рушенні процесів линяння у гусениць, через що подальше їх пере- творення на лялечку та метелика не відбувається. Відмирання гу- сениць починається через 10 – 15 діб після застосування. Якщо пре- парат застосовувати за прогнозом феромонних пасток, відродження личинок яблуневої плодожерки не відбувається. Наступне застосу- вання виконується проти другого покоління шкідника. Листовійки знищуються однією обробкою на весь сезон. Значно зменшується розвиток мінуючої яблуневої молі та деяких інших лускокрилих. Встановлено, що перехід для використання інсегару супроводжуєть- ся процесом інтенсивного відновлення корисної ентомофауни, де раніше використовувалися звичайні інсектициди. Унікальний ме-

190

ханізм дії інсегару запобігає виникненню резистентних популяцій шкідливих комах.

Інсегар зареєстрований і дозволений для використання в Україні на яблуні і винограді. Виявляє інсектицидну дію на яблуневу пло- дожерку, листовійки, мінуючі молі. Першу обробку інсегаром необ- хідно проводити в період масового льоту метеликів яблуневої пло- дожерки, покоління, що перезимувало, і гусениць листовійок. Дру- гу в період масового льоту літньої генерації яблуневої плодожер- ки. Максимальна кратність оброрбок три.

Номолт Аналоги відсутні. Діюча речовина тефлубензурон. Хімічна назва діючої ре-

човини N-[[(3,5-дихлоро-2,4-дифлуорофеніл)аміно]карбоніл]-2,6- дифлуоробензамід. Виготовляється у формі 15 % к.с.

Призначення та механізм дії. Номолт інсектицид контактної і кишкової дії хітиноінгібітор. Гормональний препарат, ефектив- ний у боротьбі з лускокрилими комахами. Номолт інгібує синтез хі- тину, не виявляє прямої токсичної дії на комах. Основною властиві- стю препарату і подібних за механізмом дії речовин є здатність по- рушувати процес формування кутикули в період росту і розвитку гусениць лускокрилих комах, а також яєць під час завершення ембріонального розвитку.

При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітоток- сичності. Для розширення спектра дії можна змішувати з іншими інсектицидами, акарицидами, фунгіцидами, водні розчини яких мають нейтральну реакцію.

Номолт зареєстрований і дозволений для використання в Україні на картоплі, капусті, яблуні, винограді. Знищує колорадського жу- ка, плодожерку, листовійок, совок, білянок, міль. Норма витрати препарату — 0,15 – 0,75 кг/га. Максимальна кратність обробок дві.

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Сонет

гексафлумурон. Хімічна назва діючої ре-

 

 

човини N-[[[(3,5-дихлоро-4-(1,1,2,2-тетрафлуороетокси)феніл]амі- но]карбоніл]-2,6-дифлуоробензамід. Виготовляється у формі 10 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характерис- тика. Гексафлумурон для ссавців малотоксичний (ЛД50 орально

для щурів > 5000 мг/кг, IV гр. г.к.). Малотоксичний для бджіл та ін- ших корисних комах. Препарат безпечний для людей завдяки спе- цифічності впливу на системи та функції комах і кліщів.

Гарантований строк придатності при дотриманні правил збері- гання до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Сонет інсектицид контактно- кишкової дії хітиноінгібітор. При застосуванні на стадії яйця препарат діє контактно, пригнічує синтез хітину. На стадії личинки

191

діє кишково. Сонет зберігає свою пестицидну активність протягом 40 – 70 діб, що дає змогу зменшити інсектицидне навантаження в

10 – 15 разів.

Сонет зареєстрований і дозволений для використання в Україні на картоплі і яблуні. Знищує колорадського жука, плодожерку, лис- товійок, міль, пильщиків, пригнічує розвиток рослиноїдних кліщів. Норма витрати препарату — 0,2 – 0,8 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

5.1.4.ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ РІЗНИХ ХІМІЧНИХ ГРУП

Воснову розподілу пестицидів за хімічними групами покладено діючу речовину, на основі якої виготовляється препарат. Сучасний асортимент хімічних засобів захисту рослин складається з різних сполук, які належать до різних хімічних класів. Відсутність достат- ньої кількості необхідних інформаційних джерел не дає можливос- ті глибоко викласти відомості про окремо взятий препарат. Тому, на думку авторів підручника, їх доцільно виділити в одну збірну групу.

5.1.4.1.Похідні нереїстоксинів

 

Аналоги ТІ-78, рубан, віктенон, дабл,

Банкол

зетдорицид. Діюча речовина бенсул-

 

 

тап, природний нейротоксин морських кільчастих червів. Виготов- ляється у формі 50 % з.п. Хімічна назва діючої речовини 2-диме- тиламінотриметилдибензентіосульфат.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характерис- тика. Бенсултап не гігроскопічний. Леткість незначна. Для ссавців малотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 1105 – 1120 мг/кг, IV гр.

г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність низька (ЛД50 для кролів

> 2000 мг/кг, III гр. г.к.; шкірно-оральний коефіцієнт — 10). Не по- дразнює слизову оболонку очей, шкіру і дихальні шляхи, не має му- тагенних властивостей. Кумулятивні властивості виражені слабко. Помірний алерген. Малотоксичний для зайців, птахів, риб, бджіл та інших тварин. У ґрунті руйнується через 20 – 35 діб. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання до трьох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Банкол інсектицид контактно- кишкової дії. За механізмом інсектицидної дії на комах відрізняєть- ся від усіх відомих хімічних сполук, які використовують у сільсько- му господарстві. Банкол є блокатором центральної нервової системи комах через інгібування рецепторів ацетилхоліну.

192

Завдяки унікальному механізму дії банкол ефективний як при звичайних, так і при високих температурах повітря (> 30 ºС). Має високу інсектицидну активність проти популяцій шкідників, стій- ких до дії інсектицидів інших хімічних класів. Симптоми інтокси- кації комах банколом відрізняються від симптомів, які зумовлюють- ся інсектицидами відомих хімічних класів. Так, через декілька го- дин після обробки посівів картоплі дорослі особини і личинки коло- радського жука стають малорухливими і втрачають здатність обїдати листя. Окремі особини шкідника продовжують залишатися на листках, що викликає тлумачення про низьку його біологічну ефективність. Жуки і личинки через дві три доби гинуть від голо- ду або дефіциту вологи і обпадають на ґрунт. Тривалість інсектици- дної дії в оптимальних концентраціях — 10 – 14 діб.

Спектр дії. Банкол має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс гризучих комах, що живуть відкрито. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичної дії. Банкол мо- жна змішувати з іншими інсектицидами і фунгіцидами, водні роз- чини яких мають нейтральну реакцію.

Банкол зареєстрований і дозволений для використання в Україні на картоплі для знищення колорадського жука. Норма витрати препарату — 0,2 – 0,3 кг/га. Максимальна кратність обробок дві.

5.1.4.2. Неонікотиноїди

 

Аналог гаучо. Діюча речовина імід-

Конфідор

аклоприд. Хімічна назва діючої речови-

 

 

ни 1-[(6-хлоро-3-піридиніл)метил]-4,5-дигідро-N-нітро-1Н-імід- азол-2-амін. Виготовляється у формі 20 % к.е. Належить до принци- пово нового класу інсектицидів хлорнікотинолів.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Імідаклоприд для теплокровних середньотоксичний

(ЛД50 орально для білих мишей — 480 мг/кг, III гр.г.к.). Гаран- тований строк придатності при дотриманні правил зберігання до

двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Конфідор інсектицид контактної і системної дії. Діюча речовина поглинається через кореневу систему і вегетативні органи рослин. Виключає можливість виникнення ре- зистентності у шкідливих комах. Механізм інсектицидної дії іміда- клоприду базується на проникненні імпульсів у нервову систему комах. Імідаклоприд діє як при гострому контактному і шлунковому отруєнні, але в газовій фазі. Враховуючи принципово новий меха- нізм дії, препарат застосовується проти штамів шкідників, резистент- них до традиційних пестицидів.

193

Біологічна оцінка конфідору показала його комплексну ефектив- ність. Він перспективний для використання у закритому ґрунті про- ти тепличної білокрилки. При обробці рослин робочими розчинами препарату уже через півтори години спостерігається початок заги- белі імаго шкідника.

Токсичність проти білокрилки та інших комах триває до трьох тижнів. Термін очікування становить лише дві три доби. При за- стосуванні препарату проти колорадського жука загибель дорослих особин починається через 20 – 30 хв після обприскування рослин, а личинок через 1,5 – 2 год. Повне відмирання відбувається через

3 – 4 год.

Спектр дії. Конфідор має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито.

Конфідор зареєстрований і дозволений для використання в Україні на хмелі для знищення попелиць. Максимальна кратність обро- бок одна.

5.1.4.3. Похідні бензоїлсечовини

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина лю-

Матч

фенурон. Виготовляється у формі 5 % к.е.

 

 

Матч зареєстрований і дозволений для використання в Україні на яблуні і винограді. Знищує плодожерку, листовійки, молі. Норма витрати — 1,0 л/га. Максимальна кратність обробок три.

5.1.4.4. Похідні амінокислот

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина та-

Маврік 2Ф

уфлювалінат. Хімічна назва діючої речови-

 

 

ни ціанофеноксибензилхлортрифторметиламінометилбутанот. Виготовляється у формі 22,3 % ФЛО.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Тауфлювалінат легко розчиняється у багатьох органічних розчинниках, значно гірше у воді. Не змішується в оліях. Несуміс- ний з алкалінними препаратами. Для теплокровних середньоток- сичний (ЛД50 орально для щурів і мишей — 150 – 280 мг/кг, III

гр.г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність низька (ЛД50 для щурів

> 20000 мг/кг, III гр.г.к; шкірно-резорбтивний коефіцієнт 10). Мало- токсичний для бджіл і інших корисних комах. Гарантований строк придатності при правильному зберіганні до двох років з часу ви- готовлення.

Призначення та механізм дії. Маврік інсектоакарицид кон- тактної дії. Призначений для знищення комах і кліщів. При надхо-

194

дженні в організм шкідників тауфлювалінат уражує центральну і периферичну нервову систему.

Спектр дії. Маврік має широкий спектр інсектицидної дії, зни- щує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито, обме- жує розвиток рослиноїдних кліщів. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичної дії. Препарат можна змішу- вати в бакових сумішах з більшістю відомих інсектицидів і фунгі- цидів, за винятком тих, які мають лужну реакцію.

Маврік рекомендується використовувати для інтегрованого захи- сту рослин, який полягає у ретельному моніторингу, розрахунку оп- тимального періоду застосування і обліку всіх біологічних та еконо- мічних факторів.

Маврік зареєстрований і дозволений для використання в Україні на яблуні, винограді, сливі. Препарат знищує яблуневу плодожер- ку, гронову листовійку, чорного сливового пильщика, рослиноїдних кліщів. Норма витрати препарату — 0,24 – 0,8 л/га. Максимальна кратність обробок дві.

5.1.4.5. Похідні триазолів

 

Аналоги відсутні. Діюча речовина

Мітак

амітраз. Хімічна назва діючої речовини

 

 

N-(2,4-диметилфеніл)-N-[[(2,4-диметилфеніл)іміно]метил]-N-метилме-

танімідамід. Виготовляється у формі 20 % к.е.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Амітраз для теплокровних тварин середньотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 800 – 1600 мг/кг, III гр. г.к.). Токсичний

для бджіл і інших корисних комах. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання в металевій тарі з антикорозій- ним покриттям до двох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Мітак інсектоакарицид контак- тної дії. Призначений для знищення комах і кліщів. Характеризу- ється високою початковою і залишковою дією на комах і кліщів. Єдиний з акарицидних препаратів, який не сприяє формуванню перехресної резистентності у різних видів рослиноїдних кліщів, стійких до інших акарицидів. Знищує популяції кліщів, які стійкі до інших акарицидів. Проти рослиноїдних кліщів мітак доцільно застосовувати в момент, коли їх чисельність дорівнює двом німфам або дорослим особинам на один листок, а проти листоблішок коли спостерігається «медвяна роса», яка свідчить про наявність личинок на ранній стадії розвитку.

Спектр дії. Мітак має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, а також обмежує розвиток рос- линоїдних кліщів. При дотриманні регламентів застосування не

195

виявляє фітотоксичності. Можна змішувати з іншими пестицидами, які мають нейтральну реакцію водних розчинів.

Мітак зареєстрований і дозволений для використання в Україні на яблуні, груші, винограді, хмелю, персику, маточниках виногра- ду, вишні, смородині, суниці, малині. Знищує попелиці, листовійки, плодожерки, молі, листкову філоксеру, рослиноїдні кліщі. Норма витрати препарату — 1,2 – 3,0 л/га. Максимальна кратність обро- бок дві.

5.1.4.6. Похідні фенілпіразолів

 

Аналоги голіаф, космос 500. Діюча ре-

Регент

човина фіпроніл. Синтезовано сполуку

 

 

нового хімічного класу інсектицидів в 1987 р. Виготовляється у фо- рмі 80 % в.г.

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характе- ристика. Фіпроніл для теплокровних малотоксичний. Гарантова- ний строк придатності при дотриманні правил зберігання до трьох років з часу виготовлення.

Призначення та механізм дії. Регент інсектицид контактно- кишкової дії. На відміну від інших відомих інсектицидів (ХОС, ФОС, карбаматів та піретроїдів) механізм дії виявляється на кліти- нах центральної нервової системи шкідника, де блокується прохо- дження йонів хлору через канали, які контролюються рецепторами гамма-аміномасляної кислоти, що спричинює розлад діяльності центральної нервової системи комах.

Завдяки оригінальному механізму дії регент вигідно відрізня- ється від усіх відомих інсектицидів. Тривалість захисної дії в опти- мальних концентраціях до трьох чотирьох тижнів. Колорадський жук гине через годину після його застосування. Унікальність пре- парату робить його корисним інструментом для контролю за шкід- ливими комахами, стійкими до препаратів інших хімічних класів, а низькі норми застосування зменшують негативний вплив на навко- лишнє середовище.

Спектр дії. Регент має широкий спектр інсектицидної дії, здат- ний контролювати розвиток комплексу шкідливих комах. Препарат можна змішувати з іншими пестицидами, які не мають лужної реак- ції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітоток- сичності.

Регент зареєстрований і дозволений для використання в Україні на картоплі для знищення колорадського жука. Личинки та жуки гинуть через 60 хв після застосування. Норма витрати препарату — 0,020 – 0,025 кг/га. Максимальна кратність обробок дві.

196

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.