Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
психология.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
495.62 Кб
Скачать

II. Індивідуальна робота студентів.

Дайте письмові відповіді на запитання.

 1. Розкрийте зміст поняття «пам'ять».

 2. Яку роль у житті людини відіграє пам'ять?

 3. Простежте, як залежить пам'ять від мотивації особистості.

 4. Розкрийте особливості розвитку пам'яті у філогенезі.

 5. Розкрийте особливості пам'яті в онтогенезі.

 6. Види пам'яті людини, їх характеристика.

 1. Дайте характеристику і порівняйте основні теорії пам'яті (асоціативна, гештальттеорія, когнітивна, психоаналітична, діяльнісна, інформаційно-кібернетична).

 1. Шляхи, прийоми та засоби тренування і покращення пам'яті. Мнемотехніка.

 2. Поясніть явище ремінісценції.

 1. Порушення пам'яті та їх наслідки.

 2. Розкрийте особливості розвитку пам'яті у дітей.

 3. З досвіду відомо, що, хвилюючись, людина може забувати раніше запам’ятоване. Яке фізіологічне пояснення можна дати цьому явищу?

 4. Багато людей для кращого запам'ятовування вдаються до коротких занотувань. Чому такий прийом сприяє кращому запам'ятанню матеріалу?

 5. В одному експерименті піддослідним запропанували розв'язати п'ять завдань. Через 15 хвилин їм же потрібно було скласти п'ять аналогічних завдань. Після цього вони повинні були відтворити числа з усіх десяти завдань. В якому випадку піддослідні краще запам'ятали цифри і чому?

 6. Розв'яжіть психологічні задачі (Практикум по общей психологи : учебн. пособ. [для студ. пед. ин-тов] / Абраменко А. И., Алексеев А. А., Богословский В. В. и др. ; под ред. А. И. Щербакова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1990. – С. 173–174).

III. Самостійна робота студентів.

    1. Перевірте, чи знаєте і розумієте Ви ключові поняття теми: пам'ять, мимовільна пам'ять, довільна пам'ять, запам'ятання, збереження, відтворення, мнемічні дії, мнемічна пам'ять, довготривала пам'ять, оперативна пам'ять, проактивна інтерференція, ретроактивна інтерференція, рухова пам'ять, емоційна пам'ять, ейдетична пам'ять, образна пам'ять, зорова пам'ять, смакова пам'ять, нюхова пам’ять, дотикова пам’ять, ремінісценція, мнемоніка, миттєва, короткочасна пам'ять.

 1. Конспектування першоджерел.

 2. Виконання тестових завдань.

IV. Контрольні питання.

 1. Взаємозв'язок і взаємодія різних видів пам'яті в людини.

 2. Індивідуальні особливості пам'яті і здібності людини.

 3. Порівняльний аналіз основних механізмів пам'яті за її психологічними теоріями.

 4. Шляхи, прийоми й засоби покращення пам'яті людини.

 5. Теорія філогенетичного розвитку пам'яті П.П. Блонського.

 6. Культурно-історична теорія розвитку пам'яті Л.С. Виготського.

Література

 1. Андреев О. А. Техника тренировки памяти / О. А. Андреев, Л. Н. Хромов. – М., 2007. – 131 с.

 2. Бузан Т. Скоростная память / Т. Бузан. – М. : Эйдос, 1996. – 122 с.

 3. Збірник завдань з загальної психології / за ред. В. С. Мерліна. – К. : Вища школа, 1977.

 4. Иванова Е. Ф. Психология мышления и памяти / Е. Ф. Иванова. – Харьков : ХГУ, 1990. – 79 с.

 5. Лёзер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лёзер ; под ред. Н. К. Корсаковой; [пер. с нем. К. М. Шоломия].  – М. : Мир, 1979. – 163 с.

 6. Загальна психологія : підручник / Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін.]. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

 7. Хрестоматия по психологии : учебн. пособ. [для студентов пед. ин-тов] / сост. В. В. Мироненко ; под. ред. А. В. Петровского. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1987. – 447 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.