Добавил:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
31.01.2021
Размер:
7.87 Mб
Скачать

 

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет

Інфокомунікацій

 

 

(назва факультету)

Кафедра

Інфокомунікаційної інженерії

 

 

(назва кафедри)

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

навчальної дисципліни

Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності

 

 

 

(назва навчальної дисципліни)

 

підготовки студентів

першого (бакалаврського) рівня

 

 

 

 

(назва освітнього рівня)

 

спеціальність

125 «Кібербезпека»

 

 

 

 

(шифр і назва спеціальності)

 

спеціалізація

 

«Управління інформаційною безпекою»

 

 

 

 

 

(назва спеціалізації)

 

Розробник:

І.С. Добринін, доцент кафедри ІКІ, к.т.н., доцент

 

(ініціали та прізвище авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Схвалено на засіданні кафедри

 

Інфокомунікаційної інженерії

Протокол від 24 січня 2018 р.

№ 4

Харків 2018 р.

ЗМІСТ

1 Робоча програма навчальної дисципліни………………………….. 3

2Комплект слайд-лекцій……………………………………………….. 17

3 Методичні вказівки до самостійної роботи ………………………… 300

4Методичні вказівки до практичних занять…………………………. 322

5Методичні вказівки до лабораторних робіт…………………………. 352

6

Перелік типових контрольних та тестових завдань………………..

375

7

Перелік типових екзаменаційних питань……………………………

403

Харківськийнаціональнийуніверситетрадіоелектроніки

кафедра «Інфокомунікаційної інеженерії»

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Декан факультету

____________ А.В. Снігуров

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" ____________2017р

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності

 

 

 

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

 

 

Галузь знань _______________12 «Інформаційні технології»

 

 

 

 

 

 

 

 

(шифр і назва галузі знань)

 

 

 

Спеціальність

___________________125 «Кібербезпека»

 

 

 

 

 

 

 

 

(шифр і назва спеціальності)

 

 

 

Спеціалізація

___________«Управління інформаційною безпекою»

 

 

 

 

 

 

 

(назва спеціалізації)

 

 

 

Факультет _______________________Інфокомунікацій

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2017 р.

Робоча програма з дисципліни «Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою» спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології»

«___» ____________ 2017р. - 14с.

Розробник:

І.С. Добринін, доцент кафедри ІКІ, к.т.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Інфокомунікаційної інженерії»

Протокол від “_06_”__вересня _ 2017 р. № __1___

Завідувач кафедри ІКІ

________________

Поповський В.В.

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2017 р.

 

Схвалено методичною комісією факультету телекомунікацій та вимірювальної техніки

Протокол від “_08_”__вересня _ 2017 р. № __2___

Голова методичної комісії

____________________

Костромицький А.І.

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2017 р.

 

2

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань, напрям підготов-

Характеристика навчальної

Найменування

дисципліни

ки, освітньо-кваліфікаційний

показників

 

 

 

рівень

денна фор-

 

заочна форма

 

 

 

 

 

 

ма навчання

 

навчання

 

 

Галузь знань:

 

 

 

Кількість кредитів

12 «Інформаційні технології»

Нормативна

ЄКТС 4

Спеціальність:

 

 

 

 

 

125 «Кібербезпека»

 

 

 

Модулів 1

 

Рік підготовки:

 

 

 

 

 

Змістових модулів

Спеціалізація:

2-й

 

 

3

 

 

 

 

«Управління інформаційною

 

 

 

Індивідуальних

Семестр

безпекою»

завдань- 1

 

 

 

 

Загальна кількість

 

4-й

 

 

годин 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторні: 1) лекції, год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) практичні, год

 

 

 

 

 

 

Тижневих

годин

 

4

 

 

 

 

 

 

для денної форми

 

3) лабораторні, год

навчання:

 

перший (бакалаврський) рівень

20

 

 

аудиторних – 3

освіти

4) консультації, год

самостійної

робо-

 

10

 

 

ти студента - 2

 

Самостійна робота, год

 

 

 

62

 

 

 

 

 

в тому числі: 1) інд. завд., год.

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2) курсова робота, год

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 58/62.

3

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: доведення до студентів вимог чинного законодавства та інструкційй щодо забезпечення високого рівня роботи з документами, у тому числі з тими, що місятять таємну або конфіденційну інформацію; ознайомлення студентів з архітектурою підприємств та інформаційних технологій; організацією інформаційних потоків та засобами забезпечення управлінської діяльності; інструментальними засобами комп’ютерних технологій; основами комп’ютерної обробки інформації; порядком оптимізації інформаційних потоків як всередині компанії так і у відношенні зі сторонніми організаціями на основі використання пакетів прикладних програм.

Завдання: за результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

правові основи діловодства; види діловодства; основи ведення загального, конфіденційного і спеціального діловодства; класифікацію документів; вимоги до порядку приймання, реєстрації, обліку, передання на розгляд керівництву та виконавцям, відправлення, зберігання, видання, перевірки наявності та знищення документів, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави і має гриф обмеження доступу "Для службового користування", та документів з грифом секретності;

теоретичні засади та принципи створення інформаційних систем; головні компоненти інформаційного, технічного, програмного й організаційного забезпечення, використовуваного в управлінських інформаційних системах; сучасні комп’ютерні інформаційні технології, що базуються на застосуванні новітніх розробок у галузі штучного інтелекту, зокрема експертні системи, бази знань, системи прийняття рішень; сучасні телекомунікаційні технології забезпечення управлінської діяльності, електронний документообіг, електронний цифровий підпис.

вміти:

розробляти типові службові документи підприємства; організовувати роботу зі службовими документами, у тому числі такими, що містять Державну таємницю або будьяку конфіденційну інформацію;

аналізувати та організовувати системи інформаційних потоків; мати практичні навички роботи з пакетами прикладних програм у сфері інформаційного забезпечення управлінської діяльності; розробляти спрощені прикладні програми, що забезпечують підтримку прийняття управлінських рішень.

4

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи забезпечення управлінської діяльнос-

ті. Шляхи побудови та оптимізації інформаційних систем підприємства Тема 1. Вступ. Загальні відомості про процес інформаційного забезпечення управлін-

ської діяльності.

Тема 2. Інформаційні системи та технології на підприємстві.

Тема 3. Інформаційні технології стратегічного менеджменту на підприємстві.

Тема 4. MRP, MRP-II та ERP інформаційні системи забезпечення управлінської діяльності підприємства.

Тема 5. Типові варіанти роботи інформаційних систем забезпечення управлінської діяльності.

Змістовий модуль 2. Загальні відомості об управлінської діяльності у межах підприємс-

тва. Документаційне забезпечення управлінської діяльності Тема 1. Нормативно-правове й методичне забезпечення управлінської діяльності. Ос-

новні вимоги до організації діловодства й документообігу.

Тема 2. Основні вимоги, що пред'являються до складання та оформлення управлінських документів.

Тема 3. Основні службові документи підприємства Тема 4. Організація роботи з управлінськими документами. Правові основи організації

спеціального діловодства.

Тема 5. Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію.

Тема 6. Організація і порядок ведення електронного документообігу.

5

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

 

 

Кількість годин

 

 

 

 

 

 

 

денна форма

 

 

 

Заочна форма

 

Назви змістових

Ус

 

у тому числі

 

Ус

 

у тому числі

 

модулів і тем

ь-

л

 

п

л

 

ко

с.

ь-

л

п

л

ко

 

с.

 

ого

 

 

 

 

б

 

нс

р.

ог

 

 

б

нс

 

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 

13

 

Модуль 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Змістовий модуль 1. Інформаційні системи забезпечення управлінської діяль-

ності. Шляхи побудови та оптимізації інформаційних систем підприємства

 

Тема 1. Вступ. Загальні відомо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сті про процес інформаційного за-

6

2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

безпечення управлінської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Інформаційні системи

12

2

 

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

та технології на підприємстві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Інформаційні техноло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гії стратегічного менеджменту на пі-

12

2

 

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

дприємстві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. MRP, MRP-II та ERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформаційні системи забезпечення

12

2

 

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

управлінської діяльності підприємст-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Типові варіанти робо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ти інформаційних систем забезпе-

14

2

 

 

 

4

 

2

6

 

 

 

 

 

 

 

чення управлінської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за зміст. мод. 1

56

10

 

 

 

16

 

2

28

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Кількість годин

 

 

 

 

 

 

 

денна форма

 

 

Заочна форма

 

Назви змістових

Ус

 

у тому числі

 

Ус

 

у тому числі

 

модулів і тем

ь-

л

п

л

 

ко

с.

ь-

л

п

л

ко

 

с.

 

ого

 

 

б

 

нс

р.

ог

 

 

б

нс

 

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Загальні відомості об управлінської діяльності у межах підпри-

ємства. Документаційне забезпечення управлінської діяльності

 

 

 

 

Тема 1. Нормативно-правове й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методичне забезпечення управлінсь-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кої діяльності. Основні вимоги до

10

2

2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

організації діловодства й документо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обігу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Основні вимоги, що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пред'являються до складання та офо-

8

2

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

рмлення управлінських документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Основні службові до-

12

2

2

 

 

2

6

 

 

 

 

 

 

 

кументи підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Організація роботи з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінськими документами. Пра-

10

2

 

 

 

2

6

 

 

 

 

 

 

 

вові основи організації спеціального

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діловодства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Порядок обліку, збері-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гання і використання документів,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справ, видань та інших матеріальних

18

4

 

4

 

2

8

 

 

 

 

 

 

 

носіїв інформації, які містять служ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бову інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Організація і порядок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведення електронного документообі-

6

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

гу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за зміст. мод. 2

64

14

4

4

 

8

34

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин за мод. 1

120

24

4

20

 

10

62

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин за семестр

120

24

4

20

 

10

62

 

 

 

 

 

 

 

7

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Назва теми

Кількістьгодин

 

денна

заочна

 

 

 

 

 

Розробка схем документопотоків підприємства. Висування

 

 

1

вимог до організації документообігу.

2

 

 

Розробка формулярів основних документів підприємства

 

 

 

Основні службові

документи підприємства. Правила напи-

 

 

2

сання довідки, доповідної

та пояснювальної записки, акту,

2

 

протокол, правила складання

наказу (вимоги до тексту, рекві-

 

 

 

 

 

зити).

 

 

 

 

 

Загальна кількість

 

 

4

 

 

 

6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва теми

Кількістьгодин

 

денна

заочна

 

 

 

 

1

Дослідження принципу побудови, інтерфейсу та можливостей

4

 

КІС керівника підприємства.

 

 

 

 

 

 

2

Дослідження принципу побудови, інтерфейсу та можливостей

4

 

ERP-системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дослідження принципу побудови, інтерфейсу та можливостей

4

 

HRM -систем

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дослідження принципу побудови, інтерфейсу та можливостей

4

 

CRM-системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження порядку обліку, зберігання і використання доку-

 

 

5

ментів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформа-

4

 

 

ції, які містять службову інформацію.

 

 

 

Загальна кількість

 

 

20

 

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.