Добавил:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
31.01.2021
Размер:
7.87 Mб
Скачать

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Комплект слайд-лекцій з дисципліни «Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою» спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» [Електронний документ] / Упоряд.: I.С. Добринін. Харкiв: ХНУРЕ, 2017. 283 с.

2.Верес О. М. Технології підтримання прийняття рішень : навч. посіб. / О. М. Верес ; за заг. наук. ред. В. В. Пасічника ; МОНМС України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 252 с. – ISBN 978-617-607-402-1.

3.Подольчак Н. Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 128 с. – ISBN 978-617-607-887-6.

4.Організація конфіденційного діловодства / С. М. Головань, О. М. Новіков, В. В. Поповський, В. О. Хорошко. – К., 2007

5.Замула, О. А. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Комплексні системи захисту інформації : навч. посіб. / О. А. Замула,

Ю.І. Горбенко, О. І. Шумов ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2010. – 248 с.

6.Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Лра-К, 2009. - 434 с. - ISBN 978-966-96938-0-8.

7.Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом. Курс лекцій. Марущак А.І. - К.: КНТ, 2007. -208с.

8.Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216 с. – МОН України.

9.Електронний документообіг у державному управлінні : навч. посібник / І. В. Клименко, К. О. Линьов, І. Д. Горбенко, В. В. Онопрієнко ;

НАДУ при Президентові України. – К. ; Х. : НАДУ ; ФОРТ, 2009. – 232 с. : іл.

МОН України.

10.Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2 вид., перероб. і доп. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 406 с. – МОН України.

11.Основи Інтернет-технологій : навч. посіб. / В. М. Бредіхін, В. В. Карасюк, О. В. Карпухін, Ю. В. Міщеряков ; під ред. О. В. Карпухіна. – Х. : СМІТ, 2010. – 394 с. : іл.

12.Авдошин, С. М. Информатизациябизнеса. Управление рисками : учебник для студ. вузов / С. М. Авдошин, Е. Ю. Песоцкая. – М. : ДМК Пресс, 2011. – 176 с. : ил.

13.Методи підтримки прийняття рішень : навч. посібник / І. В. Гребеннік, Т. Є. Романова, А. Д. Тевяшев, Г. М. Яськов ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – X. : ХНУРЕ, 2010. -127 с.

14.Глушко, С. Б. Управлінські інформаційні системи : навч. посібник / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 320 с. - (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340.

15.Воронін, А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навч. посіб. / А. М. Воронін, Ю. К. Зіатдінов, А. С. Климова. - К. : НАУ-друк, 2009. - 136 с. : іл. - ISBN 978-966-598-488-7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.