Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Астрономия тематичне планування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
246.18 Кб
Скачать

Друкується за матеріалами науково-популярного астрономічного журналу “НАШЕ НЕБО”

АСТРОНОМІЯ

(11 КЛАС)

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ 3 ВИКОРИСТАННЯМ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

(34 год, 1 год на тиждень) Матеріал підготував І.Крячко, за програмою І.Климишина

Орієнтовний тематичний план курсу “Астрономія” (11 клас)

Тема

Кількість навчальних годин

Кількість практичних робіт

Тема 1. Предмет астрономії, її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії

2

Темя 2. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

4

1

Тема 3. Методи та засоби астрономічних досліджень

3

1

Тема 4. Наша планетна система

5

2

Тема 5. Сонце — найближча зоря

3

1

Тема б. Зорі. Еволюція зір

4

Тема 7. Наша Галактика

2

Тема 8. Будова і еволюція Всесвіту

4

Тема 9. Життя у Всесвіті

2

Тема 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії (2 год) Урок 1

Дата__________________

Тема. Предмет астрономії. Її розвиток і зна­чення в житті суспільства.

Мета уроку. Ознайомити учнів з предметом “астрономія”. Ознайомити з історією астрономії — головними віхами її розвитку, іменами вели­ких астрономів. Розкрити особливості астрономії, ознайомити із сучасним поділом астрономії на окремі галузі. Розглянути питання “астрономія і астрологія”. Показати значення астрономії для практичних потреб людства. Навчити учнів ро­зуміти значення астрономії у формуванні світо­гляду людини.

Вузлові питання уроку. Що вивчає астроно­мія. Особливість астрономії та її зв’язок з інши­ми науками. Чому астрологія не є наукою. Зна­чення астрономії в житгі суспільства. Астроно­мія і світогляд людини.

Учні тминні знати: предмет астрономії; місце астрономії серед інших наук, її значення для прак­тичних потреб людства; роль астрономії у фор­муванні світогляду людини.

Учні повинні вміти: розрізняти астрономію й астрологію.

Міжпредметні зв’язки, повторення: історія ста­родавнього світу, 6 кл.

Унаочнення: діапозитиви з наочного посібни­ка “Основи практичної астрономії”.

Запитання для закріплення

1. Що є предметом вивчення астрономії?

2. Три чинники, що сприяли виникненню астрономії.

3. У чому полягає особливість астрономії як науки?

4. Назвіть імена видатних астрономів.

5. Чому астрологія не є наукою?

6. У чому полягає практичне застосування астрономічних знань?

7. Як саме астрономія впливає на формуван­ня світогляду людини?

Домашнє завдання: с. 4—7*.

Додаткова література

Климишин 1-А. Астрономія вчора і сьогодні (К.: Наукова думка, 1976).

Александров Ю.В. Астрономія. Історико-методологічний нарис (К.: Сфера. 1999).

Методичні поради. Урок І можна планувати як урок засвоєння нових знань.

• Домашні завдання плануються за підручником: Климишин І., Крячко І. Астрономія. — К.: Знання, 2001.

Урок 2

Дата

Тема. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

Мета уроку. Ознайомити учнів із загальною будовою Всесвіту шляхом описової “екскурсії у Всесвіт”: Земля, Сонячна система, зорі, Галакти­ка, галактики.

Вузлові питання уроку: планета Земля — скла­дова частина Всесвіту.

Учні повинні знати: у загальних рисах будову Сонячної системи.

Учні повинні вміти: просторово уявляти лан­цюг космічних об’єктів: планета Земля—Соняч­на система— зорі—Галактика—галактики.

Міжпредметні зв’язки, повторення: загальна георафія, 6 кл.

Унаочнення: діапозитиви з наочного посібни­ка “Основи практичної астрономії”.

Запитання для закріплення

1. Ваші уявлення про будову Всесвіту.

2. Місце Землі у Всесвіті.

Домашнє завдання: с. 7—12.

Додаткова література (у т. ч. астрономічні сторінки Інтернет):

Климишин 1-А. Небо нашої планети (Львів: Виш. шк.. 1979).

Климишин І.А., Тельнюк-Адамчук В.В. Шкільний астрономічний довідник (К.: Рад. шк., 1990).

http:// imagine.gsfc.nasa.gov/ — “Imagine the Universe!” (Уяви Всесвіт!).

Методичні паради. Урок 2 можна провести як урок-конференцію, заздалегідь підготувавши її з учнями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.