Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Білоус _Соціологія у визначеннях, поясненнях, с...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
10.1 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний посібник

Київ 2002

ББК 60.5 Розповсюджувати та тиражувати

Б 1 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

М. О. Корж, канд. філос. наук, доц. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

А. А. Діланян, д-р іст. наук, проф. (Національна академія оборони України)

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ

Протокол № 6 від 05.02.2002 р.

Білоус В. С.

Б 1 Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, табли­цях: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 140 с.

ISBN 966–574–430–5

Навчальний посібник містить наукові визначення й пояснення основних соціальних явищ і процесів, закономірностей і випадковостей, принципів і методів соціології, структурно-логічні схеми й таблиці, питання для само­контролю по кожній темі, завдання до іспиту (заліку), короткий словник термінів, що позначають основні поняття і категорії соціології, список ос­новної і додаткової рекомендованої літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають соціологію.

ББК 60.5

© В. С. Білоус, 2002

ISBN 966–574–430–5 © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

БІЛОУС Василь Степанович

СОЦІОЛОГІЯ у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях

Навчальний посібник

Редактор А. Невзгляд

Художник Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка І. Пантюхової

Підписано до друку 31.10.02. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 8,13. Ум. фарбовідб. 8,57. Обл.-вид. арк. 9,26. Наклад 2000 прим. Зам. № 01-2369.

Видавництво КНЕУ 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс: (044) 458-00-66; 446-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Тема 1 соціологія — наука про суспільство

У сучасних умовах знання про суспільство, сутність, закономірності та випадковості його розвитку, функціонування та удосконалення набувають особливого значення. Це зумовлено передусім тим, що людство вступило в  століття в умовах величезних за масштабами та ґрунтовністю перетворень, які вимагають глибоких і всебічних знань суті й змісту відносин людини та природи, взаємодії людини й суспільства, взаємозв’язку та взаємо­відповідальності людини та держави, закономірностей і випад­ковостей розвитку суспільства, функціонування соціальних інститутів, причин соціальних конфліктів і шляхів їх подолання та багато інших проблем суспільного життя.

Соціологія, як відносно самостійна галузь знань, — одне із найважливіших досягнень людського розуму, забезпечує наукове пізнання суспільних відносин, суспільної діяльності, актуальних проблем повсякденного життя людини й суспільства, функціонування соціальних спільностей та соціальних інститутів, форм і методів організації та здійснення соціального управління, оновлення його засобів та механізмів. Без наукових соціологічних знань, без сучасних соціологічних досліджень практично неможливо здійснювати ефективне соціальне управління.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]