Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геодезія МК-2 (Будівництво).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
890.38 Кб
Скачать

.89, Побудова проектної довжини лінії

При розмічуванні лінії спочатку на місцевість вздовж заданого напряму відкладають проектну довжину горизонтальної проекції ліній Lпр. Кінець її закріплюють тимчасовим знаком (фіксують). Потім вимірюють її величину Lв з заданою проектом точністю Lв і обчислюють різницю

Lo = Lв- Lпр.

Одночасно в величину Loвводять поправки:

    1. за компаруваннямірногоприладу

, (13.10)

    1. за нахилмісцевості

, (13.11)

3) за температуру

Lt = Lв(tв - tк ), (13.12)

Загальна поправка дорівнює

L = Lo + Lk +Lv + Lt. (13.13)

90. Побудова на місцевостілінії і площинизаданогоухилу

Нехай від точки А з оцінкою М А потрібнопобудувати на місцевостілініюдовжиною L c ухилом i. (Мал.). Над точкою Арозташовуютьтеодоліт і вимірюютьйоговисотуIа. Обчислившивідповіднийданомуухилуiвертікальний кут n, встановлюютьцей кут на вертикальномуколі з урахуванняммісця нуля. Потім, переміщаючи рейку по вертикалі над іншимкінцемлінії, покивідлік по ній не стане рівнимвисотіприладу NА, фіксуютьп'яту рейки за допомогоюкілочка (див. завдання 3). Таким же способом визначаютьположенняпроміжнихточоклінії. Побудовалініїзаданогоухилуможназдійснити за допомогоюнівеліра. Для цьогоміж точками А і В встановлюютьнівелір так, щоб два йогопідйомнихгвинтабулипаралельнізаданійлінії (мал.).

Обчислюютьоцінку

Н В = Н А + IL;

Де I - проектнийухил, L - горизонтальна відстаньвід А до В.

Обчисленупозначкувиносять на місцевість способом, описаномувзадачі 4. Потім, діючипідйомнимигвинтами, нахиляють трубу нівеліра до тих пір, покивідліки по рейках в точках А і В не станутьоднаковими і рівними а. У результатілініявізування буде паралельналініїзаданогоухилу I. Проміжні точки лініївизначаютьустановкою рейки у точках С і Д та отриманням за ним відліку, рівного b. 94.Рішеннямзавданняпередбачається передача позначки з одного горизонту на інший, коли різницявисотперевищуєдовжину рейки. У цьомувипадкузастосовуютьінші рулетки абострічки з підвішенимвантажем. На краю котловану підвішують рулетку за допомогою кронштейна, внизу до рулетки прикріплюютьвантажРейки встановлюють на репере і на кілочку, забитому в точці Сна дні котловану. Нівелюваннявиконують, як правило, двоманівелірами, один з якихвстановлюють на дні котловану, а інший - на вихідномугоризонті. Відліки по рулетціберуться за нівелірамодночаснодвомаспостерігачами. Рулетка під час зняттявідліків повинна бути нерухома. Якщо в розпорядженні є тільки один нівелір, необхіднопроводитивимірюваннякількаразів (не меншетрьох), забезпечуючинерухомість рулетки протягомусього циклу вимірювань. ОбчислюєтьсявідміткаЗ дно котловану:

Н С = Н RP + a - b1 + b2 - c. (**)

Передача позначки на монтажний горизонт здійснюєтьсяаналогічно (мал.).

95-96.Технічні умови на виробництво і приймання загальнобудівельних та спеціальних робіт вимагають обліку опади капітальних споруд. При зведенні таких спорудгеодезичніспостереженняповиннісупроводжуватипроцесупобудови і тривативперіодїхексплуатації аж до стабілізаціїосад. Розрізняють осадку рівномірну і нерівномірне. У першомувипадкуспорудженняпереміщається вертикально, а в другому - крениться в одну сторону. Якщорівномірна осаду істотно не впливає на стійкість, то нерівномірнеосіданнятягне за собою йогодеформації. Тому геодезичніспостереженнявиробляються для виявленнянерівномірногоосідання. Для цьогозакладаютьсянівелірні знаки: вихідніпункти (глибиннінерухомірепери) і марки, спостерігаючиположенняякихвизначають величину опади. Сутністьспостереженьполягає в систематичномувимірюванніперевищеньміж реперами і марками. Так як величина і характеросіданняфундаментівспорудзалежать не тількивідпросідання грунту і навантаження на основу, але і відконструкціїфундаментів, важливо правильно розміститинівелірні марки на несучихконструкціяхспоруди. Відстаньміж марками складає 10-15 м. Перший цикл спостереженьдаєвихідніпозначки марок, тому ведеться з високоюточністю. Другий цикл проводиться післязведення фундаменту, а наступні цикли періодично через 10-30 днів до досягненняповногонавантаження на підставу. Надаліспостереженняпроводяться все рідше: 3 рази, 2 рази і, нарешті, 1 раз на рік. При появі в спорудженніпомітнихдеформацій (тріщин, зрушень та ін) спостереженняведуть систематично. Деформаціїфотографуютьсяабозамальовують. Вимірюваннярозкриттятріщинведеться за розсувним маяках, щоскладається з двохметалевих пластинок, щоприкріплюються по різністоронитріщин. Нівелюваннявиконуютьточними методами (II або III класу) ізсуворимдотриманнямрівностівідстанівідінструменту до рейок з довжиноювізирногопроменя не більше 25 м. У результаті кожного циклу спостереженьскладаються каталоги відміток марок і таблиця осад, за данимиякоїбудуєтьсяграфік. Невід'ємноючастиноюгеодезичнихспостережень за осіданнямвисокихспоруд (труб, веж та ін) є визначення крену споруд, так як причиною крену є нерівномірнеосідання фундаменту. Величину крену спорудможливовизначити шляхом геодезичнихспостережень за допомогоютеодолітаабоспеціальнимиприладами. Визначення крену спорудитеодолітом. Для перевіркивертикальностівисокихзаводськихцегляних і залізобетонних труб або веж поступають таким чином. Встановлюють добре вивіренийтеодолітпослідовно в двохвзаємно точках, розташованихприблизно на полуторному відстанівідспостережуваної труби. На кожнійстанції при двохположеннях круга (КП і КЛ)роблятьчотиривідліку; 1) верхнійправий край труби; 2) верхнійлівий край труби;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.